Debattartikel om Kallfors ängar i LT 8/12 2023

Debattartikel om Kallfors ängar publicerad i Länstidningen 8/12 2023

Behov av bostäder inget skäl att förstöra jordbruksmark

Just nu pågår samråd om ett nytt bostadsområde kallat Kallfors ängar, ca 3 km norr om Järna centrum. Det rör sig om 400 bostäder, vilket är rekordstort för Järna. Det må vara uppseendeväckande, men mer än så är att exploateringen ska ske på 18 hektar (ca 35 fotbollsplaner) brukningsvärd jordbruksmark! Detta trots att miljöbalken (MB) anger att sådan mark ”får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodse väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”. Bakgrunden är ”att jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet” med syftet att ”säkerställa en långsiktig hushållning med naturresurser” (förarbetena till MB).

Förutsatt att bostäderna verkligen är ett väsentligt samhällsintresse så är frågan varför de måste byggas på just jordbruksmark; denna begränsade resurs, viktig för livsmedelsförsörjning och hushållning med resurser. Jo, därför att ”behovet av ortsutveckling väger tyngre än jordbruksmarken och att en samlad bebyggelse inte kan ordnas genom att i stället bebygga i andra lägen”. Det är faktiskt kommunens hela motivering! Alltså att Järna inte kan utvecklas utan att det byggs på jordbruksmark, precis här! Ganska märkligt i ljuset av att stora obebyggda delar av Järna består av annan mark än jordbruksmark! Kanske är det ordet ”samlad” som är haken? Att finna 18 hektar på ett och samma ställe? Men det är ju faktiskt inte nödvändigt! Eller är det kanske markägarförhållanden som styr?

För övrigt är det föreslagna området inte nämnt som utbyggnadsområde i den gällande översiktsplanen, FÖP Järna. Ändå hänvisar planhandlingarna till denna, ofta på ett försåtligt sätt. Till exempel så här ”I FÖP Järna föreslås en bostadsutveckling av Järna norrut mot Myrstugan och vidare mot Kallfors. Det är en fortsättning på påbörjad exploatering i Kallforsområdet”. Vidare skrivs att ”FÖP Järna uttrycker behov av att bygga Järna inifrån och ut liksom att skapa en sammanhängande ort” samt att ”FÖP Järna preciserar utveckling av Järna, inkl. Kallfors. Planområdet är inte specifikt utpekat”. Observera den sista meningen. Här, på ett enda ställe i planhandlingarna, berättar man hur det egentligen är: området är de facto inte alls angett som utbyggnadsområde i FÖP Järna; tvärtom ska det kvarstå som jordbruksmark!

Apropå försåtliga skrivningar så anger planhandlingen att den pay-and-play-golfbana som finns på platsen innebär att denna mark ”sedan länge tappat funktionen av jordbruksmark”. Men faktum är att den fortfarande är jordbruksmark, tillika brukningsbar!

Slutligen kan man notera att det faktiskt är ett parti i Järna kommundelsnämnd som reserverat sig mot beslutet att exploatera Kallfors ängar. Det är Centern, som gör det för livsmedelsförsörjningens, klimatets och den biologiska mångfaldens skull. Vart har de övriga partierna tagit vägen? Är deras tal om ”hållbarhet” bara en läpparnas bekännelse?

Lars Klasén, ordf. & Kerstin Karlsson

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.