Remisser Södertälje 2016

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn.

Remissansvarig för Södertälje är Lars Ljungdahl. Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss, E-post sodertalje-nykvarn.krets@naturskyddsforeningen.se

 

BESVARADE REMISSER

2016-08-31 Detaljplan Sporren

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn är positivt till den föreslagna detaljplanen. I det förra samrådsskedet framförde vi avvikande synpunkter beträffande förskola, strandskydd och lokalgatans utformning och användning. Vi finner att de förändringar i planen som i dessa avseenden genomförts tillfredsställer de krav vi då ställde. Vi påpekade också att taken ska utformas på ett sådant att de möjliggör ett effektivt utnyttjande av solenergi, för t ex uppvärmning och/eller elproduktion. I detta avseende är vi inte lika nöjda. Visst går det att anbringa såväl solfångarpaneler som solceller på de skisserade takytorna, men de är inte optimalt utformade för dessa ändamål. Vi menar att det inte finns några hinder för en annorlunda, ur denna synpunkt bättre, arkitektonisk utformning. Med detta avser vi givetvis att taken ska ha en lämplig (avgörs av typ av solfångare/solceller, geografisk belägenhet, mm) södervänd, lutning. Vi vill också påpeka att det idag finns möjlighet att integrera solfångare alternativt solceller med takytan, där dessa ersätter traditionell takbeläggning. Den optimala takvinkeln avgörs i sådant fall av vad som väljs. Men som sagt, att taklutningen ska vara södervänd är givet.

Hela remissvaret finns här: remissvar_2016-08-31_sporren

För samrådshandlingar se http://www.sodertalje.se/Stad-miljo–boende/Planer–byggprojekt/Detaljplanering/Pagaende-detaljplanearbete/Sodertalje/Viksberg-31-omr-B/

 

2016-06-10 Detaljplan Viksberg 3:1 område B

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn avstyrker, som tidigare, detaljplanen för Viksberg, område B. Orsaken är att en lokalisering av 6 villor på ett ensamt liggande bergsparti, hundratals meter från annan bebyggelse i de redan glest bebyggda omgivningarna, strider direkt mot den princip för hållbar samhällsutveckling, fastställd av Södertälje kommun, som anger att ”utspridd bebyggelse ska undvikas”. Att Samhällsbyggnadskontoret kallar planen en ”försiktig förtätning” när det i själva verket rör sig om en ytterligare utspridning i direkt strid med Södertälje kommuns Översiktsplan (ÖP) 2013 kan bara uppfattas som ett sätt att dölja fakta.

Hela remissvaret finns här: remissvar_2016-06-10_viksberg_omrade_b

För samrådshandlingar se http://www.sodertalje.se/Stad-miljo–boende/Planer–byggprojekt/Detaljplanering/Pagaende-detaljplanearbete/Sodertalje/Viksberg-31-omr-B/

 

2016-05-16 Detaljplan Örnstugan södra, del av Ekgården 1:1 m fl

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn godtar bebyggelse enligt förslaget vad gäller område C, eftersom den kan anses uppfylla vår utgångspunkt att inte visuellt störa det ovanförliggande skogsområdet. Vad gäller område B kan vi acceptera denna – under förutsättning att bebyggelsen inte tillåts med en sådan höjd att den visuellt kommer att störa skogsområdet ovanför. Bebyggelse inom område A avstyrks helt eftersom sådan kommer att innebära att skogsområdet stängs in på ett sätt som är till förfång för såväl människor som djur, negativt för den visuella miljön och för att de boende kommer att ha alltför dåliga möjligheter att nå kollektiva färdmedel.

Hela remissvaret finns här: remissvar_2016-05-16_ornstugan_sodra

För samrådshandlingar se http://www.sodertalje.se/Stad-miljo–boende/Planer–byggprojekt/Detaljplanering/Pagaende-detaljplanearbete/Sodertalje/Ornstugan-sodra/

 

2016-01-20 Järnvägsplanen för höghastighetsbanan Ostlänken, avsnittet Gerstaberg-Sillekrog

På uppdrag av Trafikverket arbetar konsortiet ÅF/Tyréns med Järnvägsplanen för höghastighetsbanan Ostlänken, avsnittet Gerstaberg-Sillekrog. Som ett led i arbetet har man bett Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn att ge synpunkter på hur individer och föreningar använder landskapet som berörs av det område där järnvägen kan komma att byggas (järnvägskorridoren).

Föreningens styrelse och remissansvarig för Södertälje valde att i detta skede enbart uttala sig om områden/sträckningar som har förekommit i samband med remissärenden och samråd fr o m 2009, och därvid studerats. Betr Järna rör det flera detaljplaner, fördjupad översiktsplan för Järna samt förslag om bildande av naturreservat Tunaskogen. Betr Hölö rör det en detaljplan för Norrvrå.  Därtill finns ett antal som rör hela kommunen och där synpunkter av relevans finns. De är Utvidgat strandskydd för Södertälje kommun, Områden av riksintresse för friluftslivet, Länsplan för regional transportinfrastruktur, Översiktsplan för Södertälje, Miljöprogram för Södertälje kommun, Förstudie högre kapacitet järnväg Stockholm-Järna, Klimatsstrategi och energiplan för Södertälje kommun. En genomgång av dessa visar att två områden/sträckningar av Ostlänkskorridoren har berörts.

Det ena området är Järnas östra/nordöstra del (norr om Södertäljevägen). Här finns en rad skäl som starkt talar för att förlägga järnvägen så långt österut som möjligt, och då gärna i tunnlar (vilket vi erfarit har varit på tal). Dessa områden tillhör de allra bästa vad gäller Järnas expansion, med förslag om såväl bostäder som verksamheter samt ett naturreservat. Vi är i stort sett positiva till alla de förslag som förekommit vad gäller de denna del av Järna, vilka alla talar för att så långt möjligt förlägga järnvägen så att den ger så litet markintrång och störning (barriäreffekt, buller) som möjligt – dvs just som ovan anges.
Det andra området är öster om Norrvrå-Edeby. Där har vi motsatt oss exploatering av området kring och söder om Edeby. Dock har vi inget emot den förekommande verksamheten med hästar där. Ur den verksamhetens synpunkt, samt vad gäller naturen söder därom, med skog och äng, bör järnvägssträckningen förläggas så långt österut i korridoren som möjligt. Vad gäller området kring Lillsjön har vi föreslagit en allmän badplats i dess allra östligaste del, som ett sätt att nyttja denna sjö, vars potential för friluftsliv och rekreation i vårt tycke inte tillvaratagits. Ur denna synpunkt bör järnvägssträckningen även här ske så långt österut som möjligt.
För att fånga upp synpunkter från föreningens medlemmar skickades det också ut en förfrågan per mail till medlemmar föreningen boende i de södra kommundelarna (Järna-Hölö-Mölnbo), med önskan om synpunkter. De svar som inkom sammanställdes i ett dokument som tillställdes ÅF/Tyréns separat, tillsammans med styrelsens och remissansvarigs svar.
Som ovan nämnts valde föreningen att i svar till ÅF/Tyréns enbart ge synpunkter relaterade till vad som framkommit i tidigare remissärenden och samråd fr o m 2009. Vi vill därför betona att vi har, och kan komma att framföra, ytterligare synpunkter i senare samrådsskeden.