Remisser Södertälje 2009

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn.

Remissansvarig för Södertälje är Lars Ljungdahl. Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss, E-post sodertalje-nykvarn.krets@naturskyddsforeningen.se

Nedan sammanfattas föreningens yttranden 2009 avseende Södertälje kommun.

 

2009-11-14 Program för Södertälje stadskärna 2009-2029 – för en hållbar stadsutveckling

Naturskyddsföreningen i Södertälje välkomnar en plan för den långsiktiga utvecklingen av bebyggelsen i centrala Södertälje. Vi menar dock att den egentligen inte borde tas fram isolerat utan i samband med den kommande översiktsplanen. I det följande ger vi ändå våra synpunkter på det framlagda förslaget.
Vi anser att staden kan utvecklas med bibehållande av det som är bra med Södertälje, inte minst närheten till vatten och natur och med full tillgänglighet till denna för allmänheten. Därför vill vi värna dessa kvaliteter och inte, som förslaget i många stycken ger uttryck för, genom bebyggelse begränsa denna tillgänglighet.
Vi ifrågasätter programförslagets storvulna mål, bland dem att Södertälje ska bli ”Sveriges Internationella Huvudstad” och ”en av länets tre främsta tillväxtkommuner”. Det övergripande målet är enligt vår mening hållbar utveckling. Detta innebär att byggnaders lokalisering i första hand ska utgå från vad som är klimatsmart och inte från vad som är ”attraktivt” dvs lönsamt, sett ur byggherrarnas synvinkel; något som vi tror att förslagets mångfaldiga användning av ordet ”attraktiv” ytterst avser.
Vad gäller de konkreta förslagen menar vi generellt sett att det inte alls är givet att modern bebyggelse ska utgöras av tätt stående höga byggnader och är mycket tveksamma till om Södertälje ska satsa på sådant. Vi tar dock här inte specifik ställning till detta, inte heller till de delar i förslaget som berör områden som vi uppfattar har begränsad påverkan på miljö, natur, stränder och allmänhetens tillgänglighet till dessa. Vårt yttrande berör därför främst följande områden, om vilka i korthet följande kan sägas.
För området kring Inre Maren och slussen avstyrker vi bestämt bostadsbebyggelse och varje annan bebyggelse söder om Sorbonska huset. Denna del av centrala Södertälje tillhör det allra finaste vi har vad gäller såväl kultur och natur. Bebyggelse här kommer också att ha en stark negativ påverkan på hur Slussholmens naturmiljö upplevs. Vi avstyrker vidare byggnader nära inpå Orionkullen.
Hela området Lotsudden, Slussholmen, Vänortsparken och Orionkullen inklusive slussen måste göras så attraktivt som möjligt för allmänheten. Därmed kräver vi att det ska vara bilfritt och inte medge genomfartstrafik med bil från den östra sidan. I och med detta kan den nuvarande bron behållas, för cykel- och gångtrafik och för räddningsfordon. Då onödiggörs också den föreslagna vägen på slussens östra sida. De möjligheter till parkering som kan behövas kan åstadkommas i anslutning till Tältetområdets utbyggnad, varför en parkeringsanläggning i Kusens Backe undviks. På så sätt åstadkoms en direkt anslutning mellan skogen i Kusens Backe och vattnet, med en ytterligt attraktiv strandpromenad.
Yttre Marens strand anser vi inte ska bebyggas, utom möjligen något i dess södra del. Istället ska området mellan järnväg och strand befrias från bilvägar och anslutas till stadsparken, som på det sättet får en naturlig anknytning till Saltsjön. Att blockera detta synnerligen attraktiva område för all framtid genom bebyggelse är något vi på det bestämdaste motsätter oss. Gästhamnen kan därmed ligga kvar. Den är trivselskapande och hindrar inte allmänheten. Därtill undviks den föreslagna lokaliseringen till Lotsudden, vilken skulle förvandla Yttre Marens idag fria vattenspegel till något som mer liknar en båtklubbs hamnanläggning.
Många städer har parker i eller nära dess centrala delar. Men det finns oss veterligt ingen stad i Södertäljes storlek som har en skog, en riktig skog, som är så centralt lokaliserad. Denna Södertäljes unika attraktivitet måste bevaras! Därför motsätter vi oss varje intrång i Kusens Backe. Varje ny anordning förtar lite av skogskänslan och är ett litet steg på väg mot park. Låt skogen förbli en skog! Vad gäller argumenten för mera folk och ”trygghet” så vill vi påpeka att skogen redan idag är synnerligen välbesökt och det finns ingen anledning att ”anpassa” den. Vi tror att tryggheten här idag är lika stor som i vilken annan skog som helst. En mer parklik struktur tillför ingenting. Bebyggelse längs Grödingevägen samt förskolor motsätter vi oss bestämt. Förutom den markyta de tar i anspråk så minskar deras anblick avsevärt ”skogskänslan” i ett mycket större område. Därtill ökar risken för ytterligare bebyggelse i framtiden. Ett arbete bör också av denna anledning inledas på att få hela området klassat som naturreservat.
Beträffande trafikfrågorna måste inriktningen vara en utveckling som utgår från kollektiva färdmedel, cykel och fotgängare, inte från bilen! En plötslig omställning till ett helt bilfritt centrum är förstås inte möjlig. Men den långsiktighet som planförslaget trots allt ger uttryck för innebär utmärkta möjligheter till en gradvis omställning. Konkret är detta ett bra argument för att åtminstone ta bort genomfarten över slussen I stället bör man tillse att de som ändå önskar ta bilen nära centrum antingen ges möjlighet att parkera i anslutning till Tältet-området eller, efter överfart via klaffbron eller Saltsjöbron, på någon parkeringsplats som finns på den västra sidan, tillgängliga för alla.
Se remissvar_20091114_sodertaljestadskarna acrobat

2009-10-19 Program för Kvarteret Båtvarvet 4 och 5 m fl inom Pershagen i Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje har inte funnit anledning motsätta sig viss kompletterande bebyggelse av begränsad omfattning intill och norr om befintligt villaområde i Pershagen. Vi hävdar dock bestämt att 100 m strandskydd skall gälla för hela området utom det befintliga varvsområdet.
Se remissvar_20091019_batvarvet acrobat

2009-09-11 Samråd Parkudden-Lövsta naturreservat

Naturskyddsföreningen i Södertälje har inte funnit anledning till några invändningar mot förslagen till beslut i enlighet med de till oss översända handlingarna, daterade 2009-06-29 (Dnr: 2008-1402), vad avser förslaget om ändring av gränser och bestämmelser för Parkudden-Lövsta naturreservat samt fastställelse av en ny skötselplan för reservatet.
Se remissvar_20090914_parkuddenlovsta acrobat

2009-09-07 Program för Del av Kallfors 1:4 (Norra Kallfors och Kallfors uppsamlingsväg) i Järna

Naturskyddsföreningen i Södertälje anser sammanfattningsvis att programförslaget för Norra Kallfors med uppsamlingsväg bör återremitteras till Stadsbyggnadskontoret och att fortsatt arbete med programmet bör anstå tills den pågående fördjupade översiktsplanen för Järna är klar. Skälen för detta följer här nedan.
Exploateringen av områdena norr om Järna tätort, som Svalsätter, Norra Myrstigen, Östra Kallfors och nu aktuella Norra Kallfors, sker utan större sammanhang och utan bas i en antagen översiktplan. Resultatet innebär att enklaver uppstår, skilda från tätorten, i princip utan lokal samhällsservice (barnomsorg, allmänna kommunikationer), affärer etc. Denna brist på övergripande planering motverkar eller fördyrar en sund utveckling av Järna som helhet och brister framförallt i hänsyn till miljö och klimat.
Arbete med en fördjupad översiktsplan för Järna med tätort har dock påbörjats. Utgångspunkten är att Järna förutses växa och efterfrågan på bostäder öka, i synnerhet vad gäller småhus. Arbetet med planen präglas av en helhetssyn på Järna med omnejd. Planen kommer att gå ut på samråd under hösten 2009.
Mot denna bakgrund är det inte rimligt att redan nu, innan denna fördjupade översiktsplan är fastlagd, genomföra samråd och gå till beslut om Norra Kallfors med uppsamlingsväg. Ett beslut om denna kommer ju att ytterligare minska frihetsgraderna för en fördjupad översiktsplan.
Se remissvar_20090907_kallfors acrobat

2009-08-28 Detaljplan för Sillen 1 (Värdsholmen) m fl inom Tälje i Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje har, på basis av dels de underlag som tillställts oss, dels de studier på plats som vi fram till dags dato har genomfört, inte funnit anledning till invändningar mot förslaget.
Se remissvar_20090831_sillen1 acrobat

2009-07-17 Detaljplan för Dubbelspår i Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje är positivt till ambitionen att förbättra pendeltågstrafikens punktlighet och turtäthet. Vi instämmer i stort i planbeskrivningens synpunkter vad gäller miljöpverkan mm samt de åtgärder som där föreslås.
Vi anser dock att bullerdämpande åtgärder även bör vidtas för bostadsfastigheter i Östertälje längs den ordinarie bansträckningen mellan Södertälje hamn och Östertälje, framför allt pga den fördubblade godstågstrafiken men även ökningen av pendeltågstrafiken. Vad gäller lokal anslutningstrafik vill vi även se satsningar som gör det attraktivt att använda cykel.
Med detta sagt anser vi dock förslaget om dubbelspår förlegat. Det permanentar en föråldrad järnvägsstruktur, fastlagd på 1800-talet, och som innebär en 8 minuters längre restid mellan Södertälje och Stockholm än vad som vore möjligt med en ny bansträckning i form av en direktlinje mellan Östertälje och Södertälje centrum. Detta har utretts och föreslagits av Naturskyddsföreningen Stockholms län som en helt realistisk lösning. Detta har den ytterligare fördelen att den 14 månader långa avstängningen av förbindelsen mellan Östertälje och Södertälje centrum inte skulle behövas.
Se remissvar_20090720_dubbelspar acrobat

2009-07-05 Program för Östertälje 1:29, Södra Moraberg, Östertälje i Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje har inga avsevärda invändningar ur miljö- och natursynpunkt vad gäller förslaget. Bullret från omgivande vägar gör att området inte är särskilt attraktivt för rekreation och friluftsliv. Vi instämmer också i Samhällsbyggnadskontorets (2009-04-08) bedömning om att planområdets flora och fauna har ett begränsat naturvärde. Vi vill dock betona följande.
Verksamheterna på den föreslagna tomten kommer att decimera det skydd mot trafikbuller som skogs- och bergspartiet mellan väg 225 och Fornhöjden utgör. Den kvarstående delen kan anses som det som minimalt kan accepteras för att utgöra ett tillräckligt skydd mot framför allt bullerstörningar samt för att även framgent kunna fungera som ett lättillgängligt område för korta promenader, hundrastning och liknande. Därför får tomten inte tillåtas ta ett större område i anspråk än vad som anges i text och på flygfoto i Samhällsbyggnadskontorets underlag för programsamråd (2009-06-01).
Vi vill speciellt påpeka vikten av att den resterande delen av skogs- och bergspartiet bibehålls intakt. Det är inte acceptabelt med några som helst intrång på området utanför själva tomten, varken i samband med anläggningsarbeten och byggnation eller därefter. Detta innefattar självklart tillfartsvägar och andra infrastrukturella anläggningar. Stadsbyggnadskontorets (2009-04-08) skrivning ”All parkering ska ske på tomtmark, och varutransporter med stora fordon ska kunna hanteras inom tomten” bör därför utvidgas med anvisningar med denna innebörd.
Se remissvar_20090705_sodramoraberg acrobat

2009-05-18 Program för Del av Ytterjärna-Nibble i Järna kommundel i Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje ser positivt på att verksamheten kring Kulturhuset i Ytterjärna utvidgas. Mot bakgrund av vikten av att så långt som möjligt bevara natur, kulturmiljö och allmänhetens tillgång till naturen samt att minimera tillkommande verksamheters miljöpåverkan konstaterar vi följande.
Lokaliseringen av hotellet med konferenscenter bör förläggas enligt förslag 1 C, dvs väster om skogskullen bakom Ormen Långe. Bland fördelarna märks att det inte påverkar kulturmiljön, att det bara i liten grad inskränker naturvärden samt att det minimerar transporter mm och därmed ger så liten negativ klimatpåverkan som möjligt.
En förläggning enligt förslag 1 D anser vi som fullkomligt oacceptabel eftersom det bland annat innebär ett intrång i strandskyddet, att det förstör unika naturvärden i form av ädla lövträd och att det tar värdefulla hällmarker i anspråk.
Vad gäller föreslagna verksamheter på längre sikt vill vi på detta stadium endast anföra invändningar mot de som tar strandskyddat område i anspråk och därmed inskränker allmänhetens tillgång till dessa.
Se remissvar_20090518_nibble acrobat

2009-04-20 Detaljplan för Del av Kallfors 1:4 (Kallfors förskola) i Järna kommundel

Naturskyddsföreningen i Södertälje motsätter sig förslaget till detaljplan för Kallfors förskola. Orsaken är att halva arealen upptas av strandskyddat område och att de särskilda skälen för ett upphävande av strandskyddet är mycket svaga.
Se remissvar_20090420_kallforsforskola acrobat