Remisser Södertälje 2012

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn.

Remissansvarig för Södertälje är Lars Ljungdahl. Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss, E-post sodertalje-nykvarn.krets@naturskyddsforeningen.se

Nedan sammanfattas föreningens yttranden 2012 avseende Södertälje kommun.

 

2012-12-31 Utställning fördjupad översiktsplan för Järna

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn anser att utställningshandlingarna är gedigna arbeten som ger en bra beskrivning av det aktuella läget och med riktlinjer som utgår från ett hållbarhetsresonemang.
I synnerhet instämmer vi i den centrala utgångspunkten för förslagen, nämligen ”Bygg Järna inifrån och ut”. Som en följd därav motsätter vi oss förslaget om utbyggnad av Svalsättershöjden. Vi accepterar ändå förslaget om kompletterande bebyggelse i Norra Myrstugan, eftersom området är bra beläget vad gäller allmänna kommunikationer samt att det inte kan antas ”förvärra” situationen betr. den ”enklav” som Kallfors utgör. Vi accepterar en utbyggnad av Östra Ljungbacken, bland annat eftersom den uppfyller principen ”inifrån och ut”.
Vi anser att riktlinjen ”Förtäta” – ”Huvuddelen av ny bebyggelse ska tillkomma inom tätorten eller i direkt anslutning till den” ska skärpas och omformuleras till ”Ny bebyggelse ska tillkomma bara inom tätorten eller i direkt anslutning till den. Annan lokalisering får ske bara om särskilda och synnerligen starka skäl föreligger”. Följaktligen invänder vi mot de antydda förslagen om ny bebyggelse i Risbro och Nykvarnsvägen, Moraområdet och Skäve-Bankesta-Linga. Vad gäller tätorten, inkl. de centrala stråken, instämmer vi i princip med förslagen.
Beträffande Saltå så ansluter vi oss till läge 1A. Det innebär en sammanhållen bystruktur och att åkermarken värnas bättre och ger ett mindre intrång i landskapsbilden än 1B. Vad gäller etableringen av större dagligvaruetableringar vill vi ytterligare förstärka förslagets negativa skrivning vad gäller externa etableringar genom att istället för att ange att de ska undvikas ange att de ej ska medges.
Vi är självklart positiva till kraven om att uppvärmning ska baseras på förnybara energikällor, och att el och olja aldrig ska användas för direktuppvärmning. Men vi anser också att krav ska ställas på byggnaders energiförsörjning och energiförbrukning. Kraven ska vara i enlighet med de riktlinjer som Södertälje kommun har redovisat i förslag till Översiktsplan 2012 liksom i Miljöprogram 2012-2016 samt i Klimat- och energiplan 2011-2014. Det innebär att byggnaderna ska utformas som NNE-hus. Vi är negativa till förslaget om att ”fjärrvärme ska vara huvudalternativet vid planering av nya bostadsområden”. Ambitionen är god, men med en utveckling mot allt energisnålare byggnader kan fjärrvärmeanslutning till och med hindra alternativa och lokala lösningar, befintliga eller framtida.

Se remissvar_20121231_fop_jarna

2012-10-25 Utställning detaljplan Kaxberg, Lina i Södertälje

Naturskyddsföreningen kräver att avståndet mellan tomter och naturreservat skall vara åtminstone 50-60 meter, och att de 6 tomter som därvid berörs ska utgå ur planen. När naturreservatet inrättades i början av 1990-talet var det omkringliggande närområdet klassat som naturmark, varför naturreservatet inte försågs med en extra skyddszon med hänsyn till framtida exploatering av närområdet.
Beträffande byggnaders energiförsörjning och energiförbrukning anser vi att krav ska ställas i enlighet med de riktlinjer som Södertälje kommun har redovisat i förslag till Översiktsplan 2012 liksom i Miljöprogram 2012-2016 samt i Klimat- och energiplan 2011-2014. Det innebär att byggnaderna ska utformas som NNE-hus, och att uppvärmning med direktverkande el eller fossila bränslen inte godtas. Plan- och bygglagen förhindrar inte kommunen att här klargöra sina intentioner.
Vad gäller kommunikationer ger vi förslag på en hållplats så nära planområdet som möjligt.

Se remissvar_20121026_kaxberg

2012-09-30 Detaljplan Almnäs

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn anser att utgångspunkten för programmet är dels att förse Stockholmsområdet med en strategiskt lämplig plats för ett logistikcenter, dels bidra till att tillgodose behovet av bostäder. Vad gäller skälet för bostäder delar vi därmed inte programförslagets skrivning om att ny bostadsbebyggelse i Almnäs syftar till att öka Södertäljes attraktivitet som bostadsort.
Vi har redan tidigare haft tillfälle att sätta oss in i vad det skulle innebära att etablera ett logistikcentrum ungefär enligt de förslag till mini- och maxalternativ som nu föreligger. Slutsatsen är att vi inte funnit skäl att principiellt motsätta oss ett sådant.
Vad gäller bostäder så säger vi bestämt nej till att områden för sådana lokaliseras mellan Måsnaren och Svealandsbanan. En sådan exploatering kommer att förstöra eller åtminstone avsevärt eliminera ett av de finaste och mest frekventerade friluftsområdena i Södertälje. Därtill kommer den aktuella ”gröna kilen” att decimeras på ett icke godtagbart sätt, liksom det upphävande av det utvidgade strandskyddet som föreslås. Det är även av hållbarhetsskäl förkastligt med bostäder här på grund av de dåliga möjligheterna till kollektivtrafikförsörjning, och därmed ett stort bilberoende.
I kommunens förslag till ny översiktsplan nämns förvisso tanken att på lång sikt koppla samman den s.k. Tvetastaden med området vid Södertälje Syd, samt att Almnäs då ”utvecklas … till att bli en del av Södertälje stad”. Men faktum är att denna plan inte precist pekar ut var nya bostäder ska lokaliseras utan enbart skissar idéer om framtida utbyggnadsriktningar. Därför är det fel att, som programförslaget gör, ta översiktsplanen till intäkt för att förlägga bostäder just här. Översiktsplanen fastslår f ö att nya bostadsområden utan anslutning till redan befintlig bebyggelse, eller som inte är väl försörjda med kollektiva kommunikationer, inte ska komma till stånd, eller i alla fall motverkas, av långsiktiga hållbarhetsskäl. Därmed strider programmets förslag faktiskt mot intentionerna i denna plan.
Vi är positiva till förslaget till lokalisering av bostäder mellan väg 516 och Svealandsbanan och bort mot Långsjön. Här föreligger möjligheter till relativt stora utbyggnadsområden, och vi menar att det mycket väl kan rymma ett tillräckligt antal bostäder för att säkra Södertäljes långsiktiga bostadsförsörjning utan att området mellan Måsnaren och Svealandsbanan tas i anspråk. Området är ”oanvändbart” för bostäder fram till 2029 pga. den beslutade bergtäkten, men det är ju ändå utbyggnadsplaner på mycket lång sikt vi talar om. Området har ett bra läge beträffande kollektivtrafik. Det kan lokaliseras som en förlängning av Jumstaberg, vilket innebär en sammanhängande bostadsstruktur; dvs. bra ur hållbarhetssynpunkt. En klar bonus för invånarna här är förstås att de, med ett obebyggt område norr om Svealandsbanan, får tillgång till ett stort, obrutet naturområde.
Översiktsplanen är mycket bestämd vad gäller att värna ett ordentligt strandskydd; något som det nu aktuella programförslaget definitivt inte gör eftersom det till och med föreslår upphävande av det utvidgade strandskyddet om 300 meter och en begränsning till bara 100 meter. Förslaget håller därtill öppet för att på sikt även kunna inskränka strandskyddet ytterligare.
Vi kräver härmed att det utvidgade strandskyddet om 300 meter ska fortsätta att gälla enligt dagens situation, både vad gäller Måsnaren och Långsjön. Detta därför att vi anser att dessa områden inte, som programförslaget påstår, saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Ingen inskränkning av strandskyddet får heller ske där det är 100 meter, varken i när- eller framtid.

Se remissvar_20120930_almnas

2012-09-07 Detaljplan ny skola i Enhörna

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn anser att ett ställningstagande i frågan om ny skola och ny vägdragning i Sandviken är mycket svår. Det beror på att detaljplanen är en del av, och ett genomförande delvis kommer att styra, den fortsatta utvecklingen av Sandvikenområdet. Därför innebär ett ställningstagande för lokaliseringen även ett ställningstagande för denna utveckling. Givet behovet av en ny skola enligt plan och förutsatt ett accepterande av en sådan så uppfattar vi den föreslagna lokaliseringen som tillfredsställande, dock med undantag för att vi inte anser att den nya vägdragningen ska få en sträckning utanför åkerholmen istället öster om densamma, vilket tidigare föreslogs.
Vi är mycket måna om att såväl skolan som Sandviken i sin helhet förses med bra gång- och cykelvägar. Eftersom vi konstaterar att Samhällsbyggnadskontoret också noterar detta avvaktar vi resultatet av de kommande detaljstudierna inför ett ställningstagande.
Beträffande teknisk försörjning är vi kritiska till den styvmoderliga behandlingen av frågan om värmeförsörjning har fått i detaljplaneförslaget. Att bara ange att uppvärmning av byggnaderna ”inte (ska) ske enbart med direktverkande el, elpanna eller oljepanna” är inte alls tillfyllest. Vårt krav är att ingen uppvärmning ska ske med direktverkande el, elpanna eller oljepanna – men vill tillägga att ingen uppvärmning alls med el, utöver sådan som nyttjas för t ex drift av värmepump e d, får förekomma. Vi anser att kraven ska ställas i enlighet med de principer för lokalers uppvärmning som anges i de riktlinjer som Södertälje kommun har redovisat i förslag till Översiktsplan 2012 liksom i Miljöprogram 2012-2016 samt i Klimat- och energiplan 2011-2014. Det innebär att byggnaderna ska utformas som NNE-hus, och att uppvärmning med direktverkande el eller fossila bränslen inte godtas.
Vad gäller VA-lösningar för såväl skolan som hela Sandvikenområdet håller vi med om att det behövs antingen med kommunal anslutning eller kretsavloppslösning. Vi har fullt förtroende för att den i planhandlingarna angivna utredningen kommer att visa vilket som är att föredra.

Se remissvar_20120907_nyskolaienhorna

 

2012-07-23 Planförslag Södertäljeporten inom Grusåsen i Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn har inga större invändningar ur miljö- och natursynpunkt vad gäller planförslaget. Grusåsen är en tätbebyggd stadsdel där det finns mycket lite parkmark och grönområden och därför är det viktigt att inte ta i anspråk för mycket av det som finns kvar. Vi menar att planförslaget är acceptabelt ur den synpunkten.
Vi är också tillfreds med att antalet våningsplan vad gäller de två nordligaste byggnaderna har begränsats till 6 våningar, jämfört med programförslagets 8-10 våningar. Däremot är vi tveksamma till det stora antalet våningsplan, 16 resp. 15 våningar, i byggnaderna i områdets sydöstra del.
Vad gäller parkeringsplatser anser vi att det behövs 1.2 parkeringsplatser (inkl. gästparkering) per lägenhet. Det är numera ett gängse antal, och något som Samhällsbyggnadskontoret också starkt pläderat för vad gäller andra nybyggnadsområden. Planförslagets 1.0 parkeringsplatser per lägenhet innebär en uppenbar risk för att delar av resterande parkmark och grönområden senare kommer att tas i anspråk mot bakgrund av de mycket begränsade parkeringsmöjligheterna i omgivningarna.
Vi är för en ökad tillgänglighet till grönområdet. Men det innebär inte att vi vill ha en alltför tillrättalagd miljö, vilken i princip omvandlar grönområdet till park och då delvis förstör dess karaktär av ”grön lunga”. Därmed är vi emot de förslag som framförts på sina håll om att eventuella gångvägar inom området ska asfalteras. Eventuella räddningsvägar med krav på god framkomlighet skall stensättas, inte asfalteras.
Beträffande lokalers uppvärmning anser vi att krav ska ställas i enlighet med de riktlinjer som Södertälje kommun har redovisat i förslag till Översiktsplan 2012 liksom i Miljöprogram 2012-2016 samt i Klimat- och energiplan 2011-2014. Det innebär att byggnaderna ska utformas som NNE-hus, och att uppvärmning med direktverkande el eller fossila bränslen inte godtas.

Se remissvar_20120723_sodertaljeporten

2012-06-15 Detaljplan för Kaxberg, del av Lina i Södertälje

Naturskyddsföreningen godtar inte tomter så nära naturreservatsgränsen som det föreslagna 10 meter. Möjligen rimligt är 50-60 meter, dvs det ska vara en naturområdeszon minst fram till den angivna Lokalgata 1. Den nuvarande grusvägen som markerar gränsen bör läggas igen. Vi anser också att krav ska ställas på att bostäderna ska utformas som NNE-hus. I övrigt godtar vi, med vissa övriga smärre synpunkter, planförslaget.

remissvar_20120615_kaxberg

2012-04-13 Detaljplan Båtvarvet Pershagen

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn ser med tillfredsställelse på att vårt i programskedet framförda krav på att värna strandskyddet utanför det befintliga varvsområdet bifallits. Eftersom också våra andra framförda synpunkter getts tillfredsställande svar eller lösningar så godtar vi planförslaget vad gäller den på mark föreslagna nya bostadsbebyggelsen, dock med reservationen att krav på att byggnadernas energikonsumtion och energiförsörjning måste specificeras.
Däremot accepterar vi inte utan vidare förslaget om på vattnet förlagda bostäder. Vi menar att det är fel att medge sådana i en kommun som Södertälje, som har mycket mark men begränsade stränder och vattenytor. Denna typ av bostäder ligger på en prisnivå om minst 6 miljoner kronor, vilket antyder krav på en resursinsats som är ungefär dubbelt så stor som för motsvarande landbaserade bostäder. Vi är också tveksamma till deras lokalisering, som de facto kräver ett vattenområde med större utsträckning än vad som definieras av den befintliga bryggan med nordlig utsträckning från varvsområdet.
Planförslaget saknar i stort sett krav på byggnadernas uppvärmning. Sådana ska givetvis ställas, och då baseras på de riktlinjer som Södertälje kommun har redovisat i förslag till Översiktsplan 2012 liksom i Miljöprogram 2012-2016 samt i Klimat- och energiplan 2011-2014. Det innebär att byggnaderna ska utformas som NNE-hus, och att uppvärmning med direktverkande el eller fossila bränslen inte godtas. Förslaget anger att eventuellt sjöförlagda byggnader lämpligen kan utnyttja sjövärmepumpar för sin energiförsörjning. Vi menar att samma sak kan gälla de markbaserade byggnaderna, som med sin närhet till ett vattenområde också med fördel kan nyttja sådana.

Se remissvar_20120423_batvarvet

2012-04-05 Detaljplan för Skarlunda

Naturskyddsföreningen i Södertälje konstaterar att förslaget till detaljplan innebär smärre avvikelser från de tidigare förslagen. Detta ändrar dock inte vår tidigare ståndpunkt. Det innebär att vi godtar såväl lokaliseringen som detaljplanen. Vi gör det trots att vi är tveksamma till att stimulera denna typ av bybildningar, som normalt innebär bilberoende och ofta svårigheter vad gäller infrastruktur, samhällsservice etc. Orsaken är att det finns närbelägen bussförbindelse med kort restid in till centralorten, att anslutning till kommunalt VA förespråkas samt att gångtrafik ska gynnas. Vad gäller cykling anser vi att detaljplanens förslag inte räcker, och vi menar att den gångväg som föreslås till väg 225 och busshållplatsen även ska medge cykling.
Lokaliseringen säkrar allmänhetens tillgång till natur eftersom byggnationen sker på områden som inte nyttjas för friluftslivet, medan de omgivande naturområdena lämnas orörda. Här vill vi betona vikten av att värna omgivningarna kring och i synnerhet stränderna söder om Uttran, vilka tillhör några av de få områden kring sjön som fortfarande är obebyggda och tillgängliga för allmänheten, sommar såväl som vinter; det senare i hög utsträckning utnyttjade av issportare. Scoutverksamhet bedrivs också i dessa skogar. Eftersom vi har farhågor för att utvidgningen av Skarlunda by kommer att följas av förslag om ytterligare utvidgning vill vi här säga att vi bestämt motsätter oss sådan utvidgning västerut och norrut.
Vad gäller ny bostadsbebyggelse instämmer vi i de tankegångar som kommer till uttryck i detaljplanen vad gäller byggnadskultur, gestaltning och terränganpassning. Vi är däremot kritiska till att det enda som sägs vad gäller uppvärming är att direktverkande el eller fossila bränslen inte får användas. Vi anser att de riktlinjer som anförs i Södertälje kommuns förslag till Översiktsplan 2012, i Miljöprogram 2012-2016 samt i Klimat- och energiplan 2011-2014 ska följas. Det innebär att byggnaderna ska utformas som NNE-hus. Vi menar också att i fallet el som huvudsaklig källa för uppvärmning ska användning av värmepumpar uppmuntras.

Se remissvar_20120405_skarlunda

2012-03-02 Detaljplaneprogram för Sandviksvägen och Enhörna skola

Detaljplaneprogrammet utreder förutsättningarna för ny vägsträckning mot Sandviken och ny planerad bebyggelse runt denna, samt lyfter fram sex olika alternativa lägen för placering av ny skola/utbyggnad av skola och dess för- och nackdelar.
Naturskyddsföreningen i Södertälje lämnar i sitt yttrande besked om att man avvaktar till nästa etapp i plansamrådet med att avge synpunkter på detaljplan för Sandviksvägen och utbyggnad av skola i Enhörna. Detta grundar sig på att föreningen inför sitt ställningstagande vill ta del av de fakta, synpunkter och åsikter som kommer till tals dels i det nu pågående samrådet, dels i den diskussion bland boende i Enhörna kommundel och i kommunen som kommer att föras i mellantiden.

Se remissvar_20120302_sandviksvagen

2012-02-24 Program för Norra Viksberg

Naturskyddsföreningen i Södertälje är tveksamt till ny bebyggelse över huvud taget inom programområdet. Det har framför allt att göra med riskerna för negativ påverkan på den värdefulla kulturmiljön men även på de naturupplevelser som området i sig liksom omgivningarna erbjuder, bland annat med den utsikt över området som erbjuds från det närbelägna Korpberget. Området ingår i skyddsområdena för Bornsjöns och Mälarens vattentäkter. Området utgör därtill en central del av en grön kil med grön värdekärna (enligt RUFS). Kommunikationerna är bristfälliga, i synnerhet vad gäller kollektivtrafik. Med den trots allt begränsade befolkningsunderlaget som området kommer att få även med all föreslagen bebyggelse kommer det ändå inte att ge ett tillräckligt underlag för t ex utökad busstrafik.
När vi nu ändå accepterar en del av den föreslagna bebyggelsen, framför allt vid Långvreta, sker det i första hand mot bakgrund av att den allt fortgående omvandlingen av fritidshusbebyggelse till permanentboende inom Ekbacken/Bergdalen, med behov av långsiktigt godtagbar avloppslösning. En sådan kan bli realistiskt genomförbar med ett större boendeunderlag. Vi menar att ny bebyggelse vid just Långvreta kan utformas utan alltför stor negativ påverkan på den yttre miljön.
Bebyggelse vid programförslagets A2 avstyrker vi bestämt eftersom det kommer att förstöra den idag existerande öst-västliga fria siktlinjen. Lika bestämt avstyrker vi bebyggelse enligt programförslagets B. Som en del av ett berg kommer bebyggelsen där att bli mycket iögonenfallande och framför allt visuellt mycket störande från Korpberget och dess omgivningar. Det är direkt stridande mot den eftersträvade anpassningen till befintlig kulturmiljö. Som ett eventuellt alternativ som uppfyller samma grad av ny bebyggelse omedelbart norr om detta berg och i anslutning till befintliga fastigheter kunna tjäna.
Vi uppfattar att de förslag om lösningar för avloppsituationen som anges i planhandlingarna är tillfyllest, dvs en i princip generell anslutning till det allmänna VA-nätet. Även Lindängen bör anslutas till det allmänna VA-nätet redan i samband med genomförandet av den nu aktuella planen, istället för att skjutas på framtiden.

Se remissvar_20120224_norra_viksberg

2012-01-23 Detaljplan för Nästäppan inom Järna kommundel

Naturskyddsföreningen i Södertälje motsätter sig upphävande av strandskyddet inom kvartersmark, utom vad gäller byggande in mot land på befintliga, redan bebyggda, tomter. Vi vill att passagen mellan fastigheterna 4:35 och 4:32 ska tillföras allmän platsmark och att strandskyddet alltså ska bibehållas där. Det anges att tomterna går ner till vattnet. Detta tror vi är fel, varför den del av stranden som ligger mellan tomterna och vattnet även framgent skall vara tillgänglig för allmänheten, utgöra allmän platsmark och vara strandskyddad. Dock accepteras bryggor, som inte får uppfattas som privata, liksom småbåtar tillhöriga i området boende förutsatt att de inte hindrar allmänheten.
Vi anser att den föreslagna byggrätten, som medger en bruttoarea om hela 600 kvm, inte överensstämmer med ambitionen att behålla områdets nuvarande karaktär. Precis som tidigare vill vi här framhålla att flera, mindre och mer yteffektiva bostäder skulle rimma bättre med kommunens långsiktiga planer på ett uthålligt samhällsbyggande. Uppgifter om att områden föreslagna för byggande kan ha ”känslig och delvis unik natur, rik på natur och fågelliv” gör att vi vill att en MKB genomförs.
Med dessa och i vårt yttrande i övrigt anförda reservationer godtar vi att området planläggs, att permanentboende medges, att gemensamma avloppslösningar tas fram och att infrastrukturen i övrigt generellt anpassas till permanentboende.

Se remissvar_20120123_nastappan

2012-01-17 Detaljplan för Konferenscenter Ytterjärna

Utgångspunkten för Naturskyddsföreningens i Södertälje bedömning är nu, precis som i samrådets första skede, att värna befintliga naturvärden och allmänhetens tillgång till dessa naturvärden, i synnerhet stränderna. Vi vill också slå vakt om kulturmiljön samt bidra till att lokalisering av byggnader och andra anläggningar mm sker så att verksamheten kan bedrivas så resurssnålt som möjligt och därmed mest skonsamt för vår miljö.
Våra synpunkter rör i första hand konferenscentrets lokalisering, som vi inte anser godtagbar. Detta grundar vi – förutom på våra tidigare framförda argument – framför allt på den nu presenterade anläggningens storlek, som är väsentligt större än vad som förespeglats i det tidigare samrådet.
Vi är även kritiska mot samrådsprocessen som sådan, eftersom den enligt vår mening ger intryck av att det mesta varit mer eller mindre bestämt från början. Det vågar vi påstå eftersom vi funnit att byggnadernas storlek, utformning och lokalisering i väsentlig grad överensstämmer med sökandens ursprungliga plan för anläggningen. Vårt yttrande innefattar figurer från foton av tidiga modeller, vilka jämförs med fotomontage som ingår i det nu liggande förslaget. Samstämmigheten år slående.
Någon hänsyn till de vid samrådet i remissvar framförda negativa synpunkterna tycks inte ha tagits och några egentliga argument för att nuvarande förslag till lokalisering skulle vara att föredra framför samrådets alternativ 1c har inte presenterats. Ändå baserades de kritiska remissinstansernas yttranden på en anläggning av mindre storlek än den som nu presenteras, varför argumenten mot den nu föreslagna lokaliseringen omfattande både 1a och 1b kan sägas genomgående ha förstärkts.
Naturskyddsföreningen finner efter sin granskning det nödvändigt att samrådets första skede görs om med rätt underlag främst vad gäller anläggningens storlek.

Se remissvar_20120117_ytterjarna