Remisser Södertälje 2010

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn.

Remissansvarig för Södertälje är Lars Ljungdahl. Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss, E-post sodertalje-nykvarn.krets@naturskyddsforeningen.se

Nedan sammanfattas föreningens yttranden 2010 avseende Södertälje kommun.

 

2010-12-17 Detaljplan för Nästäppan (Håknäs 4:6 m fl) inom Järna kommundel i Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje ber härmed att få lämna följande synpunkter på rubricerade samrådsförslag.
Nästäppan/Håknäs 4:6 är ett mycket attraktivt område, med få motsvarigheter inom Södertälje kommun. Detta ställer stora krav på en väl avvägd detaljplan, präglad av långsiktigt tänkande. Naturskyddsföreningen i Södertälje ser positivt på att området planläggs, att permanentboende medges, att gemensamma avloppslösningar tas fram och att infrastrukturen i övrigt generellt anpassas till permanentboende.
Det finns oklarheter beträffande naturreservatets egentliga utsträckning. Denna måste givetvis fastställas innan beslut om detaljplan tas. Vi redovisar nedan våra synpunkter för de alternativa gränsdragningarna. Naturskyddsföreningen motsätter sig all bebyggelse inom gällande naturreservat och all inskränkning av strandskyddet.

Se remissvar_20101217_nastappan

2010-12-17 Detaljplaneprogram för Farstanäs – del av fastigheten Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje

Farstanäs ligger inom ett naturreservat. Programförslaget står enligt Naturskyddsföreningens i Södertälje mening i strid med reservatets syfte. Därför motsätter vi oss varje ändring av eller dispens från bestämmelserna, inklusive dess föreskrift om förbud mot att uppföra annan byggnad än som erfordras för reservatets nyttjande. Området bär tydliga spår av bristande skötsel. En skötselplan för naturreservatet måste snarast tas fram och tillsyn därefter utövas.

Se remissvar_20101217_farstanas

2010-10-31 Detaljplan för Hall 4:3 inom Östertälje i Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje är i princip positivt till att en detaljplan upprättas för Hall 4:3 i stort sett enligt programhandlingen. Mot bakgrund av att området är unikt, med till största delen obebyggd strandzon, öppna områden, skog och kulturmiljö som bör bevaras, ser vi med uppskattning på programmets ambitioner vad gäller strandskydd, skog och ädla lövträd, bevarande av odlingsmark, fornlämningar, tillgänglighet/rekreation och att anpassa bebyggelse till landskapsbilden, liksom att detta ses i ett större perspektiv.
Vår utgångspunkt är att befintlig fast bebyggelse ska bevaras. Nya bostäder inom utredningsområde B bör enbart förläggas till området öster om de befintliga radhusen. Det ger minsta möjliga utseende-, miljö- och kulturhistoriska påverkan och inskränker bara i liten grad allmänhetens tillgång till områdets unika miljö. Antalet bostäder ska vara kring den högre gräns som föreslås, dvs 80 st. Kommunens intresse av så många bostäder som möjligt nära vatten kan ändå uppnås genom ”yteffektiva” byggnader, t ex radhus i två plan. Detta ger också en utseendemässig balans gentemot de höga anstalsmurarna och den söderut belägna skogen och bergen, samt är till fördel vad gäller att minimera klimatpåverkan. Byggnaderna bör förses med anordningar för att tillgodogöra sig solenergi. Generellt sett anser vi området lämpligt för bebyggelse av ekobykaraktär, varför sådan föreslås.
Flera bostäder ger också bättre förutsättningar för tätare bussförbindelser med Östertälje samt bättre cykel- och gångförbindelser med Östertälje. Vad gäller det senare vill vi dock framhålla den väg genom skogen dit, som med relativt enkla åtgärder skulle kunna bli ett gott alternativ för större delen av året.
Småbåtshamnen ska vara kvar. En eventuell utvidgning kan ske norrut och då en bit in på det oländiga område som bl a använts som tipp. Fler båtplatser kan åstadkommas genom en bättre disposition av bryggor och bryggplatser.
Vi är positiva till ett område för båtvarv eller annan jämförbar verksamhet i stort sett enligt förslaget och på föreslagen plats samt att en MKB upprättas. Vi anser det dock inte givet att området ska upplåtas just till Wasa Yachts. Albinhallen är också på jakt efter en ny lokalisering och har föreslagit Bränningeviken. En sådan placering ser vi mycket negativt på. Mot bakgrund av den stora bristen på strand föreslår vi en studie av möjligheterna till en områdesmässig samordning av dessa företags småbåtsrelaterade verksamheter vid Hall. Vi instämmer i programförslagets syn på miljökrav på det föreslagna båtvarvsområdet och verksamheter där.
Strandskydd om minst 100 m ska gälla överallt utom vid området för båtvarv, småbåtshamnen och vid de befintliga ”sportstugorna”, i enlighet med programförslaget. Vi är också positiva till en strandpromenad, i princip förlagd till och som kan utgöras av den nuvarande stigen/lilla vägen. Ett område vid den befintliga sandstranden bör avsättas för bad. Denna har under många år använts för bad utan rapporter om skador på människa eller djur. Vattenkvaliteten uppfattar vi inte skilja sig från den vid det välfrekventerade badet vid Näset/Glashyttan. En studie av ev. kontaminerad botten är ändå på sin plats.
Utöver de i programhandlingen nämnda skyddade träden finns ett antal potentiellt skyddsvärda träd, främst lövträd som ek, bok och alm, men även någon tall och lärkträd. Vi vill att en inventering av dessa sker inför nästa steg i samrådet, att ligga grund för en slutlig bedömning. Även en inventering av markfloran bör presenteras.

Se remissvar_20101031_hall

2010-08-27 Anmälan om MC-motorbana för enduro och trialsport inom fastigheten Almnäs 5:1, Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje ställer sig f n avvisande till MC-motorsporter på Almnäs 5:1. De enda bedömningsunderlag som presenterats utgörs av MC-föreningen AMFs egna skrivningar. Det är inte tillfyllest. Frånsett partsintresset kan AMF givetvis inte förväntas ha tillräckliga fackkunskaper att utreda fornminnen, kulturmiljö, biologisk miljö, bullerpåverkan etc. Här måste Miljökontoret självt svara för att göra en oberoende analys, med hjälp av egna eller externa experter. Vi efterlyser också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Det är inte acceptabelt att, som hittills, vältra över ansvaret för ”utredningar” till de organisationer och enskilda som råkat uppmärksammat anmälan.
Det aktuella området tycks vara det enda område inom kommunen som över huvud taget kan komma ifråga. Men att AMF blivit berövad sitt tidigare område innebär inte att kommunen till varje pris måste ställa ett nytt till förfogande. Det ska bara ske om området befunnits lämpligt, inte om det är det minst dåliga. En fråga i sammanhanget rör vad som gäller för framtiden generellt för Almnäs. Det har talats om allt från bostäder och hästsportcentrum till motorcentrum och motorsportcentrum? Vilka planer har Nykvarns kommun?
AMF uppger att de haft samråd med berörd fastighetsägare och boende på Hummeldal och att dessa är positiva till den föreslagna MC-banan. Skrivningen förvånar oss eftersom vi inte funnit att det bor någon där. Fastighetsägaren tycks f ö vistas utomlands och bara sällan besöka sin fastighet. Vi är också förvånade över att ingen kontakt tagits med arrendatorn av Hummeldal, som bedriver hästskötsel där.
Men allra mest förvånade är vi över att AMFs ansökan inte med ett ord nämner Jumstaberg, ett nytt villaområde i omedelbar närhet till Hummeldal, dvs nära den föreslagna MC-banan. Här uppförs ett 40-tal villor, varav en del redan är bebodda, andra sålda. Dessas ägare är inte tillfrågade. Att de kommer att bli bullerstörda är självklart; något som accentueras av den i övrigt tysta omgivningen – som för flera av dem är ett skäl till valet av Jumstaberg som bostadsort. Generellt sett är frågan om så bullergenererande sporter som MC-sporter över huvud taget hör hemma i tätorters närområde.

Se remissvar_20100827_mc-motorbana_almnas

2010-08-03 Detaljplaneprogram för Grävsta, Hölö-Mörkö kommundel i Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje förvånas över detta programförslag som inte alls sätter klimat- och miljöfrågan i fokus. Ingen motivering annat än ett uppdrag från Hölö-Mörkö kommundelsnämnd anges som bakgrund till förläggningen av den nya bebyggelsen, som med dagens dåliga allmänna kommunikationer till Södertälje och Stockholm kommer att innebära ett stort bilberoende. Detta visas inte minst av tvåbilsinnehavet bland befintliga hushåll i Lida. Detta är inte tillfyllest. Enligt vår mening ska bättre allmänna kommunikationer säkras innan programmet genomförs. Idealet är en pendeltåg¬sförbindelse, annars en avsevärt utökad busstrafik. Därtill måste centrumfrågan avgöras innan detaljplaner för Grävsta etc antas. Stationsområdet kan strategiskt vara att föredra, i synnerhet om pendeltågstrafik etableras, men frågan är hur det ska lösas utrymmesmässigt.
Gång- och cykelvägar ska ovillkorligen utredas och byggas samtidigt med bilvägarna. Sådana vägar är inte bara till gagn för trafiksäkerheten, i synnerhet vad gäller att undvika gång- och cykel¬trafik på Lambonäsvägen, utan också för miljön allmänt sett eftersom det stimulerar till annat än bilanvändning för att t ex ta sig till centrala Hölö och allmänna kommunikationer.
Programhandlingarnas angivelse om krav på att inte tillåta uppvärmning med direktverkande el är inte tillräckligt eftersom det öppnar för ”renodlad” vattenburen el. Uppvärmning med el ska ske via användning av värmepump, gärna i kombination med lokal solvärme.
Vi ifrågasätter att programförslaget så lättvindigt avfärdar behovet av en miljöbedömning. Här finns frågor om viltstråk, påverkan på biotoper, buller, påverkan på Lillsjön mm som utgör skäl till en MKB. Vi har funnit att vilt uppehåller sig framför allt i skogsområdena mellan Västra Lida och Hammarstugan, möjligen också ett s k viltstråk. Detta i kombination med att det ur befintliga boendes synpunkt är fel att decimera skogsområdet gör att vi avstyrker bebyggelse i södra delen av Västra Lida. Området söder om Lida, ner mor och söder om Hammarstugan, är mycket naturskönt. Detta i kombination med viltfrågan gör att vi även avstyrker bebyggelse i Hammarstugan Östra. Vi godtar i övrigt föreslagen bebyggelse inom programförslagets östra del, dock naturligtvis med ovan nämnda förbehåll. Vad gäller Björnäng-Långvallen, Hammarstugan så instämmer vi i det avgivna förslaget.

Se remissvar_20100803_gravsta

2010-06-15 Detaljplaneprogram för Mälareparken i Grusåsen, Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje vill att den ”mittersta” av de föreslagna byggnaderna utgår. Parken är redan idag liten. Det stora antalet boende i närområdet, inkl tillkommande, innebär ett stort behov av grönområden. Parken får därför inte decimeras. För att ändå utnyttja det attraktiva området på bästa sätt för bostäder accepterar vi att de två andra byggnaderna görs något högre än vad som skisseras.
Vi är positiva till vägen lokaliseras intill berget – eller att den helt utgår – och att minigolfbanan flyttas. Den senare, inkl den eventuella aktivitetsparken, får dock inte ta större yta i anspråk än i dag. Även icke-betalande allmänhet ska ha fritt tillträde till området. Parkeringsplatser måste ordnas inom byggnaderna och inte på värdefull mark. Cykling ska gynnas och därför ska den fortsatta planeringen innefatta cykelvägar och cykelparkeringar.
Någonstans utmed stranden, förslagsvis i dess sydligaste del, föreslår vi att det anläggs en brygga med möjlighet till tillfällig förtöjning för t ex besökande fritidsbåtar och utflyktsbåtar, som t ex Ejdern. Och varför inte förse området med möjlighet till att ta sig ett dopp? Det kan enkelt ordnas genom ett brädförsett sol- eller bryggdäck med en enkel stege ner i vattnet. Vi föreslår därtill en ramp för sjösättning av kanoter och mindre fritidsbåtar.

Se remissvar_20100618_malareparken

2010-06-15 Detaljplan för Lejonet i Grusåsen, Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje har inga avsevärda invändningar mot förslaget. Det är positivt att de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna värnas. All boende- och besöksparkering ska ske på den egna fastigheten. Cykling ska gynnas och därför ska den fortsatta planeringen innefatta cykelvägar och cykelparkeringar. Vi vill att Bergviksgatan förses med starkt hastighetsbegränsande anordningar för att den inte ska utgöra en barriär mot ett naturligt utnyttjande av parken vid kanalen. Det är bra att Tobaksparken och grönområdet mellan Bergviksgatan och kanalen behålls, liksom att kanotklubben bevaras och omges med ett område för idrott och friluftsliv.
Vi föreslår att denna kanalpark förses med ett sol- eller bryggdäck, med möjlighet att via en enkel stege ta sig ett dopp. Därtill bör det anläggas en brygga med möjlighet till tillfällig förtöjning för fritidsbåtar och för ombord- och avstigning av passagerare till utflyktsbåtar som Ejdern. Vi föreslår därtill en ramp för sjösättning av kanoter och mindre fritidsbåtar.

Se remissvar_20100618_lejonet

2010-06-01 Program för del av fastigheten Grusåsen 1:1 m fl – Södertäljeporten – inom Grusåsen i Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje har inga större invändningar ur miljö- och natursynpunkt vad gäller programförslaget. Vi anser det viktigt att hela området ovanför (väst och nordväst om) bollplanen bevaras obebyggt och sparas som grönområde. Detta grönområde måste också få bevara sin karaktär av ”grön lunga”. Därför ska åtgärder där som t ex anläggandet av gångvägar ske med varsamhet och utan att de asfalteras. Vi är negativa till höjden på de föreslagna husen, vilka istället för de föreslagna 8-10 våningarna bör anpassas till och ”linjera” med omgivningen. Frågan om bilparkeringar måste klargöras redan på planeringsstadiet, inte minst på grund av risken för att delar av grönområdet annars senare kan komma att tas i anspråk för detta.

Se remissvar_20100604_sodertaljeporten

2010-05-28 Detaljplan för Östertälje 1:29, Södra Moraberg i Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje har inga synpunkter utöver de som anförts i samband med den tidigare behandlingen av detta planärende.

Se remissvar_20100604_sodra_moraberg

 

2010-05-28 Förslag till detaljplan för Skarlunda inom Södertälje kommun

Naturskyddsföreningen i Södertälje är generellt sett tveksamt till att stimulera bybildningar eftersom de normalt innebär bilberoende och ofta svårigheter vad gäller infrastruktur, samhällsservice etc. I detta fall finns det ändå skäl att godta lokaliseringen och den föreslagna detaljplanen. Det finns närbelägen bussförbindelse och möjlighet att med enkla medel skapa attraktiva såväl gång- som cykelvägar . Beträffande teknisk försörjning finns närbelägna anslutningsmöjligheter.
Ur synpunkten allmänhetens tillgång till natur kan lokaliseringen sägas vara lyckad eftersom byggnationen kommer att ske på det område närmast skroten som idag knappast nyttjas för friluftsliv. Därmed undviks ianspråktagande av den omgivande naturen, attraktiv för friluftsliv. Detta gynnar naturligvis också de nytillkommande boende; något som mer än väl kompenserar för de enligt vår mening ringa störningarna, främst av visuell art, från bilskroten.
Vi vill dock framföra våra farhågor för att denna utvidgning av Skarlunda by kommer att följas av förslag om ytterligare utvidgning. Vi vill här starkt betona att vi motsätter oss sådan utvidgning västerut och norrut. Den natur som finns där har ett mycket stort värde ur allmänhetens synpunkt och, vad gäller den västra delen, förmodad betydelse som viltstråk. Därtill är området fornminnestätt.

Se remissvar_20100531_skarlunda

2010-04-30 Program för Norrvrå, Hölö-Mörkö kommundel i Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje är positivt till ny bebyggelse i anslutning till den befintliga i Norrvrå samhälle. Det stärker samhällets möjligheter vad gäller kommunikationer, infrastruktur mm. Vad gäller lokalisering för ny bebyggelse anser vi att det västra området som är på förslag inte ska tas i anspråk i större utsträckning än den som utgörs av nuvarande granplantering. Sluttningen med hasselbuskar och lövträd ska lämnas obebyggd bl a eftersom den utgörs av gammal kulturmiljö men även i övrigt kan anses värdefull. Bebyggelse på området vid allén, strax öster om befintlig bebyggelse, har vi inget att invända mot.
Beträffande kommunikationer anser vi att en något utökad busstrafik kan vara motiverad när bebyggelsen väl är genomförd, liksom underlättande av i första hand cykel mellan Norrvrå och Hölö samhälle. Vad gäller ett nytt ridhus vid Edeby säteri vill vi bara anföra vikten av en anpassning till kultur- och annan miljö. Av de två utredningsområdena för ny bebyggelse uppfattar vi det som är närmast samhället som lämpligt medan det södra inte bör nyttjas för bostäder på grund av dess avskilda läge. En användning för hästgårdar ser vi däremot inget hinder för.

Se remissvar_20100430_norrvra

2010-03-15 Detaljplan för Del av Kallfors 1:4 (Kallfors uppsamlingsväg)

Naturskyddsföreningen i Södertälje drar efter granskning av det föreliggande förslaget samt de med detta relaterade förslagen till detaljplan för Del av Norra Kallfors resp. FÖP Järna slutsatsen att fortsatt arbete med planer för uppsamlingsvägen bör anstå tills FÖP Järna är klart. Enligt Naturskyddsföreningens uppfattning talar mycket för att vare sig vägen eller Norra Kallfors bör byggas inom överskådlig tid.

Se remissvar_20100315_kallfors_uppsamlingsvag

2010-03-12 Program för Östertälje 1:29, Södra Moraberg, Östertälje i Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje hänvisar till de synpunkter som vi anförde 2009-07-05 i samband med tidigare samråd. Vi har inga ytterligare synpunkter utöver de som där framförs.

Se  remissvar_20100312_sodra_moraberg

2010-03-10 Samråd Brytning av berg och sand på fastigheten Underås 1:1

Naturskyddsföreningen i Södertälje anser att den planerade utökningen av verksamheten vid Underås 1:1 innebär ett mycket stort ingrepp i naturmiljön. Att sätta sig in i alla dess konsekvenser är en stor och krävande uppgift som det givetvis inte är möjligt att utföra för en liten ideellt arbetande förening med begränsade resurser som Naturskyddsföreningen i Södertälje.
Mot bakgrund av den rådande vintern, med snötäckt mark, har det givetvis inte varit möjligt att på plats utröna direkt miljöpåverkan. Våra slutsatser och kommentarer baserar sig därför i huvudsak på kontakter med ett antal personer med anknytning till berörda verksamheter. Ingen annan än vi själva har dock ansvar för det som vi här anför.
Det förslagna området för den utvidgade täktverksamheten ingår i område som är av riksintresse för friluftslivet och borde bara av det skälet inte komma ifråga. Med beaktande av de följder som nej kan få, och under förutsättning av vår slutsats är rätt om att den direkta miljöpåverkan och konsekvenserna för omgivning och friluftsliv inte är extremt stor/a, så anser vi dock att det kan accepteras att i just detta fall göra ett avsteg från denna princip. Vi instämmer i WSPs slutsats om att ett nej riskerar att ge stor/större miljöpåverkan på annat håll i Stockholmsområdet, vad gäller såväl täktverksamhet i sig som transporter. Vi konstaterar i likhet med WSP att den utpekade förekomsten genom sitt läge redan är ”starkt påverkad av täktverksamhet”. Viktigt är också att det inte rör sig om strandskyddat område.
Med detta sagt vill vi ändå framföra följande vad gäller negativ miljöpåverkan. Den kanske viktigaste är det intrång som görs i tätortsnära skog. Det inte alltför stora skogsområdet mellan täkt och Mälaren kommer att decimeras ytterligare. Nu tycks dock det föreslagna täktområdet inte vara ett område som är särskilt mycket frekventerat av allmänheten (bortsett då från de olagliga MC-åkarna …) utan sådant förekommer förträdesvis i skogarna mm längre mot O – SO.
Kontakter med Svenska Hundklubben, som har verksamhet i området, har inte gett oss anledning till invändningar. Det innebär dock inte att vi tar ansvar för deras synpunkter i frågan, utan de får givetvis själva svara för den påverkan de tror sig kan komma att utsättas för.
En utredning för inrättandet av Södra Mälarens vattenskyddsområde är på gång. Vi förlitar oss här på de slutsatser Länsstyrelsen m fl myndigheter kommer att dra i de omfattande utredningsinsatser som görs för detta.
Vad gäller eventuell förekomst av fornlämningar och liknande har såväl Hembygdsföreningen som Jehanders uppgett sig inte känna till några sådana inom området. Ingen annan har heller framfört misstanke i denna väg.
Huruvida kring- och närboende anser sig komma att bli mer störda av buller, damm, vibrationer etc än i nuläget kan vi inte uttala oss om. Det får andra, i princip Enhörna kommundel, ta på sitt ansvar att utreda. Det tycks dock som om den ovan nämnda, olagliga, MC-åkningen i och utanför täkten härvidlag utgör ett större bekymmer än vad den utvidgade täktverksamheten kan innebära.
För att få fler synpunkter speciellt på eventuell miljöpåverkan har vi tagit kontakt med miljöpartiets representanter i Enhörna kommundelsnämnd. Inga egentliga farhågor av vikt har dock framförts från dessa, varför vi känner oss relativt trygga med att denna påverkan inte kommer att vara avsevärd. Om inte annat kommer myndigheternas miljöprövning att klarlägga fakta i saken.
Vi har också haft kontakter med ansvarig tjänsteman vid Södertälje kommun för ärendet, liksom med ansvarig vid Länsstyrelsen. Därvid har vi konstaterat att så långt möjlig full öppenhet och kommunikation förekommer såväl mellan dem som med Jehanders/WSP. Därmed torde åtminstone kommunens och länets intressen kunna anses relativt säkrade vad gäller miljöpåverkan.
Vi har dock funnit en liten brist vad gäller kommunens tillvaratagande av sina egna intressen, nämligen avseende den friluftsverksamhet vid Bastmora friluftsgård som kommunen sedan några år ansvarar för och driver, efter övertagande från Södertälje IF. Det synes som om just denna verksamhet är den som kommer att påverkas allra mest. Det avser inte verksamheten i sig, som knappast tycks komma att påverkas, utan möjligheterna för barn och ungdomar att utan fara ta sig från väg 552 till friluftsgården. Problemet accentueras av att biltransporterna till och från täkten i högre grad än hittills avses gå via den södra utfarten, snarare än via ”Underåsrakan”. Vi har därtill fått intrycket att biltransporterna kommer att öka, vilket ur denna synpunkt är synnerligen negativt. Vi vill härmed uppmärksamma kommunen på detta eventuella problem.
Vi har fått det intrycket att Jehanders tar ett stort eget ansvar vad gäller att minimera negativa effekter av täktverksamhet, generellt sett. Det ligger ju givetvis också i deras intresse att, inom ramen för vad som är möjligt, värna miljön. Inget annat har heller framkommit från någon av våra andra kontakter.

Se remissvar_20100310_underas

2010-02-22 Detaljplan för Del av Kallfors 1:4 (Norra Kallfors)

I remissvaret från Naturskyddsföreningen i Södertälje 2009-09-07 rörande det då liggande förslaget till detaljplan för Del av Norra Kallfors inkl uppsamlingsväg anförde vi sammanfattningsvis att ”fortsatt arbete med programmet bör anstå tills en fördjupad översiktsplan för Järna kan läggas till grund för planering av bl a Norra Kallfors”. Resultatet av samrådet, vilket bl a kommer till uttryck i samrådsredogörelsen, samt det pågående samrådet med FÖP Järna, vilket vi deltar i, har stärkt oss i denna vår åsikt.

 Se remissvar_20100222_norra_kallfors

2010-01-22 Program för Hamnskär 1:1, Överenhörna, Enhörna kommundel i Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje menar att ny bebyggelse och verksamhet på Hamnskär kommer att starkt förändra karaktären på en avsevärd del av ön och påverka allmänhetens tillgång till denna. Oavsett ändamålet säger vi därför nej till ny bebyggelse och verksamhet på Hamnskär.
Bakgrunden till vår bedömning är att Hamnskär ingår i ett område av riksintresse för friluftslivet, att delar av ön är Natura 2000-skyddad, att fornlämningar är frekventa och att bebyggelse och föreslagen verksamhet kommer att påverka miljön negativt.
Om bebyggelse och verksamhet trots detta beslutas finns det som vi ser det bara ett alternativ, nämligen att bebyggelsen dels förläggs i närhet till befintlig bebyggelse utan att inkräkta på Natura 2000-områdena, dels sker i form av radhus eller annan form som innebär att den är destinerad för just utbildningsverksamhet och vårdboende och inte i framtiden kan komma att omvandlas till t ex fritidsboende. Som en ytterligare garanti mot att framtida fritidsboende inte ska komma till stånd ska detta också sättas upp som villkor i vederbörliga avtal med kommun och arrendegivare.
Anläggandet av en linfärja, något som vi till vår förvåning erfarit redan har påbörjats, är inte motiverat.

Se remissvar_20100122_hamnskar

2010-01-15 Fördjupad översiktsplan för Järna tätort med omgivning

Den viktigaste grunden för planförslaget utgörs av principen om att bygga inifrån och ut. Det är också en princip som vi instämmer i. Därför förvånas vi över och motsätter oss förslaget att fortsätta nya utbyggnadsområden som utgår från Kallforsområdet istället från tätorten, liksom förslagen om utvidgade bybildningar på landsbygden. Vi instämmer i stort sett i planprogrammets övriga förslag, som att stärka centrum, förtätning, värna landsbygden, etc.
Därmed kan våra synpunkter sammanfattas enligt följande.
Vi avstyrker byggande i områdena Svalsättershöjden och områdena öster därom. Detta baseras främst på vår acceptans av principen ”inifrån och ut”, men till en del också på områdenas popularitet och de stora förändringar för naturmiljö och ekologiska samband som en utbyggnad skulle innebära.
Vi tvekar vad gäller Östra Ljungbacken och föreslår fortsatt handläggning och diskussion om detta innan beslut. Visserligen uppfyller en utbyggnad här principen ”inifrån och ut” men det är samtidigt ett väldigt populärt rekreationsområde. Även här riskeras naturmiljön.
Vi förordar ett stopp för fortsatt utbyggnad av Kallforsområdet. Det innebär att den pågående planeringen av Norra Kallfors bör avbrytas. Ingen kan förneka att utbyggnaden av Kallfors skett utan en egentlig grund i en långsiktig plan för Järna. Resultatet är olyckligt, och att ytterligare utvidga området förvärrar bara situationen. Det innebär de facto att det som nu trots allt kan betraktas som externt belägna bostadsområden kommer att formeras till en egen stadsdel, en enklav – vilket ju är något som strider mot hela planförslagets utgångspunkt.
Vi motsätter oss anläggandet av bilvägar mellan Kallfors och centrala tätorten, detta som en logisk följd av ovanstående.
Vi avstyrker programmets förslag om bybildningar nord-, syd- och väst om tätorten. Vi motiverar detta med planförslagets egen beskrivning av det problematiska med bosättning på landsbygden ur ”hållbarhetssynpunkt” samt att det strider mot principen ”inifrån och ut”. Detta hindrar inte en omprövning på lång sikt, då en omställning till ett mindre resurskrävande levnadssätt kan förmodas ha fått fotfäste.
En utbyggnad av Södertuna ska prioriteras och tidigareläggas. Tillsammans med den föreslagna förtätningen kan därmed behovet av bostäder i Järna de närmaste 15 åren tillfredsställas. Detta kan åstadkommas genom en löpande anpassning till hur planerna för ostlänken fortskrider. Området tillfredsställer principen ”inifrån och ut”, det är inte särskilt mycket använt för rekreationsändamål och det påverkar inte naturen i lika hög grad som områdena mellan centrala tätorten och Kallfors.
Vi instämmer i stort sett i planprogrammets övriga förslag, som att stärka centrum, förtätning, värna landsbygden, etc.

Se remissvar_20100122_fop_jarna

2010-01-08 Detaljplan för kv Tjädern (Sofieberg) i Tälje i Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje godtar förslaget generellt sett. Vi vill dock betona vikten av allmänhetens tillgång till området, inklusive kring de föreslagna nya byggnaderna. Vi instämmer i synpunkten att en bebyggelse enligt förslaget kan göra att gångvägen från Bårstabergen upplevs tryggare och säkrare.
Den nuvarande vintersäsongen med snötäckt mark innebär begränsade möjligheter till närmare studier av växt- och djurliv, varför vi f n inte kan ta ställning gällande detta. Angående bevarandet av skyddsvärda tallar är det viktigt att de bevaras i så hög grad som möjligt, i enlighet med vad som anges i planbeskrivningen.

Se remissvar_20100108_sofieberg