Remisser Södertälje 2021

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn. Vi är också instans i samråd vad gäller ansökningar/anmälningar enligt Miljöbalken (bl a 4 kap. MB, 6 kap. MB, 9 kap. MB). Det kan t ex röra tillstånd för avfallshantering, bergtäkter, farligt avfall, hamnverksamhet, vattenverksamhet, krossverksamhet …).

Remissansvarig för Södertälje är Lars Ljungdahl. Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss, gärna via e-post sodertalje-nykvarn@naturskyddsforeningen.se

 

Föreningen har under 2021 avlämnat följande skrivelser och yttranden:

2021-10-15 Handlingsplan för klimatanpassning 2022–2026

Yttrande – Klimatanpassning 2021-10-15

2021-09-02 Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (Vekan)

Yttrande Naturskyddsföreningen Detaljplan Vekan 2021-09-02

2021-08-20 Detaljplan för Floretten 1 och del av Östertälje 61-2

Yttrande Naturskyddsföreningen Detaljplan Floretten 1 och del av Östertälje 61-2 (Dnr SBN 2017-02679) 2021-08-20

2021-04-28 Ändring av detaljplan för Ekbacken (Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m.fl.)

Här utdrag ur vårt remissvar:

En gång- och cykelväg till Viksbergsskolan är ett måste. Områdena norr om Viksberg är dåligt försörjda med samhällsservice och kollektivtrafik. Detaljplaneförslaget för Ekbacken anger starkt utökade byggrätter (huvudbyggnad från 60 till 150 kvm byggnadsarea, komplementbyggnader från 20 till 50 kvm). Detta i kombination med bättre VA-lösning mm kommer att innebära väsentligt fler fastboende där. Det är även flera detaljplaner på gång i omgivningarna. Ändå räcker inte underlaget för utökad busstrafik. Följden blir ett ökat bilberoende; något som också Trafikförvaltningen Region Stockholm har påpekat i ett tidigare samrådsyttrande, där de därför uttrycker en negativ inställning till utökade byggrätter. Mot den bakgrunden är det synnerligen viktigt att så långt det bara är möjligt gynna alternativen till bilen, dvs cykel och gångtrafik. Det kan bara göras genom att anordna gång- och cykelbanor längs Ladviksvägen och Viksbergsvägen mellan Ekbacken och Viksbergsskolan (där det finns eller blir något tätare busstrafik). Utan sådana kommer väldigt få att ens överväga att gå eller cykla den vägen, och garanterat ingen förälder kommer att våga släppa sina barn att ta sig ensamma denna väg. Redan idag är denna väg obehaglig i dagsljus – men i mörker näst intill livsfarlig eftersom belysning saknas. Som cyklist är man då i princip tvungen att stanna vid sidan av vägkanten för att känna sig iaf något sånär säker. Så får det givetvis inte vara.

Krav ska ställas på byggnaders energiförsörjning. Förslaget till detaljplan saknar (märkligt nog!) såväl beskrivning av som krav på områdets och byggnaders energiförsörjning och uppvärmning.  Självklart ska detaljplanen kompletteras med en sådan beskrivning och de krav som ställs. Vad gäller de krav som vi anser bör ställas är att uppvärmning med direktverkande el inte är tillåten och att krav ska ställas på att nya byggnaders och tillbyggnaders takutformning (t ex riktning och taklutning) och placering är så gynnsam som möjligt vad gäller möjligheterna till effektivt tillvaratagande av solenergi för t ex uppvärmning och/eller elproduktion. Eftersom vi uppfattar att markförhållandena är lämpliga för användning av mark-eller bergvärmepump för uppvärmningsändamål föreslår vi att detaljplanen även uppmuntrar till användning av sådana.

Yttrandet i sin helhet kan läsas här: Yttrande Naturskyddsföreningen Detaljplan Ekbacken (Dnr SBN 2014-01573) 2021-04-28

Handlingarna i ärendet finns här: https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/planering/pagaende-planprojekt/detaljplan-for-viksberg-15-och-ladvik-136-mfl/

 

2021-04-19 Skogsutredningens betänkande M2020/01926

Kretsens yttrande finns att läsa här: 2021-04-19 Yttrande över Skogsutredningens förslag M2020_01926

 

2021-02-12 Utställning förslag till detaljplan för Del av Billsta 5:11 inom Järna kommundel i Södertälje (SBN 2009-00068)

Miljö och energi. Planbeskrivningen anger att ”En ökad exploatering i området innebär ett större bilberoende på grund av planområdets läge och att det idag är obebyggt.”. Detta är helt sant! Men fortsättningen lyder så här: ”Den planerade exploateringen är dock av en sådan omfattning att den inte bedöms bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten och luft i området överskrids. Planförslaget anses därmed förenligt med det 5 kapitlet i miljöbalken om miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning.” Detta är en försåtlig skrivning som vi starkt vill invända mot! Ty bilåkandet påverkar ju inte bara miljökvaliteten utan också utsläppen till atmosfären av kolidoxid – något som är än viktigare att ta hänsyn till!

Vad gäller byggnaders utformning och utseende så är det visserligen vällovligt att förespråka ”enkelt formspråk anpassad efter landskapet” med bibehållen områdeskaraktär samt att ”fasadmaterial och färgskala ska anknyta till den befintliga karaktären” vilket ska ge ”ett lågmält och diskret intryck som passar väl in i landskapet”. Men dessa krav bör enligt vår mening formuleras så att de inte hindrar möjligheter att anbringa solcellspaneler varken på tak eller fasader. Vi föreslår därför att detta uttryckligen anges.

För att ytterligare betona detta bör den arkitektoniska utformning som skisseras i handlingen kompletteras med en skiss där ett för solceller lämpligt tak (riktning och lutning) förses med tak försett med integrerade solceller. Detta rimmar ju då väl med det som redan anges i planbeskrivningen om att ”Uppvärmning bör … ske med förnyelsebar energi så som bioenergi, solenergi eller vindkraft”. Angående energi anser vi att krav också ska ställas på byggnaders vad gäller enegribesparande utformning. Vi menar att byggnaderna ska utformas som NNE-hus (nära-noll-energi). NNE-hus kräver bara lite energitillförsel utöver hushållsel, och energilösningar för detta ska vara sådana som är bäst inriktade mot framtidens energiförsörjning. Solceller, solfångare, värmepumpar, biopellets …

Kommunikationer. Planbeskrivningen uppger att ”Området anses … ha goda kollektiv trafiksmöjligheter”. Det stämmer inte! Att nå resp. åka från Järna kan bara ske via 5 turer i vardera riktningen under ett helt dygn! Därtill finns 4 turer som sker via Mölnbo, med omstigning till pendeltåg; turer som tar ca 30 minuter. Men vem accepterar 30 minuter för en sträcka på 3 km! Och vem accepterar att det inte finns någon som helst kollektiv förbindelse unde 6 timmar dagtid! SL uttrycker sig ju också negativt i sitt samrådsyttrande! Vi kan därmed konstatera att det idag starkt bilberoende Billsta kommer att vara lika starkt bilberoende i framtiden om detaljplaneförslaget antas.

Yttrandet i original finns att läsa här: Yttrande Naturskyddsföreningen Billsta (SBN 2009-00068) 2021-02-12

Handlingarna i ärendet finns här: https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/planering/pagaende-planprojekt/detaljplan-for-billsta-511/

 

2021-01-15 Detaljplan för del av Tellus 5 och Tälje 1:1 inom Södertälje stadskärna (Dnr: SBN 2019-01229)

Sammanfattning: Utan att ge oss in på en diskussion om hotellet i sig vill vi med bestämdhet uttala att vi motsätter oss en decimering av Maren och dess vattenyta. De i detaljplaneförslaget önskade funktionerna kan istället realiseras genom att omlokalisera och/eller modifiera utbyggnadsdelen med event, restaurang, bowling och terrass – hotellet står och faller ju inte med att dessa funktioner flyttas 9 meter norrut! – samt genom att göra den nordvästra delen av Marenplan (nedanför trappan) precis så vänlig, inbjudande och tillgänglig som föreslås, men på nuvarande yta. Utan vare sig breddning av Marenplan och utfyllnad av Maren!

Hela yttrandet finns att läsa här: Yttrande Naturskyddsföreningen Detaljplan Tellus 5 (dnr 2019-01229) 2021-01-15

Handlingarna i ärendet finns här: https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/planering/pagaende-planprojekt/detaljplan-for-del-av-tellus-5/