Remisser Södertälje 2024

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn. Vi är också instans i samråd vad gäller ansökningar/anmälningar enligt Miljöbalken (bl a 4 kap. MB, 6 kap. MB, 9 kap. MB). Det kan t ex röra tillstånd för avfallshantering, bergtäkter, farligt avfall, hamnverksamhet, vattenverksamhet, krossverksamhet …

Remissansvarig för Södertälje är Lars Ljungdahl. Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss, gärna via e-post sodertalje-nykvarn@naturskyddsforeningen.se

 

Aktuella ärenden:

2024-10-31 Framtid Södertälje – Översiktsplan 2050 

Arbete pågår med att ta fram en ny översiktsplan för Södertälje kommun. Samråd om Framtid Södertälje – Översiktsplan 2050 pågår mellan den 17 juni och 31 oktober 2024.

Förslaget publiceras på www.sodertalje.se/oversiktsplan

Synpunkter på ”Framtid Södertälje – Översiktsplan 2050” lämnas senast den 31 oktober 2024 via något av följande: E-post: oversiktsplan@sodertalje.se , Webben:  www.sodertalje.se/oversiktsplan Post: Södertälje kommun , DNR SBN 2023/000222, Samhällsbyggnadskontoret , 151 89 Södertälje . Vid frågor, kontakta Samhällsbyggnadskontoret antingen via e-post: oversiktsplan@sodertalje.se eller per telefon: 08-523 010 00 (kommunens växel).

2024-10-22 Odlingsstrategi 2025 Södertälje kommun

Nu pågår samråd om Odlingsstrategi och handlingsplan. Personer och organisationer bjuds in att delta i samrådet genom att inkomma med förslag på förbättringar eller förändringar av odlingsstrategin och dess handlingsplan. Samrådet pågår till och med 22 oktober. Vid svar ange diarienummer TN 2024/000409. Yttrandet ska skickas till sbk@sodertalje.se Kontaktuppgifter vid frågor: Åsa Waldenström Asa.waldenstrom@sodertalje.se 08-52306029

Huvudhandlingen finns här: 240520 Odlingsstrategi

Det kompletterande dokumentet 240515_Odlingsstrategi_Handlingsplan enkelsidig är för stort för att publicera här (15 MB). Det kan beställas av ovanstående kontaktperson.

2024-09-14 Detaljplan för Sandviken, Etapp 2

Ett förslag till detaljplan för Sandviken, Etapp 2 är ute på samråd. Detaljplanens huvudsyfte är att befästa befintlig bebyggelse utifrån rådande förutsättningar samt möjliggöra anslutning till vatten och spillvatten. Där så är lämpligt möjliggörs kompletterande bebyggelse. Det finns även ett politiskt uppdrag att se över möjlighet att förse området med en gång- och cykelväg.

Fram till och med 14 september 2024 finns förslaget tillgängligt på https://www.sodertalje.se/detaljplan/sandvikenetapp2 . Informationsmöte kommer att hållas 22 augusti kl 17.30-20.30 i Södertälje stadshus, lokal Trombon. Under mötet finns representanter från Södertälje kommun på plats för att svara på frågor. Detaljplanen upprättas enligt Plan- och bygglag (2010:900) i sin lydelse från 2 januari 2015, genom utökat förfarande (PBL 5 kap. 7§). Diarienummer EN 2023/000024. Eventuella synpunkter på förslaget lämnas via webbsidan, med brev eller e-post och ska senast den 14 september 2024 ha inkommit till Samhällsbyggnadskontoret, Planenheten, 15189 Södertälje på sbk.plan@sodertalje.se

2024-09-13 Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (Vekan) – granskning

Ett förslag till detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (Vekan) har upprättats av samhällsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att skicka ut förslaget på granskning. Detaljplanens syfte är att möjliggöra etablering för industriverksamhet som en fortsatt del i utbyggnaden av Almnäsområdet som ingår i det kommunövergripande industri- och verksamhetsområdet Stockholm syd. Platsens läge i anslutning till natur med stora värden innebär att förändringarna ska ske med hänsyn, varför detaljplanen bevarar stor del av befintlig natur samt våtmarken. Ett vidare syfte med planen är att attrahera företag att etablera sig i Södertälje. Detta kan bidra till fler arbetstillfällen i Södertälje kommun.

Från 14 juni 2024 fram till och med 13 september 2024 finns förslaget på Södertälje kommuns webbplats: https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/planering/pagaende-planprojekt/del-av-tveta-valsta-41-vekan/ .

Kontakta samhällsbyggnadskontoret om du har synpunkter i ärendet. Hänvisa till ärendet via diarienummer SBN 2024/000208. Eventuella synpunkter på förslaget lämnas senast den 13 september 2024 till Södertälje kommun, Samhällsbyggnadskontoret sbk.plan@sodertalje.se

Naturskyddsföreningens tidigare yttrande i ärendet finns under Remisser Södertälje 2021.
.

Föreningen har under 2024 hittills avlämnat följande skrivelser och yttranden:

2024-06-20 Avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd till projekt-täkt enligt 9 kap. miljöbalken inom fastighet Sjuenda 2:1 Södertälje kommun

2024-06-05 Detaljplan för Visbohammar 1:27 m.fl.

Inom planområdet tittar man på möjligheterna att bygga bostäder i form av småhus och parhus samt även en förskola och eventuellt ett seniorboende. Planområdet ligger direkt norr om Riksväg 57 och intill Gnesta kommungräns. Området är idag obebyggt och består huvudsakligen av avverkad skog. Ca två kilometer norr om planområdet finns en tågstation och Gnestas tätort med dess utbud av kommersiell och offentlig service vilket ger bra förutsättningar för exploatering i området.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av villor, parhus och mindre flerbostadshus inom fastigheten Visbohammar 1:27. Planförslaget möjliggör även förskola och äldreboende eller trygghetsboende. Antalet bostäder som föreslås i detta skede är ca 400- 450. Syftet är också att knyta samman området bättre med Gnesta tätort genom att skapa en genare gång- och cykelväg med en bro över Sigtunaån och som kopplas samman med Nibblegatan i Gnesta.

Granskning beräknas ske fjärde kvartalet 2024.

Vårt yttrande finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Förslag Detaljplan Visbohammar (Dnr VM 2023 000042) 2024-06-05

 

2024-05-16 Förnyad granskning av del av Ekbacken (Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m fl)

Planområdet Ekbacken består av en byggnadsplan från 1984 med 19 fastigheter för fritidsändamål. Området har stegvis omvandlats från fritidshusområde till område för permanentboende. Nu görs en ny detaljplan för del av byggnadsplaneområdet för att möjliggöra kommunalt vatten och avlopp, öka bostadsfastigheternas byggrätter samt möjliggöra två nya småhusfastigheter.

Bakgrund (Samhällsbyggnadskontoret)

Syftet med ändring av detaljplan är att möjliggöra anslutning till kommunalt vatten och avlopp inom planområdet, för att få en hållbarare VA-lösning ur hälsosynpunkt samt minska föroreningsutsläppen till reservvattentäkten Bornsjön. Planen syftar även till att öka bostadsfastigheternas byggrätter för att möta boendes behov i samband med att kommunalt VA möjliggörs. Säkerställande av god dagvattenhantering, användning och miljö med beaktande till Bornsjöns vattenskyddsområde är även en viktig del i arbetet med ändring av detaljplanen.

Ändring av detaljplan för Ekbacken har tidigare antagits av stadsbyggnadsnämnden (18 feb 2020). Under överklagandetiden inkom tre överklaganden från sakägare i området. Dessa skickades till Mark- och miljödomstolen som beslutade att upphäva antagen ändring av detaljplan med anledning av att kommunen enligt mark- och miljödomstolen inte tagit hänsyn till befintliga äganderätts- och fastighetsförhållanden enligt 4 kap. 36 § PBL inom en mindre del av planområdet. Mark- och miljödomstolen ansåg att det vid den utgången saknades anledning att pröva de övriga invändningar som klagandena gjort. Kommunen valde att inte överklaga domen, utan justerar istället planförslaget. Ett justerat förslag presenteras under ett nytt samråd och granskning innan planförslaget beräknas antas på nytt.

Samråd genomfördes 7 april 2021 – 28 april 2021. Granskning genomfördes 16 januari 2023 – 6 februari 2023. En förnyad granskning skedde 2 maj 2024 – 16 maj 2024. Antagande planeras den 11 juni 2024. Om inga överklaganden inkommer kan detaljplanen vinna laga kraft i mitten av juli 2024.

Handlingarna finns här: https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/planering/pagaende-planprojekt/detaljplan-for-viksberg-15-och-ladvik-136-mfl/

Naturskyddsföreningens yttrande

Naturskyddsföreningen har i de tidigare samrådsskedena gett synpunkter på dels områdets kommunikationer med Viksbergsskolan vad gäller kollektiva färdmedel, cykel (motsvarande) och gång, dels byggnaders energiförsörjning. De anpassningar och ändringar av det tidigare förslaget till detaljplan som nu har gjorts påverkar inte dessa områden.

Därför kvarstår de synpunkter som vi framfört i våra tidigare yttranden vad gäller kommunikationer, och följaktligen också vår slutsats att beslut om detaljplanen bör anstå intill dess att en gång- och cykelväg till Viksbergsskolan realiseras eller bussturtrafiken förbättras avsevärt, med åtminstone halvtimmestrafik i samband med skoldagens början. Vi noterar dock att de kommentarer som Samhällsbyggnadskontoret gett till våra synpunkter har mottagits positivt och man i princip håller med oss om behoven och lösningar – även om dessa instämmanden tyvärr är till intet förpliktigande.

Även vad gäller energiförsörjning så kvarstår våra tidigare synpunkter. Vi förstår och accepterar att kommunen inte kan förbjuda direktverkande el. Men nu noterar vi med tillfredsställelse att Samhälls­byggnadskontoret tagit fasta på vår synpunkt att komplettera planbeskrivningen med åtminstone en rekommendation om detta! Det görs under rubriken ”Energiförsörjning och uppvärmning”, där det anförs att ”Kommunen rekommenderar att områdets energiförsörjning och uppvärmning sker med alternativ till direktverkande el.” Under rubriken ”Miljökonsekvenser” motiveras denna rekommen­dation genom att låta samma mening föregås av skrivningen ”Att säkerställa klimatomställning, en långsiktig elförsörjning och motverka kapacitetsbris i elnäten är en gemensam angelägenhet.” Precis som beträffande kommunikationer är även dessa två meningar till intet förpliktigande – men de kan ända ha en betydelse inför val av nya installationer för uppvärmning, vilket såklart är bra!

Vårt yttrande i original finns att ladda ner här: Yttrande Naturskyddsföreningen Förnyad granskning Ekbacken (Dnr SBN 2014-001573) 2024-05-16

Naturskyddsföreningens tidigare granskningsyttrande finns här: https://sodertalje.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/238/2023/01/Yttrande-Naturskyddsforeningen-Granskning-Ekbacken-Dnr-20145-01573-2023-01-26.pdf

Naturskyddsföreningens ännu tidigare yttrande finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Detaljplan Ekbacken (Dnr SBN 2014-01573) 2021-04-28

 

2024-03-04 Kompletterande samråd Gerstaberg kopplingscentral Ostlänken, Södertälje kommun.

Föreningens yttrande lyder som följer:

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn är i princip positiva till den utbyggnad av järnvägen som är aktuell inom järnvägsplan för Ostlänken. Detta har vi redovisat i tidigare ärenden som berör det nu aktuella området, såsom våra tidigare avgivna yttranden avseende kompletterande granskning av järnvägsplan Ostlänken samt planprogram för Södertuna. Därmed accepterar vi behovet av och anläggandet av en kopplingscentral enligt beskrivning.

Efter att ha studerat de tre föreslagna alternativen A, B och C har vi funnit att alternativ A har så stora nackdelar jämfört med de andra alternativen att det inte bör komma ifråga. Bland nackdelarna är att det kräver en mycket lång såväl anläggnings- som serviceväg; en väg som måste dras genom delvis känsliga skogsområden och därtill påverkar bostäder inom Kallfors.

Vad gäller Kallfors så pågår för övrigt en planprocess vad gäller Kallfors ängar som det inte med säkerhet går att säga vad resultatet blir. Hur det blir med den i handlingarna för kopplingscentralen skisserade vägen i södra delen av Kallfors ängar är högst osäkert. Alternativet har också, jämfört med B och C, stora nackdelar vad gäller dess anläggnings- och servicevägs påverkan på fornlämningar och kulturhistoriska lämningar såväl som friluftsliv, med bär- och svampplockning, skogsvandringar – det sistnämnda inte minst manifesterad av Sörmlandsledens dragning just här.

Alternativ B och C har självklart också nackdelar, främst på grund av just anläggnings- och servicevägar. Dock finner vi att dessas påverkan är väsentligt mindre än beträffande A. Det beror dels på att befintliga vägar i stor utsträckning kan nyttjas samt att eventuell ny/nya dragning/ar kan ske så att jordbruksmark i stort sett värnas. Vi vill ändå säga att vi anser att alternativ C är att föredra framför alternativ B.

Vi uppfattar att utredningens skrivningar vad gäller värn av jordbruksmark är tillfyllest, inklusive den angivna tillåtlighetsprövningen. Vi är vidare positiva till de försiktighetsprinciper som anges beträffande massahanteringen. Vidare förväntar vi oss artskydd enligt kap. 5.4.2, som vi uppfattar som bra angiven. Det samma gäller Kulturmiljön, enligt kap. 5.4.4. och Rekreation/frilufstliv, enligt kap. 5.4.6.

Vi förlitar oss vidare på att de miljövärden och frågor som berörs är identifierade i samrådshandlingen och att de kan hanteras enligt vad som beskrivs i kapitel 4–6 och 8. För övrigt är ju de inventeringar som gjorts om eventuell betydande miljöpåverkan genomförda inom projekt Ostlänken. Slutligen vill vi anföra att vi ser mycket positivt på de viktiga frågeställningar som anges i kap. 7.2.

Vårt yttrande i original finns att ladda ner här: Yttrande Naturskyddsföreningen Gerstaberg kopplingscentral – TRV2023-101982 – 2024-03-04

Trafikverkets underlaget finns här: https://bransch.trafikverket.se/contentassets/618bb4c6a8ab45aaa228c7f4446ae7b7/samradsunderlag-for-gerstaberg-kopplingscentral_20240207.pdf

Tidigare angränsande utredningar finns här: https://bransch.trafikverket.se/ostlanken-dokument