Remisser Södertälje 2015

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn.

Remissansvarig för Södertälje är Lars Ljungdahl. Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss, E-post sodertalje-nykvarn.krets@naturskyddsforeningen.se

 

BESVARADE REMISSER

2015-11-30 Nästäppan

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn avstyrker förslaget vad gäller tillskott av nya tomter och nya bostäder inom Nästäppan. Orsaken till att vi ändrat ståndpunkt sedan de tidigare samråden 2010/2012 är att situationen radikalt förändrats sedan dess.

För det första föreligger inte längre det grundläggande motivet för en utbyggnad, vilket var en med Farstanäs Camping samordnad VA-lösning, ansluten till det kommunala VA-nätet och Himmerfjärds­verket. En sådan lösning är inte längre aktuell eftersom planerna för Farstanäs har bantats avsevärt.

För det andra beslutades den 28 oktober 2013 om en ny översiktsplan, Framtid Södertälje: Översiktsplan 2013-2030, vilken i väsentliga avseenden skiljer sig från 2004 års. Denna stipulerar en hållbar utveckling, där utbyggnad i första hand ska ske i anslutning till eller inom tätorterna. Utspridd bostadsbebyggelse ska undvikas. Bostäder nära kollektivtrafik bör prioriteras eftersom de har mindre påverkan på miljön än bostäder utanför tätorterna. Därtill ska nytt byggande ske så att det motverkar den segregerande effekt som ett ensidigt utbud av bostadstyper ha. En utbyggnad av Nästäppan med nya bostäder strider direkt mot dessa grundsatser eftersom det kommer att innebära ännu fler hushåll med ett närmast totalt bilberoende och därmed en ökad miljöbelastning och det kommer inte på något sätt att motverka segregation.

Vi är däremot positiva till att området planläggs med byggrätt för bostäder för permanentboende på redan bebyggda tomter. Dessa befintliga bostäder ska förses med hållbar VA-försörjning, anpassad till de nu aktuella förutsättningarna. Vi motsätter oss att strandskyddet upphävs i områdets östra del. Det kan dock medges möjlighet till dispens från strandskyddet inom befintliga, redan bebyggda, fastigheter in mot land räknat från befintliga byggnaders (ej uthus o dyl) närmaste del mot strand.

Nästäppan är helt klart en attraktiv resurs för kommunen. För att den ska vara lätt tillgänglig för allmänheten ska kommunen vara huvudman för all allmän platsmark inom området. Om samfälligheterna får detta ansvar riskerar Nästäppan att bli en egen enklav i form av ett exklusivt, i princip totalt bilberoende, villaområde med i praktiken egna vägar, egna stränder och privat badplats – vilka alla utestänger allmänheten. Vi förkastar planhandlingens förslag om att de två bad- och båtplatsområdena (WB) ska vara ”ett för området gemensamt bad- och båtplatsområde”. De ska vara allmänt tillgängliga. Den sydligaste udden ska planeras som allmänt bad. Det måste vidare anordnas parkeringsmöjligheter för allmänheten inom området.

Trots läget med en lång strandlinje utmed Järnafjärden så erbjuder Nästäppan mycket få möjligheter för allmänheten att nå strand och vatten. Den östra delen är nästan helt bebyggd och den västra i stort sett otillgänglig pga stora vassar och delvis sankmark. Det är därför av största vikt att värna de möjligheter som ännu står till buds. De utgörs av dels de med WB angivna områdena, vilka detaljplanen också föreslår som parkmark, dels passagen mellan fastigheterna 4:35 och 4:32.

Trots det höglänta läget i hela östra delen så finns det, frånsett dagens smala passager, inte ett endaste ställe där allmänheten och icke strandtomtägare har utsikt över fjärden. Därför måste hela området mellan fastigheterna 4:39 och 4:44, dvs inte bara angivet strandområde och passage, tillföras allmän platsmark. Var och en vet hur eftertraktade denna typ av höglänta ställen med fri vy är – för utsiktens skull, för picknick, kvällsfika etc. Vad än orsaken är till att denna del inte bebyggts så är det bara att vara tacksam för att här i alla fall finns något.

Hela remissvaret finns här: remissvar_2015-11-30_nastappan

För samrådshandlingar se http://www.sodertalje.se/Stad-miljo–boende/Planer–byggprojekt/Detaljplanering/Pagaende-detaljplanearbete/Jarna/Nastappan/

 

2015-11-28 Brandalsunds naturreservat

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn anser att förslaget presenterar väl underbyggda motiv för att inrätta Brandalsunds naturreservat enligt förslag, inklusive presenterad skötselplan, med syfte att bevara och utveckla området för friluftsliv och biologisk mångfald.

Vi menar att det därtill finns skäl för att låta naturreservatet innefatta ytterligare mark (ca 4 ha, i huvudsak skog) och vatten (ca 4 ha) norr och nordväst om det nu föreslagna området, för att täcka in hela vattenområdet Norrviken och därmed skapa en ännu mer sammanhållen och helhetlig miljö.

Hela remissvaret finns här: remissvar_2015-11-28_brandalsunds_naturreservat

För samrådshandlingar se http://www.sodertalje.se/Stad-miljo–boende/Skog–natur/Skyddad-natur/Naturreservat/Brandalsund/

 

2015-11-26 Hall 4-3 (bostäder)

Vi ser med tillfredsställelse på att förslaget utvidgats ordentligt vad gäller antalet bostäder. Dock anser vi att området ska förses med ytterligare 150-200 enheter, dvs totalt ca 600 enheter vilket väl kan rymmas inom samma yta som den nu föreslagna byggnationen genom dels en tätare byggnation, dels en större andel flerbostadshus och i viss mån radhus, på bekostnad av villor och tvåfamiljshus. Det ger enbart fördelar, t ex ännu bättre underlag för kollektivtrafik och förskola, kanske även skola, det ger möjlighet till äldreboende, det ger en mer kostnadseffektiv VA-försörjning, det ger ännu bättre ”ekonomi” i en gång- och cykelväg till Östertälje och – inte minst viktigt – det innebär en mer hållbar samhällsutveckling helt i linje med de riktlinjer som ges i översiktsplanen. Det gäller såväl frågor om energi som användning av mark, i synnerhet som det nuvarande förslaget innebär att viss åkermark av högsta klass tas i anspråk. Föreningen anser generellt att det är fel att exploatera sådan mark om det inte är alldeles nödvändigt, men när det nu ändå föreslås så vill vi att den också används så effektivt som möjligt.

Utöver sådana rationella fördelar så ger ett större antal enheter också möjlighet för ännu flera invånare att bosätta sig och tillgodogöra sig den väldigt fina miljö som Hall-området erbjuder. Södertälje strävar ju efter attraktivt boende för fler – och här finns ju chansen! Här uppnås ju både/och – utan några som helst nackdelar! Och viktigt är att inte bara tillfredsställa sådana som vill, och har råd, att bo i villor eller radhus, utan även flerfamiljhus! Förslaget innehåller förvisso ett antal flerbostadshus, vilket är bra, men det kan ju rymma ännu fler! Det kan här påminnas om att översiktsplanen mycket klart betonar vikten att nytt byggande ska ske så att de motverkar segregation. Vi reagerar här på att planbeskrivningens formulering på s 26 om att ”Södertälje stad växer och radhus- och villabebyggelse i natursköna omgivningar efterfrågas” eftersom den implicerar att övriga kategorier invånare inte efterfrågar detta, vilket alltså är fel. Utan att ge något genomarbetat förslag utan bara en idé skulle en del av de föreslagna tomterna för villor i områdets östra del samt några av radhusen i områdets sydvästra del kunna ersättas med trevåningshus för flerfamiljsboende av den typ som skisseras i området närmast det skogbeklädda berget. Detta är förstås bara en idé till lösning, med det enda syftet att visa att fler bostäder inte möter några som helst hinder.

Vi vill ändå att de befintliga radhusen behålls. De tillhör en del av kulturmiljön, men framför allt så rymmer de ju bostäder som är helt fungerande. I kontakter med där boende har vi också förstått att bostäderna erbjuder fullgott boende och att de önskar bo kvar där. Mot den bakgrunden anser vi att det inte är ett rationellt resursutnyttjande att riva dessa radhus och ersätta dem med nya byggnader. Även om det kanske därmed bortfaller en yta som skulle kunna rymma fler bostäder/boende så anser vi att detta mycket väl kan kompenseras på andra håll inom detta totalt sett stora planområde.

Hela remissvaret finns här: remissvar_2015-11-26_hall_4-3

För samrådshandlingar se http://www.sodertalje.se/Stad-miljo–boende/Planer–byggprojekt/Detaljplanering/Pagaende-detaljplanearbete/Sodertalje/Hall-43-del-av-m-fl-Bostader/

 

2015-11-23 Sporren (bostäder på f.d. ridshustomten).

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn är kritisk mot att det första skedet i samrådsförfarandet, dvs programskedet, i praktiken ersatts av två meningar nämnda i översiktsplanen. Med detta sagt så är vi i huvudsak positiv till den föreslagna detaljplanen. De avvikande synpunkter vi har rör i stort sett förskola, strandskydd och lokalgatans utformning och användning. Vi anser också att taken ska anpassas för möjlighet att i framtiden effektivt tillvarata solenergi.

Planförslaget anger att det i bostadskvarteret nr 1 ”finns möjlighet att använda bottenvåning till förskola”. Vi anser att det här skall beredas plats för förskola. Detta eftersom detta område utpekats som ett av tre tänkbara alternativ vad gäller ny förskola inom Hagabergs närområde, varav vi anser att just detta är det bästa på grund av närheten till ett stort antal bostäder. Betr strandskydd är vi negativa till att de strandnära fastigheterna med uteplatser går ända fram till den branta slänten mot kanalen eftersom de då blockerar ca 60 meter av den idag för allmänheten tillgängliga strandremsan. Att det inte ska vara genomfart genom området anser vi självklart. Däremot kan det diskuteras var en vändplan skall finnas. Att dra busstrafik genom området är en överloppsgärning eftersom det är så nära befintlig busshållplats, med en busslinjesträckning som vi vill ska behållas. Betr lokalgatan anser vi att den kantstensparkering som föreslås inte ska gälla i hela dess längd. Istället ska det bara finnas ett begränsat antal ”fickor”, avsedda för kortare fordonsuppehåll för av- och pålastning, viss varumottagning, etc. Gästparkeringar typ kantstensparkering anser vi inte ska finnas här. Gästparkering ska anordnas inom de ordinarie parkeringsområdena. Betr gång- och cykeltrafik anser vi de föreslagna lösningarna är tillfyllest. Mopedtrafik längs  kanalen ska inte tillåtas.

Hela remissvaret finns här: remissvar_2015-11-23_sporren

För samrådshandlingar se http://www.sodertalje.se/Stad-miljo–boende/Planer–byggprojekt/Detaljplanering/Pagaende-detaljplanearbete/Sodertalje/Sporren-1-m-fl/

 

2015-11-09 Bränningeberget bergtäkt. (Samråd enl miljöbalken).

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn konstaterar att Skanskas föreslagna bergtäkt vid Bränninge innebär ett mycket omfattande och irreversibelt ingrepp i naturen, med stark påverkan på miljö, natur och kulturvärden, inom såväl som utanför brytområdet. Denna del av Södertälje är att betrakta som en kulturbygd, med en omväxlande natur såväl som reella kulturminnen. Här finns ingen industriell eller liknande verksamhet. En bergtäkt utgör således en väsensskild verksamhet och bör av bara av detta skäl inte förläggas hit.

En bergtäkt enligt förslaget kommer att helt eliminera ett stort område av betydelse för det rörliga friluftslivet, med motion, svamp- och bärplockning med mera, i synnerhet för de tusentals invånarna i det närliggande bostadsområdet Pershagen. Därtill kommer den relativt omfattande hästverksamheten norr om täkten troligen inte längre att kunna bedrivas här. Direkta störningarna i form av buller, damning och lukter kommer att påverka boende i och invid Bränninge gård samt bland annat kolonister och besökare till naturreservatet Öbacken-Bränninge.

Förutom påverkan på kulturmiljön kan störningarna från transporterna genom Pershagen anses utgöra det mest negativa med en bergtäkt enligt förslaget. Det gäller främst bullerstörningar men även vibrationer och minskad trafiksäkerhet. Vad gäller miljöpåverkan står Bränningeån, delvis med nyckelbiotopskydd, och dess vatten i centrum. Förändrad vattentillrinning direkt hit, liksom via sjöarna uppströms, orsakad av täktverksamheten kan komma att få stora konsekvenser vad gäller djurliv och fauna, liksom även vattenkvalitet nedströms, inkl Bränningeviken. Grundvattnet i omgivningarna kommer av samma skäl också att påverkas.

Hela remissvaret finns här: remissvar_2015-11-09_branninge_bergtakt

(För samrådshandlingar kontakta per.johanssson@wspgroup.se )

 

2015-09-14 Granskning detaljplan för del av Almnäs 5:2 m fl inom Tveta

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn anser att det av Miljökontoret i samrådet om planförslaget 2014-08-20–09-30 framförda förslaget om en allé längs landsvägen inom planområdet bör genomföras eftersom det kan skapa en viss avskärmning mot industriområdet för passerande på vandringsleden.

Vi har i övrigt inget att anföra mot detaljplaneförslaget.

Hela remissvaret finns här: remissvar_almnäs 5-2_granskning

 

2015-09-14 Granskning detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 m fl (del 1a) inom Tveta

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn konstaterar med beklagande att våra tidigare invändningar mot att exploatera så stora områden kring Lundviksberget klingat ohörda.

Vad gäller vår åsikt om att förbindelsen, det ”gröna stråket”, mellan Måsnaren och Lundviksberget ska göras väsentligt bredare än vad planförslaget föreslog, noterar vi att granskningshandlingarna nu anger en viss breddning, vilket vi givetvis välkomnar. Vi menar dock att inte heller denna bredd inte är tillräcklig, utan bredden bör vara minst i enlighet med det som skisserades i det tidigaste s k maxalternativet.

Båda dessa synpunkter är relaterade till behovet av att värna områden för friluftslivet och vandringsleden.

Vi har i övrigt inget att anföra mot detaljplaneförslaget.

Hela remissvaret finns här: remissvar_granskning_tveta-valsta_4-1_del_1a

 

2015-09-14 Granskning detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 m fl (del 1b) inom Tveta

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn har inget att anföra mot detaljplaneförslaget.

Hela remissvaret finns här: remissvar_granskning_tveta-valsta_4-1_del_1b

 

2015-03-31 Plansamråd om detaljplan för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m fl (Båtvarv)

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn avstyrker planförslaget i den del som avser ianspråktagande av strandskyddad mark utöver den som är nödvändig för att tillgodse den kommande verksamhetens behov. Det gäller förslaget om exploatering med byggnader mm som är förlagda söder om den linje som utgörs av en kajs södra avslutning. Denna kajs utsträckning avhandlas nedan.

Den del av den strandskyddade mark som vi enligt ovan kräver ska hållas oexploaterad ligger därtill inom en grön kil och de facto utanför det område som redan är ianspråktaget av Grödingebanan. Därmed kan inte, som planhandlingen felaktigt gör, som skäl för etablering anföras att det rör sig om mark som redan är ianspåktagen.

Byggnader får förläggas på annan plats inom planområdet. Eventuell brist på sådan plats är inget skäl som i miljöbalken anges som särskilt skäl för upphävande av strandskydd. Båtvarvets önskan om mark måste självklart anpassas till vad som är möjligt med avseende på i första hand strandskyddade områden, i andra hand faktorer som åkermark, fornlämningar mm. Man kan notera att det befintliga varvet (vid Pershagen) upptar ca 10.000 kvm mark – medan man nu begär hela 55.000 kvm, dvs en femdubbling!

Vad gäller den föreslagna kajen så vänder vi oss starkt mot dess storlek vad gäller utsträckning utmed stranden mot söder. Förslaget anger en nästan tvåhundra (200) meter lång kaj, varav ca 100 meter utmed stranden söder om bron. Den anser vi är radikalt överdimensionerad jämfört med vad vi anser behövs för ett båtvarv med inriktning mot fritidsbåtar. En kaj syftar dels till att möjliggöra tillfällig förtöjning inför lyft, omlastning mm, dels till plats för själva lyftet, som kan företas med fast kran eller mobil kran. Därmed är det inte alls nödvändning med en så lång kaj.

Vi kräver att den del av kajen som förläggs söderut ska begränsas till 40 meter (mätt från bropelaren). Då kommer den att inte ta orimligt stor del av stranden i anspråk, och ansluter någorlunda naturligt till strandens små, men ändå, konturer. Därtill tas då bara i stort sett sådan strand i anspråk som tillskapats av stenblock och kross i samband med bygget av Igelstabron i början på 1990-talet. Därmed behöver naturlig strand bara tas i anspråk i liten utsträckning. Kajens totala längd blir då ca 150 meter, varav ca 60 meter i rät linje vilket rymmer flera fritidsbåtar på rad för tillfällig förtöjning samt plats för lyft.

Vad gäller miljöpåverkan så är strandskyddet av allra största betydelse. Därför måste detta anföras bland de restriktioner och konsekvenser som måste beaktas. Detta görs inte i planhandlingarna, vilket vi härmed anför som en brist som måste korrigeras.

I planhandlingarna sägs att inget aktivt friluftsliv bedrivs inom området. Det är ett felaktigt påstående. Faktum är att den stig som löper längs stranden dagligen används för promenader, hundrastning och liknande. Sommartid utnyttjas sandstranden för solbad, picknicker och allmän rekreation samt för strandhugg av såväl mindre rodd- och motorbåtar som segeljollar, ja även katamaraner. I den ungdomsverksamhet som tidigare bedrevs av Östertälje båtklubb ingick utflykter med strandhugg för korvgrilling mm till denna strand. Vid den mest utstickande udden förekommer bad, om än inte dagligen.

Det är viktigt att värna möjligheten att nå strandområdet. Idag kan det enkelt nås med cykel som till fots. Tillträdet söderifrån berörs naturligtvis inte av planförslaget, däremot tillträde norrifrån. Det måste även framgent finnas möjlighet att ta sig till stranden norrifrån. Därför måste det i planen ingå en passage, typ stig, vid sidan av varvsområdet, om detta kommer att förses med stängsel. Vikten av en sådan passage accentueras dels av den nya bostadsbebyggelse som planeras söder om planområdet, dels av den cykelväg som 2016 kommer att anläggas utmed Igelstastranden söder om Igelstaverket till Hallområdet. Båda dessa faktorer kommer att göra strandområdet än mer attraktivt för besök och friluftsliv än idag varför det inte får tas i anspråk mer än vad som är oundgängligt.

Hela remissvaret finns här: remissvar 2015-03-31_hall_batvarv

 

2015-03-17 Ansökan om Bergtäkt Hall-Snäckstavik – Miljöfarlig verksamhet

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn och Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem har till Länsstyrelsen Stockholm avlämnat ett gemensamt yttrande över rubricerade ansökan från Svevia AB. Yttrandet avslutas med följande sammanfattning:

En täkt med verksamhet enligt ansökan, inkl en omfattande fordonstrafik, innebär ett antal negativa konsekvenser. Det ter sig som orimligt ur samhällets synpunkt att ett så stort område, med dess stora potential för friluftsliv, för all framtid skulle blockeras för allemansrättsligt utnyttjande och ett stort område däromkring vara utsatt för buller. Området är idag fullt tillgängligt för friluftslivet, vilket förtjänar att påpekas eftersom Svevias ansökan påstår något annat. En täkt ger också stor negativ påverkan på kulturlämningar och naturmiljö. Vidare kommer buller att påverka det planerade bostadsområdet vid Hall och även delar av Hallsfjärden och dess på västra sidan strandbelägna bostadsområden och naturreservat. Vi finner det inte heller rimligt att på basis av vad som nu är känt förutse ett sådant behov av krossmaterial i Stockholmsregionen att en stor täkt- och masshantering här är oundgänglig.

Därför avstyrker vi den i ansökan föreslagna täktverksamheten.

Hela remissvaret finns här: remissvar_20150317_bergtakt_hall

Bakgrund

Svevia AB har ansökt om tillstånd till täkt- och återvinningsverksamhet enligt miljöbalken inom fastigheterna Hall 4:1 i Södertälje kommun och Snäckstavik 3:1 i Botkyrka kommun. Verksamheten omfattar uttag och krossning av totalt 10 miljoner ton berg med ett årligt uttag 300.000 ton, maximalt 600.000 ton enstaka år, införsel av ca 100.000 miljoner ton/år inert avfall för återvinning, införsel av 20.000 ton/år rena jord- och schaktmassor för efterbehandlingsändamål, uppställning av asfaltsverk samt jordtillverkning. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning.

Handlingarna finns tillgängliga här:

– Kungörelse Lst 2015-01-23 bergtakt_hall_1

– Ansökan Svevia bergtäkt Hall Snäckstavik enl Miljöbalken 2013-09-16 bergtakt_hall_2

– Ansökan Komplettering Svevia 2014-12-10  bergtakt_hall_3x OBS: Endast första sidan publicerad här pga dess storlek (14 MB). Hela handlingen kan erhållas från sodertalje-nykvarn.krets@naturskyddsforeningen.se

– Ansökan Komplettering Svevia 2014-12-12 bergtakt_hall_4x OBS: Endast första sidan publicerad här pga dess storlek (4 MB). Hela handlingen kan erhållas från sodertalje-nykvarn.krets@naturskyddsforeningen.se

– MKB Svevia bergtäkt Hall Snäckstavik 2013-09-16 bergtakt_hall_5x OBS: Detta är enbart texten uttagen från originalet. Hela handlingen i original kan erhållas från sodertalje-nykvarn.krets@naturskyddsforeningen.se

– Yttrande Södertälje kommun Miljönämnden 2013-11-15 bergtakt_hall_6

– Bemötande Svevia Södertälje kommun 2014-12-17 bergtakt_hall_7

– Underlag för Södertälje kommuns miljönämnds sammanträde d 19/2 2015, bestående av en sammanställning av handlingar. Här finns bl a mycket belysande kartor över bullerutbredningen runt täkten   http://www.sodertalje.se/mainupload/dokument/Kommun%20o%20demokrati/Politik%20och%20p%C3%A5verkan/N%C3%A4mnder/MN/MN-handlingar/2015/2015-02-19/%C3%84rende%205.pdf