Remisser Södertälje 2019

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn.

Remissansvarig för Södertälje är Lars Klasén. Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss på e-post sodertalje-nykvarn@naturskyddsforeningen.se

 

Föreningen har under 2019 avlämnat följande skrivelser och yttranden:

 

2019-11-28 Granskning angående ändring av detaljplan för Ekbacken (Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m.fl.)

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn har två krav för att godkänna detaljplanen. För det första kräver vi att detaljplanen villkoras med anläggandet av en cykel- och gångväg mellan Ekbacken och Viksbergsskolan. För det andra vill vi att detaljplanen ställer krav på byggnadernas energiförsörjning och uppvärmning, där uppvärmning med direktverkande el inte tillåts och att krav ska ställas på att nybyggnaders placering och tak anpassas för att så gynnsamt som möjligt kunna effektivt tillvarata solenergi för t ex uppvärmning och/eller elproduktion. Eftersom vi uppfattar att områdets markförhållanden är lämpliga för användning av mark- eller bergvärmepumpar bör användning av sådana uppmuntras.

Hela yttrandet finns att läsa här: Yttrande Naturskyddsföreningen Detaljplan Ekbacken granskning (Dnr SBN 2014-01573) 2019-11-28

Kommunens handlingar finns här: https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/planering/pagaende-detaljplaner/detaljplan-for-viksberg-15-och-ladvik-136-mfl/

 

2019-10-31 till WSP Sverige AB: Yttrande under Samråd enligt 6 kap. 4§ MB – Bergtäkt med vattenverksamhet på fastigheten Bränninge Gård 1:19 i Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn påpekar inledningsvis att vi i samband med ett samråd under 2015, benämnt Avgränsnings­samråd enligt Miljöbalkens 6 kap 30 § ang ny brytning av bergmaterial på fastigheten Bränninge 1:19, Södertälje kommun” till WSP Environmental (Att: Per Johansson) avgett ett yttrande, daterat 2015-11-09. De senare faktaunderlag som vi tagit del av har, med ett undantag, inte ändrat våra slutsatser i någon egentlig mån. Undantaget rör den inventering av naturvärden som gjorts av Linnea Natur & Ekologi, redovisad i rapporten ”Fördjupad inventering av naturvärden på fastigheten Bränninge gård 1:19 i Södertälje kommun” (november 2016). De synpunkter vi nu avger överensstämmer därför i stort med vad vi angav under avgränsningssamrådet, utökat med kommentarer föranledda av denna rapport.

Vårt yttrande inleds med följande sammanfattning: Skanskas föreslagna bergtäkt vid Bränninge innebär ett mycket omfattande och irreversibelt ingrepp i naturen, med stark påverkan på miljö, natur och kulturvärden, inom såväl som utanför brytområdet. Denna del av Södertälje är att betrakta som en kulturbygd, med en omväxlande natur såväl som reella kulturminnen. Här finns ingen industriell eller liknande verksamhet. En bergtäkt utgör således en väsensskild verksamhet och bör av bara av detta skäl inte förläggas hit. En bergtäkt enligt förslaget kommer att helt eliminera ett stort område av betydelse för det rörliga friluftslivet, med motion, svamp- och bärplockning med mera, i synnerhet för de tusentals invånarna i det närliggande bostadsområdet Pershagen. Därtill kommer den relativt omfattande hästverksamheten norr om täkten troligen inte längre att kunna bedrivas här. Direkta störningarna i form av buller, damning och lukter kommer att påverka boende i och invid Bränninge gård samt bland annat kolonister och besökare till naturreservatet Öbacken-Bränninge. Förutom påverkan på kulturmiljön kan störningarna från transporterna genom Pershagen anses utgöra det mest negativa med en bergtäkt enligt förslaget. Det gäller främst bullerstörningar men även vibrationer och minskad trafiksäkerhet. Om bergtäkten över huvud taget ska få komma till stånd anser vi det oundgängligt med en transportlösning baserad på tåg. Vad gäller miljöpåverkan står Bränningeån, delvis med nyckelbiotopskydd, och dess vatten i centrum. Förändrad vattentillrinning direkt hit, liksom via sjöarna uppströms, orsakad av täktverksamheten kan komma att få stora konsekvenser vad gäller djurliv och fauna, liksom även vattenkvalitet nedströms, inkl Bränningeviken. Grundvattnet i omgivningarna kommer av samma skäl också att påverkas.

Hela yttrandet finns att läsa här: Yttrande Naturskyddsföreningen Skanska Bränninge bergtäkt 2019-10-31

Samrådsunderlaget från WSP finns här: samrådBränningeBergtäkt2019scan.

 

2019-10-15 till Samhällsbyggnadskontoret: Yttrande över Cykelplan 2019, remissversion 2019-06-13

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn stöder en kraftfull satsning på cykling som transportmedel och välkomnar den vällovliga ansats för att öka cyklingen i Södertälje som kommer till uttryck i förslaget till Cykelplan 2019. Men vi saknar ett helhetsperspektiv och är kritiska till att förslaget i stort sett ser cykling isolerat och inte relateras till övrig stadsplanering och samhällsutveckling.

Bristen på helhetsperspektiv yttrar sig i att planen i princip baserar sig på den struktur kommunen har idag, det vill säga en struktur som i mycket stor utsträckning är dominerad av och beroende av bilen som transportmedel. Det är inte bara nödvändigt utan oundvikligt i ett framtidsperspektiv, där kommunen ska växa med 20 000 bostäder på 20 år, att denna dominans och detta beroende bryts. Och det har inte bara med omsorgen om klimatet och vår miljö att göra utan även det utrymme och kostnader som bilismen – oberoende av drivmedel – kräver. Vi menar att en cykelplan ska baseras på en framtida struktur för staden, vilken innefattar hela transportsystemet och vars utveckling tar sin utgångspunkt i cykling och andra platseffektiva, mindre miljöpåverkande, färdmedel och inte, som hittills, vara primärt anpassad för bilism.

Planen anger som målsättning att till år 2040 ska 25 % av alla resor under 5 km, 15 % av resorna 5-10 km och 5 % av resorna över 10 km ske med cykel. Utan att ha fått ta del av hur detta har räknats fram så vill vi ändå anföra att detta är alldeles för låga ambitioner, ja till och med ohållbart ur vad som är nödvändigt (och oundgängligt) ur klimatsynpunkt. Trots att inte heller vi kan anföra underlag för några beräkningar så vill ändå kräva att dessa mål ska uppnås ”redan” till år 2030.

Vi tror inte på att bra cykelbanor, cykelnät och annat som gör det enklare att cykla i sig gör att cyklingens andel av transporterna ökar. I så fall hade cyklingen ökat sedan Cykelplan 2013 och de åtgärder som gjorts sedan dess. Men så är inte fallet; tvärtom! I synnerhet är det frapperande att bara 2 % av de resor som företas av 16-24-åringar företas med cykel! Över huvud taget är Södertäljes cykelmiljö inte så pass dålig att det i sig är orsaken till att så få cyklar. Här kan bara nämnas det häpnadsväckande faktumet att 39 % av befolkningen aldrig har tillgång till cykel! Det beror givetvis inte på den nuvarande cykelmiljön utan på attityder. Orsaker är enligt vår mening att de flesta har god ekonomi och råd att ha bil (och att använda den även när det egentligen inte är nödvändigt), att det är bekvämt att ta bilen och – faktiskt – att det är enkelt att köra bil i Södertälje, med nästan alltid en god framkomlighet. Det finns såklart undantag, vid t ex den tid på vardagseftermiddagar då många ska hem efter arbete. (Men inom parentes kan sägas att om fler tog cykeln så skulle inte heller detta utgöra ett problem!)

I det följande redovisar vi våra synpunkter på förslaget till Cykelplan i enlighet med den uppdelning av strategier för att öka cyklandet som där görs, dvs de fem delarna 1) Säkert, framkomligt och gent cykelnät, 2) Säker och tillgänglig parkering, 3) God drift året runt, 4) Möjliggör för kedjeresor och 5) Uppmuntra till mer cykling. Vi vill också lägga till en strategi som är i direkt linje med det vi ovan anför om en utveckling som utgår från cykling och andra platseffektiva, mindre miljöpåverkande, färdmedel. Vi benämner den här strategi 0) Göra bilresor mindre attraktiva. Detta är i direkt linje med planens mål om att öka cyklingens andel av transporterna. Egentligen en självklar strategi, men som ändå nogsamt undvikits. Det tycks som om det vid planens framtagande varit tabu att föreslå eller ens nämna åtgärder som kan påverka bilismen negativt.

Hela yttrandet finns att läsa här: Yttrande Naturskyddsföreningen Cykelplan 2019 – 2019-10-15

Remissversionen av Cykelplan 2019 finns tillgänglig här: https://www.sodertalje.se/stad-och-trafik/aktuellt/sodertalje-tar-fram-ny-cykelplan/

 

2019-10-08 till Samhällsbyggnadskontoret: Yttrande avseende Granskning nr 2 detaljplan för Viksberg 3:1 område B i Södertälje (Dnr: 2013-00033-214)

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn avstyrker, som tidigare, detaljplanen för Viksberg, område B. De justeringar som gjorts sedan den förra granskningen har inte ändrat denna vår ståndpunkt. Orsaken är att en lokalisering av 6 villor på ett ensamt liggande bergsparti, hundratals meter från annan bebyggelse i de redan glest bebyggda omgivningarna, strider direkt mot den princip för hållbar samhällsutveckling om att ”utspridd bebyggelse ska undvikas” som finns angiven bland annat i Södertälje kommuns Översiktsplan 2013. Därtill är förhållande på platsen olämplig ur många synpunkter, bl a vad gäller trafik, kollektiva förbindelser, gång, cykling, terräng med stora nivåskillnader, känslig mark med äldre träd och fornlämningar, anslutning till VA och anläggandet av elkablar.

Hela yttrandet finns att läsa här: Yttrande Naturskyddsföreningen Viksberg 3-1 område B granskning 2 (Dnr 2009-00033-214) 2019-10-08

 

2019-09-03 till Miljökontoret: Synpunkter betr. Anmälan/ansökan om bygglov och marklov för anläggande av permanent manöverprovbana för Trafikverkets förarprov på fastigheten Hall 4:1, inlämnad av Mats Ruhne 2019-05-22 (Ärendenummer MIL.2019.2513)

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn vänder sig härmed med bestämdhet mot att ta den i ansökan/anmälan angivna marken i anspråk för rubricerat ändamål eftersom det rör sig om idag brukningsvärd jordbruksmark som i och med detta kommer att förstöras. Marken kommer att planas ut och utfyllas med kross- och avfallsmassor, hårdgöras och asfalteras, dvs åtgärder som är icke-reversibla och som för all framtid omöjliggör jordbruk. Detta strider mot Södertälje kommuns Översiktsplan 2013-2030, Miljöbalken och Länsstyrelsens regionala livsmedelsstrategi. Att anläggningskostnaden för en manöverprovsbana är lägre på denna mark än på andra undersökta alternativ är definitivt inget skäl för att inte förlägga den någon annanstans där brukningsvärd jordbruksmark inte förstörs.

Hela yttrandet finns att läsa här: Yttrande Naturskyddsföreningen Manöverprovbana MIL 2019 2513 2019-09-03