Remisser Södertälje 2018

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn.

Remissansvarig för Södertälje är Lars Ljungdahl. Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss, E-post sodertalje-nykvarn.krets@naturskyddsforeningen.se

Föreningen avlämnade under 2018 följande skrivelser och yttranden:

 

Anm: Denna anmälan avser Tyttinge i Botkyrka, intill Tysslinge och precis utanför gränsen till Södertälje

Anmälan avseende avverkning i strid med Skogsstyrelsens beslut samt om felaktiga uppgifter från företaget ENRECO om Skogsstyrelsens beslut i ansökan till Botkyrka kommun inför kommunalt beslut om utfyllnad med miljöfarligt avfall för verksamhetsytor för maskiner mm (Till Skogsstyrelsen 2018-11-09) *)

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn anmäler att den av fastighetsägaren till Skälby 1:1, Botkyrka kommun, till Skogsstyrelsen 2017-10-17 (ärendenr A 50786-2017) anmälda föryngringsavverkningen avseende föryngringsåtgärder om 4 ha på fastigheten istället utförts som avverkning för annat ändamål, nämligen för utfyllnad med avfall och anläggande av verksamhetsytor 2 ha för maskiner och utrustning. Vi anser att förfarandet bör bli föremål för någon form av åtgärder från Skogsstyrelsens sida.

Vi vill vidare anmäla att företaget ENRECON i sin ansökan 2017-11-28 (Dnr: 2017-001352) till Botkyrka kommun om användning av avfall för anläggningsändamål för iordningsställande av verksamhetsytor på del av Skälby 1:1 (Anm: det ovan nämnda området) uppgett att Skogs­styrelsen godkänt avverkningen, vilket är vilseledande eftersom Skogsstyrelsen bara beslutat om avverkning för föryngringsändamål. ENRECON har därmed undanhållit och förvrängt fakta, vilket vi anser bör bli föremål för någon form av åtgärder från kommunens sida.

Hela anmälan finns här: Anmälan olovlig avverkning samt undanhållande av uppgifter om avverkningens art

 

Yttrande över ”Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål rörande del av Tysslinge 1:4, Södertälje”, med utfyllnad av 4 hektar jordbruks­mark som tas ur produktion för anläggande av fordonspark. (Till Miljönämnden 2018-09-28)

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn anser inte att Tysslinge Åkeri AB:s behov av markutrymme för en 4 ha fordonspark utgör ett sådant väsentligt samhällsintressen att den måste ta brukningsbar jordbruksmark i anspråk på ett sätt som för all framtid gör jordbruk omöjligt. Aktuell fastighet Tysslinge 1:4 är klassificerad som Lantbruksenhet. De ansökta åtgärderna kommer helt klart att åsamka brukningsenheten en stor och irreversibel skada.

Vi har också erfarit att företaget på sikt avser att begära bygglov för en flytt av dess nuvarande kontor, verkstad mm till fordonsparken. En fordonspark på den anmälda platsen kommer därmed att innebära en industrialisering av orten Tysslinge, något som varken finns nämnt i kommunens översiktsplan eller i andra kända planer för kommunens utveckling.

Med grund i såväl Miljöbalkens hänsynsregler beträffande vikten av att värna brukningsbar jordbruksmark som kommunens utvecklingsplaner, som inte innefattar en industrialisering av Tysslinge, motsätter vi oss därför ett godkännande av en fordonspark på den begärda platsen.

Hela yttrandet finns här: Naturskyddsföreningens yttrande ang Tysslinge Åkeri ABs anmälan om fordonspark på Tysslinge 1-4 – MIL.2018.2872

 

Skrivelse ang. Tysslinge Åkeri AB:s önskan om att ta 4 hektar jordbruksmark ur produktion för att där anlägga en fordonspark (Till Stadsbyggnadsnämnden och Miljönämnden 2018-06-21)

Naturskyddsföreningen i Södertälje har uppmärksammat att Tysslinge Åkeri AB önskar ta 4 hektar brukningsvärd jordbruksmark ur produktion på fastigheten Tysslinge 1:4, Östertälje, för uppställning av en fordonspark (lastbilar, släp, containerflak mm). Marken ska planas ut, fyllas med avfallsmassor, stenkross och hårdgöras. Därmed omintetgörs markens framtida användning för jordbruksändamål.

Syftet med denna skrivelse är att göra nämndens ledamöter uppmärksamma på företagets kommande anmälan/ansökan eftersom det inte rör sig om vilket ärende som helst utan tvärtom har en stor principiell betydelse som går utöver den eventuella miljöfarligheten, nämligen frågan om ianspråktagande av jordbruksmark för andra ändamål är jordbruk – i synnerhet som det här rör sig om en åtgärd som är icke-reversibel och för all framtid omöjliggör jordbruk.

Hela skrivelsen finns här: Till miljönämnden ang Tysslinge Åkeri ABs tagande av 4 ha jordbruksmark i anspråk för fordonspark

 

Yrkande på stopp för de pågående arbetena på Skarlunda 1:2 och 1:4 (Till miljökontoret 2018-04-05)

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn yrkar på att verksamhetsutövaren för de pågående arbetena och verksam­heten på fastigheterna Skarlunda 1:2 och 1:4, Södertälje kommun, förbjuds att fortsätta dessa arbeten och verksamheten intill dess Södertälje kommun fattat beslut i frågan.

Skälet är att borrning i befintligt berg pågår och att förberedelser för sprängning(ar) i detta berg pågår. Sådana arbeten och verksamhet är inte angivna i anmälningarna den 6/3 resp 20/3 2018 till Miljökontoret om miljöfarlig verksamhet och massahantering, inte heller att oåterkallelig påverkan på befintlig berggrund och mark avses åstadkommas. Vid inspektionen på plats den 28/3 nämner miljökontorets närvarande förvisso att ”Berget sprängs bort för att göra plats för vägen som ska gå ner till vattnet”, men pågående bergborrning och förberedelser för sprängning sker inte där vägen är lokaliserad utan på ett helt annat ställe.

För övrigt kan konstateras att såväl miljöfarlig verksamhet och massahantering på de båda fastigheterna är i full gång sedan åtminstone i februari i år trots att de stadgade 6 veckorna från anmälningarna den 6/3 respektive den 20/3 till dess att verksamheten inte har förflutit (Miljöbalken 9 kap. 6 c §).

Hela yrkandet finns här: Yrkande på stopp för pågående arbeten på Skarlunda 1-2 och 1-4 MIL 2018 960 Signerat