Remisser Södertälje 2022

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn. Vi är också instans i samråd vad gäller ansökningar/anmälningar enligt Miljöbalken (bl a 4 kap. MB, 6 kap. MB, 9 kap. MB). Det kan t ex röra tillstånd för avfallshantering, bergtäkter, farligt avfall, hamnverksamhet, vattenverksamhet, krossverksamhet …

Remissansvarig för Södertälje är Lars Ljungdahl. Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss, gärna via e-post sodertalje-nykvarn@naturskyddsforeningen.se

 

Föreningen har under 2022 avlämnat följande skrivelser och yttranden:

2022-12-15 Samråd kring NCC Industry AB:s planerade ansökan om täktverksamhet vid Södertälje/Gerstaberg

Sammanfattning: En täktverksamhet enligt förslaget överensstämmer inte med gällande Översiktsplan. Det är för övrigt uppseendeväckande att handlingarna anger att brytområdet efter bryperiodens slut ska bli industrimark! Den framtida användningen är givetvis inte något som det företag som svarar för den ev. brytningen ska bestämma! Kanske bör det planeras som friluftsområde eller annat som inte för all framtid låser användningen?

Det anges att området är bevuxet av produktionsskog. Faktum är dock att detta förhållande inte är något för all framtid givet. Fram till 1990-talet bestod området till stora delar av gammelskog/naturskog – och kan, utan brytning, återgå till sådan på lång sikt. Frågan om våtmarker, grundvatten etc är enligt vår mening undermåligt behandlat. Allt det vatten som idag avrinner åt olika håll föreslås att samlas och ledas till Vaskasjöarna. Vad händer med Vaskasjöarna och i synnerhet de omgivande våtmarkerna/myrarna? Detta måste genomlysas ordentligt!

Beträffande buller så menar vi att en särredovisning ska ske inom de olika områdena, typ bergkrossning, siktning, trafik etc. En säker cykelväg Tveta-Järna måste åstadkommas innan en täkt enligt förslaget ens kan övervägas. Påverkan på djur- och växtliv av en bergtäkt enligt förslaget är dåligt utrett. Vi begär dels att en inventering på plats utförs av ett oberoende företag, specialiserat på sådana, dels att tidigare utförda utredningar och studier söks fram. Miljöbalken kräver att alternativa lokaliseringar utreds och redovisas. Även om detta tillhör en kommande MKB menar vi att det gärna kan utredas även här.

Yttrandet i sin helhet finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen NCC Gerstaberg 2022-12-15

Underlagen finns här: Gerstaberg_Bullerkartor_2022-10-05_tillsamråd  Södertälje Berg_samrådsunderlag rev2022_11_02  Trafikutredning Gerstaberg 2022-08-26

Här inbjudan till samråd: 2022-11-17 Inbjudan samråd bergtäkt Gerstaberg

Artiklar om bergtäkten finns i LT 2022-11-24 och 2022-12-10

 

2022-10-18 Kompletterande granskning av järnvägsplan Ostlänken, sträckan Gerstaberg-Långsjön genom Södertälje kommun

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn ser i huvudsak positivt på de förändringar som föreslås för järnvägsplan för Ostlänken vad gäller trafikplats Järna, väg 57 samt gång- och cykelväg. Även om den nya lösningen i stort kräver viss ökat ianspråktagande av jordbruksmark så innebär den nya lösningen bland annat att den tidigare föreslagna vägen ner från Ullängen mot Rönnvägen inte blir av, vilket värnar jordbruksmark och fina ekbackar samt det i planprogrammet för Södertuna föreslagna naturreservatet.

I synnerhet är vi positiva till den omsorg som nu ägnas gång- och cykeltrafik, vilken tidigare hade en undanskymd roll. Att anlägga en gång- och cykelbron över väg 57 anser vi är mycket bra, liksom att gång- och cykelvägen längs väg 57 från Järna fram till Ullängsvägen förlängs fram till den enskilda vägen mot Saltå kvarn. Att detta tillsammans med att 250 meter av den befintliga gång- och cykelvägen kommer att få en ny sträckning och delvis följa Ullängsvägen medför visserligen ändringar i markanspråk, men detta ska vägas mot den förbättrade tillgänglighet och trafiksäkerhet som det innebär för gång- och cykeltrafik mellan Järna och Ytterjärna.

Med detta sagt vill vi ändå redovisa det förslag vi gav i vårt yttrande till Södertälje kommun, Samhällsbyggnadskontoret, den 2022-06-10 avseende planprogrammet för Södertuna inom Järna kommundel (se längre ner på denna sida!). Detta förslag är ett ”modifierat planprogram” som går ut på att värna större delen av planområdets södra del mot exploatering. Här ska rymmas ett naturreservat helt enligt planprogrammet samt ett status quo vad gäller hela den övriga södra delen, vilket innebär att skog, jordbruksmark, natur etc behålls som idag.

Basen för detta förslag tar sin utgångspunkt i att det på sikt, allteftersom verksamheter tillkommer, kommer att behövas en ny motorvägsavfart/påfart, här kallad ”trafikplats Gerstaberg, i Södertunas norra del, ungefär där Gerstabergsvägen korsar motorvägen. Detta antyds i planprogrammet som något som behövs i en (avlägsen) framtid. Planhandlingarna för Södertuna uttrycker det så här: ”Södertuna arbetsplatsområde … kan på lång sikt utvecklas och expandera norrut.” Vi menar alltså i vårt yttrande om planprogrammet för Södertuna att denna trafikplats Gerstaberg ska tidigareläggas jämfört med vad planprogrammet antyder. Därmed onödiggörs de stora förändringar som nu föreslås för trafikplats Järna.

Denna trafikplats Gerstaberg kommer givetvis att ta tid att planera, projektera och realisera. För att under den tiden försörja Södertuna arbetsområde i den takt det behövs allteftersom det tas i anspråk anläggs en väg i anslutning till motorvägen, i princip där den nuvarande mindre, slingande, vägen längs motorvägen löper. I och med detta förslag behövs därför inte en utbyggnad av trafikplats Järna – varför motsvarande resurser kan läggas på denna trafikplats Gerstaberg! I vårt yttrande över Södertuna anges också ett antal andra fördelar, till exempel att störningarna från verksamhetsområdet på omgivningen, i synnerhet mot sydväst, kommer att bli ännu mindre än vad planprogrammet innebär. Det öppnar de facto också för eventuella bostäder eller annat mindre störande inom denna södra del av Södertuna, om framtiden så kräver. I övrigt hänvisar vi till nämnda yttrande.

Yttrandet finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Ostlänken sträckan Gerstaberg-Långsjön 2022-10-18

Underlagen finns tillgängliga här: https://bransch.trafikverket.se/ostlanken-dokument

 

2022-09-14 Remiss om inrättande av kommunalt naturreservat för Farstanäs

Miljönämnden i Södertälje kommun har beslutat att skicka ut förslag till inrättande av ett kommunalt naturreservat för Farstanäs på remiss. Förslaget innebär att ett nytt naturreservat bildas för samma område som det befintliga Farstanäs naturreservat (som är Länsstyrelsens). Förslaget är utformat för att möjliggöra en utveckling av Farstanäs camping inom tydliga ramar, samt för att stärka skyddet för naturmiljöerna inom naturreservatet. Syftet med reservatet utökas till att omfatta biologisk mångfald och kulturmiljö. Nya föreskrifter samt några justeringar av naturreservatets gräns föreslås. Om förslaget godkänns och antas kommer länsstyrelsen sedan att upphäva det nuvarande reservatsbeslutet.

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn är positiva till inrättandet av kommunalt naturreservat för Farstanäs och instämmer i huvudsak med det som föreslås. Vi har dock några synpunkter, baserade på vår stora erfarenhet av det hittillsvarande reservatet och de hittillsvarande reglerna och skötselföreskrifterna, vilka vi redovisar i vårt yttrande. Därtill vill vi peka på en del ofullständigheter i underlagen, i synnerhet vad gäller Skötselplanen.

Yttrandet finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Farstanäs naturreservat (Dnr MN 2018-2480) 2022-09-14

Underlagen finns tillgängliga här: https://www.sodertalje.se/kultur-och-fritid/natur-och-friluftsliv/utflykter-i-naturen/farstanas/

 

2022-08-31 Samråd om Jehanders utökade täktverksamhet i Enhörna, Södertälje kommun

Jehander har för avsikt att a) ansöka om ändring av vissa befintliga tillstånd enl 9 kap. Miljöbalken, b) ansöka om tillstånd enl 11 kap. Miljöbalken för uttag av ytvatten och/eller grundvatten samt att ansöka om ändring av två villkor, dels avseende c) dagvattenhantering, dels d) buller. Vi kan på basis av det presenterade underlaget inte på detta stadium ge synpunkter på annat än b) (frågan om uttag av ytvatten och/eller grundvatten) och d) (frågan om buller).

Det partikelfria vatten som behövs till polymerblandningen uppges kunna utgöra kommunalt dricksvatten, grundvatten från brunn eller renat vatten från Mälaren. Här motsätter vi oss uttag av grundvatten, vare sig det gäller från ny eller befintlig grundvattenbrunn. Detta på grund av den osäkerhet i de bedömningar av tillgång och flöden vi tycker oss finna i de redovisade underlagen.

Vad gäller buller och utsläpp till luft pga den utökade verksamheten så uppges att det kommer att utredas inom ramen för den kommande MKBn. Det är bra – men vi vill genast påstå att det buller som kommer att genereras av den i princip fördubblade lastbilstrafiken på Enhörnaleden inte kommer att vara acceptabel. Detsamma gäller utsläpp till luft. Till detta kan läggas farhågor för försämrad trafiksäkerhet. Faktum är att redan dagens trafikmängd längs denna väg har varit under debatt och vi anser inte att denna väg tål en ännu högre trafikbelastning.

Om de ansträngningar som antyds för att övergå till transporter med fartyg istället för vägfordon realiseras och vägtrafiken därmed kommer att hållas på nuvarande nivå så kommer saken naturligtvis i ett annat läge.

I övrigt ber vi att få återkomma efter att den aviserade MKBn redovisats med de uppgifter och fakta som där kommer att delges.

Yttrandet finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Jehander Enhörnatäkten 2022-08-31

Underlaget finns här: Samrådsunderlag Jehander – Enhörnatäkten

Jehanders sammanfattning: ”Sand och Grus AB Jehander genomför samråd enligt 6 kap miljöbalken. Det rör Jehanders planer på att utöka verksamheten inom Enhörnatäkten, belägen på fastigheten Underås 1:1 i Södertälje kommun. Jehander arbetar för en ökad återvinning av material för att spara på naturresurser och samtidigt bidra till en mer hållbar utveckling av bygg- och anläggningssektorn. Jehander planerar för en ny process i Enhörna som behandlar och förädlar massor som genererats vid anläggningsprojekt i regionen, och som därefter kan användas i tillverkning av ny betong och asfalt. Samrådet omfattar i huvudsak en ansökan om ändringstillstånd för att kunna ta emot en större volym externa massor än vad som sker idag, för återvinning och försäljning samt användning för efterbehandling enligt 9 kap. miljöbalken. Samrådet omfattar även en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken avseende bortledande av ytvatten och/eller grundvatten för användning i återvinningsprocessen. Samrådet omfattar också en ansökan om ändring av två villkor, ett avseende dagvattenhantering och ett avseende buller.”

 

2022-08-12 Samråd om Länsstyrelsens förslag om nya Natura 2000-områden enligt fågeldirektivet

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till komplettering av nätverket Natura 2000, utpekade utifrån fågeldirektivet. De utökningar som föreslås vad avser Södertälje kommun är viktiga och vi stöder förslaget i dessa delar. Det innebär Tullgarnsområdet (norra Västerviken, Häggnäsviken, Rävsalaviken) och öster om Mörkö. Häggnäsviken och området kring Näset (Rävsalaviken mm) är Södertäljes absolut viktigaste rastplatser för nordliga änder, gäss och inte minst vadare. Vi har inga ytterligare områden att föreslå.

Yttrandet finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Nya Natura 2000-områden enligt fågeldirektivet (2022-08-12)

 

2022-06-10 Yttrande över Planprogram för Södertuna inom Järna kommundel

Planprogrammet för Södertuna utgör en mycket tidig del av planprocessen för detta område. På basis av vår egen kunskap om såväl området som Järna och Södertälje i sin helhet samt det gedigna utredningsmaterialet bland programhandlingarna – i synnerhet MKBn – tar vi oss därför friheten att här komma med ganska stora förslag till förändringar. Dessa förändringar innebär ett modifierat planprogram som gör att att natur, miljö och jordbruksmark värnas på ett bättre sätt, samtidigt som de behov av områden för verksamheter som förutses på såväl kort som lång sikt kommer att kunna tillfredsställas. Vårt förslag till modifierat planprogram avslutar vår framställning.

Yttrandet i sin helhet kan läsas här: Yttrande Naturskyddsföreningen Södertuna 2022-06-10

Underlagen finns här: https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/planering/pagaende-planprojekt/program-for-sodertuna/

 

2022-04-29 Yttrande över Grönstrategi för Södertälje.

Inledning:

Vi vill börja med att säga att vi uppfattar förslaget till Grönstrategi (fortsättningsvis kallad Grönstrategin) som ett gediget arbete som vi tror kommer att uppfylla sitt syfte väl – men som också bör och kan komma till nytta därutöver. Till skillnad mot den ”övergripande” Miljö- och Klimatstrategin så är den konkret och handfast, och därmed praktiskt användbar. Detta bör tillvaratas!

Bakgrunden till framtagandet av Grönstrategin anges vara ”ett identifierat behov av att värna om grönstrukturen då kommunen växer och utvecklas”. Den anges vidare utgöra ”kommunkoncernens styrande dokument för vägledning, beslut och styrning i kommunens arbete med biologisk mångfald, grön infrastruktur och ekosystemtjänster”. Allt detta är bra, liksom att den ska tjäna som ett underlag för kommunens utbyggnadsstrategi och samhällsplanering. Men vi menar att Grönstrategin också i viss mån ska vara styrande i dessa avseenden, liksom att dess roll ska förstärkas även relativt andra dokument som har en mer uttalat styrande roll.

Även om de kunskapsunderlag som delvis ligger till grund för Grönstrategin inte hör till remissen i sig så vill vi ändå här ändå passa på att berömma både Ekologigruppens ”Spridningssamband” och Tyréns ”Underlag” vad gäller såväl innehåll/fakta som framställningssätt. Ekologigruppens beskrivning av ekologiska spridningssamband och biologisk mångfald överensstämmer i hög grad med Naturskyddsföreningens syn på sådant. Tyréns redovisar mycket intressanta fakta kring lokalklimat, vatten och översvämningsrisker, grönstrukturens inverkan på vindar och en del annat som vi tycker borde behandlats något mer i Grönstrategin. Vi återkommer till en del av detta.

Yttrandet i sin helhet kan läsas här: Yttrande Naturskyddsföreningen Grönstrategi Södertälje 2022-2030 – 2022-04-29

Underlaget till remissen finns här: Grönstrategi 2022-2030 för Södertälje kommun, remissversion

Till ärendet hör följande bilagor:

§ 28 Remissförslag -Grönstrategi för Södertälje kommun

Bilaga 1 – Underlag till Grönstrategi Södertälje kommun, Tyréns 2020

Bilaga 2 – Bilaga 2 – Spridningssamband i Södertälje kommun, Ekologigruppen 2020 (18 MB – för stor för att publicera. Vid intresse vv maila sodertalje-nykvarn@naturskyddsforeningen.se)

Bilaga 3 – Grönstrategi – Sammanställning från workshop 2020-12-07

 

2022-02-10  Yttrande över Externremiss Miljö- och klimatstrategi 2022–2030 Södertälje kommun (datum 2021-10-20)

Här sammanfattningen:

Förslaget till Miljö- och klimatstrategi är ambitiöst men måste för att utgöra en grund för kontorens/bolagens planer och strategier förses med mätbara mål, vilka beslutas i respektive nämnder/styrelser. Målen ska uttryckas i form av data beträffande CO2-halt och andra miljödata. Dessa ligger till grund för de jämförelser och analyser som enligt vår mening ska ske årligen, ledsagade av de mål som föreslås gälla under nästkommande år. Förutom att det ger handfast ledning för de närmast berörda kontoren/bolagen så utgör de ett fundamentalt instrument för samordning med de övriga. Så mycket som möjligt av processen ska redovisas öppet, vilket gör att den kan följas av allmänheten och andra. Tillsammans med informationsinsatser, kampanjer mm från kommunen skapas därmed en större medvetenhet hos allmänheten (oss alla! privat och i vårt värv) om att i alla lägen, i hela vår levnad, beakta, ta hänsyn till och försöka minimera oönskad påverkan på klimatet!

Yttrandet i sin helhet kan läsas här: Yttrande Naturskyddsföreningen Miljö klimatstrategi (2022-02-15)

Förslaget från Södertälje kommun finns här: Miljö och klimatstrategi_remissversion

 

2022-02-27  Yttrande avseende Granskning Detaljplan Del av Lina 4:27 (Äldreboende) (Dnr: SBN-2018-01893)

Inledning

Vi beklagar Samhällsbyggnadskontorets styvmoderliga behandling av våra synpunkter i det föregående samrådsskedet. Speciellt kan nämnas samrådsredogörelsens svar på det vi anförde om solceller, nämligen ”Telge Fastigheter har som rutin att alltid utreda möjligheten att utrusta fastigheten med solceller”, vilket faktiskt är helt intetsägande. Vi ser fram mot en mer seriös behandling denna gång.

Tillvarata möjligheten till lokal el- och värmeproduktion!

Sveriges klimatmål kräver att alla rimliga medel för att begränsa CO2-utsläppen måste tas i anspråk. Ett sådant medel är lokal el- och värmeproduktion så långt som det är möjligt m t h kostnader/nytta. Tyvärr gör planen inga som helst ansatser i den riktningen. Att fastigheten ansluts till det kommunala fjärrvärmenätet, med dess i huvudsak biomasseproducerade värme är bra, men även om biomassa är en förnyelsebar energikälla så förorsakar den CO2-utsläpp. Vi ser två realistiska sätt att något minska behovet av externt producerad el och värme. Det är för det första produktion av el från solceller, anbringade på byggnadernas tak; för det andra att tillvarata markvärme från lämpliga områden kring byggnaderna med hjälp av mark- och/eller bergvärmepumpar.

Solcellers effektivitet är i hög grad är beroende av hur de anbringas, främst vad gäller deras riktning och lutning. Konkret innebär det att byggnadernas tak ska utformas för att uppnå optimal nytta av solceller. Arkitektoniska hänsyn får komma i andra hand.

Värmepumpar är inte beroende av byggnadernas lokalisering, arkitektur och byggnadssätt, varför hänsyn till sådana inte behöver tas under detaljplanens tillkomst. Utredning och ställningstagande till sådana kan tas vid ett senare lämpligt tillfälle, efter byggtiden.

Spridningsstråket i områdets sydöstra del måste breddas!

Granskningsförslaget innebär att byggnader och hårdgjorda ytor i sydöst nästan helt överlappar det hårdgjorda området med parkering mm på andra sidan Porslinsvägen. Därmed blir det väst-östliga spridningsstråket alltför litet för att fungera väl. Det är inte acceptabelt. Vi menar att planen måste justeras så att det verkligen blir en spridningskorridor värd namnet.

Parkeringsbehovet är överskattat!

Vi anser att planförslaget gravt överdrivit behovet av att färdas med bil till/från äldreboendet, och därmed också antalet parkeringsplatser. Vi föreslår därför att antalet parkeringsplatser minskas med 1/3-del – men att planen reserverar plats och yta för senare tillskott ifall det visar sig behövas. Om det å andra sidan visar sig tillräckligt, vilket vi tror, så har man sparat såväl resurser som natur – och åstadkommit en så stor spridningskorridor som möjligt!

Största varsamhet vad gäller skyddsvärda och andra träd!

Planen anger att såväl de fem rödlistade asparna och de fyra hålträdsasparna ska sparas. Det är ett försåtligt ordval eftersom en av de rödlistade askarna visserligen ska ”sparas” – men inte där den nu står utan de facto lyftas och omplaceras ca 3 meter västerut. Detta ska anges i texten, eftersom en sådan flytt inte är enkel och det finns stor risk att trädet inte överlever denna procedur.

Över huvud taget har såväl dessa träd som andra inom och utanför fastigheten en fundamental roll ur såväl synpunkten upplevelse/rekreation som kultur- och landskapsbild. Därför måste gallring och avverkning föregås av en ordentlig studie som utförs av certifierade dendrologer och arborister. Deras utredning och förslag ska stämmas av och godkännas av kommunekologen innan verkställande.

Yttrandet finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Granskning Detaljplan Del av Lina 4-27 Äldreboende (SBN-2018-01893) 2022-02-27

Granskningshandlingarna finns här: https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/planering/pagaende-planprojekt/detaljplan-for-del-av-Lina-4-27-aldreboende/