Remisser Södertälje 2014

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn.

Remissansvarig för Södertälje är Lars Ljungdahl. Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss, E-post sodertalje-nykvarn.krets@naturskyddsforeningen.se

Nedan sammanfattas föreningens under 2014 avlämnade yttranden avseende Södertälje kommun.

 

2014-12-22 Överklagande Detaljplan för Ekgården norra

Förvisso behövs mer bostäder i Södertälje, men att för den skull offra möjligheterna till rekreation och friluftsliv på ett så stort område som 6 ha genom att ta det i anspråk för ett villaområde omfattande bara 17 villor på tomter at 1400 kvm kan inte anses befogat. Detaljplanen anför inte heller några särskilda skäl som visar att det är samhällsnyttigt eller av andra skäl synnerligen viktigt. Därför överklagar Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn den utställda detaljplanen för Ekgården norra vad gäller delområde A. Vad gäller delområdena B och C har föreningen inget att invända.

remissvar_20141222_overklagande_ekgården norra

 

2014-11-28 Plansamråd angående förslag till detaljplan för Viksberg 3:1 område B

Vi avstyrker med bestämdhet bebyggelse inom område B. Detta gör vi på basis av dels argument vi framförde redan i programsamrådet (2012-02-24), dels på de fakta, synpunkter och argument som framförs av andra remissinstanser, redovisade i samrådsredogörelsen (2012-05-09), vilka de facto har styrkt oss i vår uppfattning. Den enda remissinstans som förespråkar att område B bebyggs är markägare, tillika exploatörer. Övriga är negativa eller neutrala. Därför ifrågasätter vi stadsbyggnadsnämndens beslut att gå vidare med ett förslag till detaljplan för område B. Det innebär de facto också att ifrågasätta samrådsprocessen som sådan, vilket vi ser som mycket allvarligt.

remissvar_20141128_viksberg 3-1_omrade_B

 

2014-10-15 Utvidgat strandskydd Södertälje kommun – Överklagande av Länsstyrelsen beslut

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn och Stockholms överklagar Länsstyrelsens i Stockholms läns beslut den 2014-09-16 om utvidgat strandskydd för Södertälje kommun (dnr 511-39864-2012) vad gäller Måsnarens södra stränder, på de sträckor mellan Almnäs och Stadan som för närvarande har 300 meters strandskydd, samt stränderna däremellan som idag inte är strandskyddade. Vi hävdar att dessa stränder ska omfattas av utvidgat strandskydd. Skälen härför är som följer.

Måsnaren har en mycket stor betydelse för friluftsliv och rekreation. I närområdet finns ett stort antal bostäder och boende. I sjöns östra del finns Södertäljes näst största campingplats, tillsammans med en mycket välbesökt badplats. Även vintertid frekventeras denna plats flitigt på grund av dess närhet till staden och dess lättillgänglighet, inkl parkeringsplats. Runt hela sjön löper en strandnära promenad- och strövstig, Måsnarenleden.

Vid sjöns södra spets har Södertälje-Nykvarn Orientering, en av Sveriges bästa orienteringsklubbar med 350 medlemmar, sin egenägda anläggning med klubbstuga, bastu, badbryggor mm. Områdena väster om anläggningen, det vill säga innefattande även de nu aktuella stränderna samt stora områden söder därom, är mycket frekventerade av allmänheten. Här finns är också ett antal slingor för skidor och löpning av varierande längder, från 1.5 till 10 km. I områdena förekommer allt från motionsutövning som orientering, löpning, skidåkning mm till bär- och svampplockning. Hit gör skolor och förskolor utflykter, liksom föreningar och organisationer. Här förekommer fiske och sjön är populär för kanotister.

Vintertid är sjön oerhört frekventerad för vintersporter av alla de slag: skidor, skridskor, issegling, fiske mm, då den också förses med såväl skidspår som en flera kilometer lång plogad skridskobana. Sörmlandsleden löper en bit utmed sjöns strand och passerar anläggningen.

Antalet invånare som bor i närområdet är redan idag är mycket stort. I och med de planer som presenteras i Södertälje kommuns Översiktsplan 2013-2030 kommer befolkningsmängden att öka väsentligt i och med nya bostadsområden såväl öster som söder om Måsnaren. Av speciell vikt vad gäller att värna de nu aktuella stränderna är att stora områdena någon kilometer söder om Måsnaren i översiktsplanen utpekas som framtida utredningsområde för bostäder.

Vikten av att för framtiden tillförsäkra allmänheten fri tillgång till stränderna och områden för rekreation och friluftsliv blir således med tiden allt större. Detta accentuerar behovet av att så långt det går värna området söder om Måsnaren mot exploatering och att tillse att det även framgent kan nyttjas på sätt som ovan beskrivits. Ett utvidgat strandskydd innebär en ökad chans till detta.

Mot denna bakgrund hemställer vi att Måsnarens södra stränder, på de sträckor mellan Almnäs och Stadan som för närvarande har 300 meters strandskydd, samt stränderna däremellan som idag inte är strandskyddade, ska omfattas av utvidgat strandskydd.

remissvar_20141015_overklagande_utvidgat_strandskydd

 

2014-09-30 Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 m fl (del 1a) inom Tveta

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn vill att exploateringen maximalt ska omfatta det område som skisserades i det tidigare framlagda maxalternativet. Det angavs ju vara just ett maxalternativ! Detaljplaneförslaget går utöver detta, vilket inte är acceptabelt. Exploateringen runt Lundviksberget ska därför decimeras så att möjligheter att nyttja backen för t ex fritidsändamål finns kvar för framtiden. Det ”gröna stråket”, dvs förbindelsen mellan Måsnaren och Lundviksberget ska också göras väsentligt bredare, såsom det skisseras i det nämnda maxalternativet.

remissvar_tveta-valsta_4-1_del_ 1a

 

2014-09-30 Detaljplan för del av Almnäs 5:2 m fl inom Tveta

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn hade inget att anföra mot förslaget.

 

2014-09-30 Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 m fl (del 1b) inom Tveta

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn hade inget att anföra mot förslaget.

 

2014-05-28 Utställning förslag till detaljplan för Ekgården norra

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn vill inledningsvis uttrycka stark kritik mot hur samrådet av detta planärende har bedrivits. Trots att ett stort antal närboende, Naturskyddsföreningen, Frilufts­främjandet, Stall Ragnhildsborgs vänner, m fl, i yttranden och på andra sätt har anfört goda argument mot att ett så stort och tätortsnära skogsområde som område A exploateras bara för att göra plats för ett fåtal mycket stora villatomter, så har inga av dessa argument tillmätts någon som helst betydelse utan bara avfärdats. Istället så har område A nu till utställningsskedet ytterligare utvidgats, så att det nu omfattar 17 tomter a 1400 kvm, vilket med vägar etc. omfattar hela 6 hektar! Och detta utan att någon enda remissinstans argumenterat för eller ens antytt sådana önskemål!

Följaktligen avstyrker vi utställningsförslaget vad gäller område A. Detta skogsområde är alltför viktig som rekreationsområde för att bebyggas i sin helhet. Det är också ett stort missbruk av värdefull mark med så stora tomter. Vi föreslår istället att bara den östligaste delen tas i anspråk för bostäder, och då med t ex rad- eller kedjehus. Detaljer framgår av våra tidigare yttranden i detta ärende. Därmed värnas större delen av skogen samtidigt som ett väsentligt större antal bostäder än 17 villor kan tillskapas!

Område A, utom den östligaste delen, ligger därtill längre från kollektivtrafik än vad Södertäljes översiktsplan anser acceptabelt. Samhälls­byggnadskontorets motargument att ”Omfattningen av nya bostäder är dock relativt begränsad och bedöms då inte få några större negativa miljökonsekvenser beträffande transporter” anser vi inte är ett godtagbart motiv för avsteg, eftersom det inte på något sätt rör sig om ett angeläget samhällsintresse eller annat starkt vägande skäl. Kommentaren utgör för övrigt ett såväl talande som typiskt exempel på den typ av argument som flertalet yttranden, negativa till kontorets förslag beträffande område A, har bemötts med.

Vad gäller delområde B och C har vi inget att invända mot utställningsförslaget.

För våra synpunkter mer i detalj och vad avser övriga delar av utställningsförslaget, relaterade bl a till energi, trafik och kommunikationer, ber vi att få hänvisa till våra tidigare yttranden i detta ärende. Dessa synpunkter kvarstår alltså oförändrade eftersom de inte har föranlett kontoret till den minsta förändring i planen, och för att vi inte har funnit någon bärande argumentation mot dessa våra synpunkter.

remissvar_20140528_ekgarden_norra

 

2014-05-16  Plansamråd angående förslag till detaljplan för Farstanäs

Att förlägga 130 stugor, varav flertalet på 50 kvm, till naturreservatet står i rak motsättning till dess syfte, vilket är “att säkra ett för bad och rörligt friluftsliv värdefullt område”. Därför motsätter sig Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn sig varje ändring av eller dispens från reservatsbestämmelserna, inklusive dess föreskrift om ”förbud mot att uppföra annan byggnad än som erfordras för reservatets nyttjande”.

Vi har föga förståelse för detaljplaneförslagets skrivning om att den föreslagna exploateringen kan ”stärka naturreservatets värde för bad och det rörliga friluftslivet samt säkra allmänhetens möjlighet att röra sig i området”. Enligt vår mening blir resultatet snarare det motsatta.

Vi håller inte heller med om påståendet att en komplettering med stugor kommer att lyfta områdets attraktivitet för kommuninvånarna. Erfarenheter från andra stugbyar i Drömstugans regi visar, vad vi har förstått, att ett flertal av dess stugor anskaffas av invånare från andra kommuner. Vad gäller förslagets skrivning om att stugorna kommer att lyfta områdets attraktivitet för turismen så vill vi påpeka att turism inte är ett angivet mål för naturreservatet.

remissvar_20140516_farstanas

 

2014-03-12 Samråd betr förslag till beslutom ändring av gränser, bestämmelser samt fastställelse av ny skötselplan för Öbacken-Bränninge naturreservat

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn välkomnar en utvidgning av det befintliga naturreservatet Öbacken-Bränninge.

Dock motsätter vi oss det föreslagna ankringsförbudet. Tillfällig ankring från fritidsbåtar i de två vikarna har förekommit under många decennier. Vi har inte funnit några belägg för att detta har haft någon som helst menlig påverkan på natur, djur- eller växtliv. Däremot skulle ett ankringsförbud vara negativt för det rörliga friluftslivet, eftersom det skulle blockera de i princip enda möjligheterna i Södertäljes närhet att få någorlunda skydd för väder, vind och svall från förbipasserande fartyg, för t ex bad, fika eller intagande av lunch; en möjlighet som främst utnyttjas av båtar på väg mellan Mälaren och skärgården.

I övrigt har vi inget att invända mot förslaget, inkl de föreskrifter mm som anges, dock med tillägget att vi i likhet med miljönämnden (beslut vid sammanträde 2013-12-10) vill att åkermarken ska odlas ekologiskt utan konstgödning och kemiska bekämpningsmedel.

remissvar_20140312_obacken-branninge

 

2014-01-31 Samråd betr granskning detaljplan för ny skola i Enhörna

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn konstaterar att ett ställningstagande i frågan om ny skola och ny vägdragning i Sandviken är mycket svår. Den nu aktuella detaljplanen är ju en del av den fortsatta utvecklingen av Sandviken. Därmed innebär ett ställningstagande vad gäller skolans lokalisering de facto även ett ställningstagande för hur Sandviken ska utvecklas.

Givet behovet av en ny skola och förutsatt ett accepterande av en sådan så uppfattar vi dock den föreslagna lokaliseringen som tillfredsställande, med undantag för att vi fortfarande hävdar att vägen ska dras mellan åkerholmen och skolbyggnaden, i enlighet med vad som ursprungligen föreslogs.

Våra skäl för en vägdragning mellan åkerholmen och skolbyggnaden är flera. Den vägdragning utmed åkerkanten som samhällsbyggnadskontoret föreslår kommer givetvis att ge en större påverkan på landskapsbilden än om den dras öster om åkerholmen; något som  samhällsbyggnadskontoret också håller med om i sin kommentar till vårt förra yttrande. På grund av det helt öppna landskapet mot väster kommer ju vägen att synas i hela sin sträckning, från Enhörnaleden till Norrlöt.

Därtill anser vi det viktigt att behålla denna åkerholme just som en ”holme”, och inte instängd och därmed bara uppfattas som en del av skolans domäner.

En viktig faktor i sammanhanget är att fornlämningen även fortsättningsvis ska betraktas som en egen sevärdhet i sig, och t ex vara föremål för hembygdsföreningens och andras utflykter och exkursioner. Vem vill sitta med sin medhavna fikakorg på en skolgård – därtill med bilar som förstör den visuella upplevelsen ut mot åkrarna från fornlämningen betraktat – istället för på en lugn och avskild plats, med ett åkerlandskap som brer ut sig i siktlinjen.

Samhällsbyggnadskontoret anger att den föreslagna vägdragningen är ”en fördel då den nu kommer att ingå i skolmiljön och kommer att på ett bättre sätt kunna både användas och skötas”. Det är en argumentation vi inte alls instämmer i. Tvärtom är just integreringen i skolmiljön en nackdel, ty den ökade användningen kommer givetvis att ge ett väsentligt större slitage än om åkerholmen får ligga mer avskiljt. Och att skötseln skulle vara svårare om den är lite mer avskiljt har vi ingen alls förståelse för.

Den vägdragning vi föreslår tar också mindre åkermark i anspråk samt att en väg mot Sandviken blir så kort som möjligt, utan att för den skull utformas som en ”motorväg”. Ur naturmiljösynpunkt innebär vårt förslag till vägsträckning ingen skillnad samhällsbyggnadskontorets.

Vad gäller VA-lösningar finns förslag om att hela Sandvikenområdet ska få kommunal anslutning.

Beträffande värmeförsörjning föreslår samhällsbyggnadskontoret, precis som tidigare, att ”ur miljöhänsyn bör uppvärmning inte ske enbart med direktverkande el, elpanna eller oljepanna”. Varför kvarstår ordet ”enbart”? Av detta kan man faktiskt dra slutsatsen att det t ex är tillfyllest med en uppvärmning som till 90 procent sker via elpanna och 10 procent på annat sätt (via t ex värmepump)! Vi vill att uppvärmning inte ska få ske med direktverkande el, elpanna eller fossila bränslen. El får användas för uppvärmning bara om den nyttjas effektivt, t ex för drift av värmepumpar.

remissvar_20140127_nyskolaenhorna

 

 2014-01-13 Utökat samråd för Södertälje Oljehamn

Regeringen har som mål att Sverige år 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn anser att detta är ett mycket bra mål, som rimligen borde innebära att en avtrappning av importerade petroleumprodukter redan har inletts. Och ur denna synpunkt borde den kommande nedläggningen av hamnarna och hanteringen i Loudden och Nacka inte innebära behov av någon ersättningshamn, utan helt enkelt utgöra ett naturligt steg på vägen mot regeringens mål.

När vi nu avger våra synpunkter på Södertälje hamns ansökan gör vi det under konstaterandet att detta regeringens mål inte har en rimlig chans att uppnås, och inte därför att vi accepterar den regeringens politik som i realiteten hindrar förverkligandet av målet.

Den föreslagna utökade hanteringen förutsätter eller påverkas av resultatet av påtänkta farledsarbeten, såsom eventuella breddningar, t ex vid Brandalsund och Skanssundet, och ny(a) farledssträckningar längre söderut, liksom eventuella förändrade fartrestriktioner. Våra nu avlämnade synpunkter kan inte heller i detta avseende tas som intäkt för ett ställningstagande från vår sida beträffande dessa frågor.

Läget är alltså att bränslehanteringen i Loudden och Nacka ska ersättas. Av de alternativ som står till buds uppfattar vi att en utökning av hanteringen i Södertälje Hamn är det bästa. Vi avvaktar dock den kommande MKBn innan ett slutligt ställningstagande görs.

Den föreslagna fördjupningen av hamnbassängen är den mest kritiska och svårbedömda delen i den kommande ansökningen. Vi befarar dock att den uppskattade mängden 7.000 kbm kan komma att överskridas. Därför menar vi att projektet måste ha en gardering för större volymer förorenade massor.

Vi anser det befogat med en extern studie av föroreningsproblematiken i sig, dels i samband med genomförandet av MKB, dels inför arbetenas igångsättande. Därtill bör muddringsarbetena övervakas av extern, oberoende, expertis.

Vad vi vet är erfarenheterna från tidigare muddringar i närområdet att de negativa miljöeffekterna bara är av kortvarig karaktär. Förutsatt att de redovisade uppgifterna betr djuphålornas storlek är korrekta och baserat på de av oss kända erfarenheterna från tidigare tippningar i Hallsfjärden så uppfattar vi inte att den beskrivna muddertippningen kommer att ge någon nämnvärd miljöpåverkan, mer än kortvarigt. De redovisningar som gjort beträffande buller, påverkan på bottenfauna, fisk mm uppfattar vi därvidlag som tillförlitliga.

Det som kommer att märkas mest är nog grumlingen, dels visuellt, dels betr risk för påverkan av motorer och människor, hundar etc vid t ex bad. Just med tanke på grumlingen anser vi därför att tippning inte ska företas under den tid Hallsfjärden nyttjas i frekvent för friluftslivet, inkl fritidsbåtsanvändning, vindsurfing, andra vattensporter, fiske, bad etc. Därmed ska tippning enbart företas under tiden tidigast oktober och som längst till och med mitten av april.

Vi har inget att invända mot ombyggnad och förstärkning av kajerna. Vändningen av fartyg är en kritisk punkt. Pga fartygens storlek kommer bogserbåtar tidvis att tas i anspråk för vändningen. De starka propellerströmmarna från dessa kan komma att påverka den nya förläggningen av Wasa Yachts, och eventuellt Albinhallen, till under Igelstabrons östra landfäste.

remissvar_2014-01-13_oljehamnen