Remisser Nykvarn

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn.
Remissansvarig för Nykvarn Pehr Lind.
Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss, gärna via e-post sodertalje-nykvarn@naturskyddsforeningen.se

Föreningen har sedan 2008 avlämnat följande skrivelser och yttranden:

2020-09-20 Överklagan Bygg- och Miljönämndens beslut om Nykvarn Ströpsta 3:54 (Båglan)

Handlingen finns här: 2020-09-20 Överklagan2_Båglan_

2020-06-24 Synpunkter utbyggnad verksamhetsområde Mörby 5; Nykvarn

Handlingen finns här: Mörby5Vattenverksmahet

2020-06-21 Överklagan Bygg- och Miljönämndens beslut om Nykvarn Ströpsta 3:54 (Båglan)

Handlingen finns här: 2020-06-21 överklagan_Båglan

Som följd av bl a Naturskyddsföreningens överklagan beslutade Länsstyrelsen 2020-07-24 att upphäva Båglans byggrätt. Beslutet finns här:: BåglanLstBeslut

2020-06-16 Remissvar Detaljplan Ånsta 2:1 Dnr KS/2014:132

Planen medför mycket negativa konsekvenser för värdefulla biotoper och ger barriäreffekter för ekologiska samband. Den är också negativ för landskapsbild, skogsbruk och kulturhisriska miljöer. Området saknar tillräckliga allmänna kommunikationer och annan samhällsservice, vilket leder till ett bilberoende med onödig klimatpåverkan. Vi anser att en inventering av förekomst av större vattensalamander ska göras vår/sommar 2020, liksom en riktad fågelinventering samt en förnyad inventering av naturvårdsarter för områdets västra delar. Kompensatoriska åtgärder av våtmarker i andra delar av kommunen som ersätter förstörda våtmarker inom planområdet måste ske vid ev. exploatering. Eftersom det finns lediga ytor i stor omfattning i Almnäs- och Mörbyområdena bör kommunen inte bör godkänna att marken ändras från skogsmark till verksamhetsområde.

Hela remissvaret finns här: Remissvar2_Ånsta2_1

2020-06-08 Remissvar Detaljplan Sundsviks ängar Dnr KS/2015:94

Exploateringen påverkar värdefull jordbruksmark, vilket enligt RUFS 2050 bör undvikas i största möjliga mån. Området saknar tillräckliga allmänna kommunikationer och annan samhällsservice, vilket leder till ett bilberoende med onödig klimatpåverkan. Vi motsätter oss upphävande av strandskydd för de 2 fastigheter som kräver detta. Slutligen anser vi att Länsstyrelsen måste ge dispens för biotopskyddsområde innan ev. godkännande av detaljplanen.

Hela remissvaret finns här: Remissvar_SundsviksängarJuni2020

2020-05-26 Överklagan av Detaljplan Nykvarn KS/2015:437 Hökmossbadet; Nykvarn 1:11 m fl (Älgbostad).

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn överklagar härmed Kommunfullmäktiges beslut att anta Detaljplan KS/2015:437, då man inte tagit tillräckligt stor hänsyn till Riksintresset och Regionens Gröna kil (Bornsjökilen). Sjön Yngern är Riksintresse för Naturvård och länets 3:e största sjö. Huvudargumentet för den senare klassningen (NRO01032) är sjöns så gott som helt obebyggda strandlinje och höga vattenkvalitet.

Hela överklagandet finns här: SNF_Överklagan_200526_DP_Nykvarn_KS_2015_437

2020-02-02 Remissvar_Detaljplan_Algbostad

2019-09-03 Remissvar190903_Ansta 2-1

2019-04-07 Detaljplan del av Mörby 5_1_Mörby 7

2019-04-15 Yttrande Vägtrafikplan

2019-03-10 Remissvar Planprogram Miare backar

2019-03-10 Remissvar Planprogram Stenkälla

2019-01-12 Yttrande Detaljplan Stensättra 2_1 mfl

2018-04-29 180429_SNF_Remissvar Stråkstudie f Nykvarns kommun

2018-03-16 Remissvar Samråd Miljöprogram för Nykvarns kommun

2018-01-15 Yttrande remissvar_20180115_hokmossen1b

2017-11-03 NF_yttrande_RUFS2050

2017-10-11 YttrandeSNF_Detaljplan_HM2b

2016-01-16 Utvidgat strandskydd Nykvarn:

remissvar_20160116_utvstr

2015-03-11 Samrådsutl. Detaljplan Stöpsta 3:402 Ladvreta del 1:

Samrad_Ladvreta_del1

2015-01-15 Remissvar Rimsjöhöjden:

remissvar_rimsjohojden_2014

2014-10-04 Överklagan strandskydd Måsnaren:

remissvar_20141004_masnaren

2014-10-04 Överklagan Älgbostad:

remissvar_20141004_algbostad

2014-09-05 Överklagan Hökmossen 1:6 etapp 2:

overklagan_hokmossen_1_6_etapp2

2014-06-14 Detaljplan Ströpsta 3:9 och del av Stöpsta 3:11: Rimsjöhöjden:

remissvar_20140614_rimsjöhöjden

2014-04-30 Särskilt yttrande Utvidgat strandskydd Nykvarns kommun:

remissvar_20140413_utv_strandskydd

2014-01-06 Synpunkter Utställning Detaljplan Hökmossen 1:6, del 2:

remissvar_20140106_dp_hokmossen1

2013-12-31 Utställning ny översiktsplan för Nykvarns kommun:

remissvar_20131231_oversiktsplan_nykvarn_2013

2013-12-12 Samråd Hamn-, kross- och vattenverksamhet i Taxinge:
Skanska Asfalt och Betong AB avser att ansöka om tillstånd till hamn-, kross- och vattenverksamhet i Taxinge på fastigheten Näsby 3:24. Ansökan innefattar bl.a. mottagandet vid hamn i Taxinge av ca 3 miljoner ton primärkrossat bergmaterial från byggandet av Förbifart Stockholm och krossning av detta under 4-5 år samt förvaring av detta och utlastning av detta under upp till 30 år. Ansökan föregås av en samrådsprocess, i vilken Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn yttrat sig enligt nedan.
Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn anser att det inte är klarlagt att en förläggning i Taxinge av hela eller delar av den föreslagna verksamheten är det bästa sättet att uppnå samhällets mål om ett hållbart utnyttjande av resurser och en minskad användning av naturgrus. Inför den fortsatta handläggningen av detta ärende begär vi därför att Skanska redovisar vilka alternativ till Taxinge som står till förfogande. Bara en ordentlig kartläggning kan anvisa alternativ, vad gäller hela eller delar av verksamheten (inkl transporter, ställe(n) för krossning, mellanlagring etc), och därmed göra en ur samhällelig synpunkt (natur, miljö, friluftsliv, ekonomi, resurser, samhällsutveckling etc) så bra bedömning som möjligt.
Taxinge är ett mycket populärt utflyktsmål för friluftsliv och rekreation. Det beror, förutom dess badplats, natur och möjligheter till kulturupplevelser, på dess lättillgänglighet. Här finns möjligheter att ”nå” Mälarens stränder som i princip inte finns i övrigt inom Nykvarns kommun eller i Strängnäs kommun söder om Mariefred. Att badplatsen i sig såväl som dess besökare kommer att påverkas negativt av den tänkta hanteringen av bergmassor är givet. Detta gäller även vintertid eftersom isrännan kommer att blockera möjligheterna att härifrån isledes nå Mälarens stora fjärdar. Idag förekommande båtliv, hästsport, promenader, motionslöpning och cykling inom området kommer att helt eller delvis omöjliggöras. Förutom konkreta inskränkningar enligt ovan kommer friluftslivet i omgivningarna också att påverkas negativt av buller, och möjligen även av damm, från hanteringen.
Området i och kring Taxinge-Näsby är rikt på kultur och utgör ett Riksintresse för kulturmiljövården, och den föreslagna hanteringen kommer att ha stor negativ påverkan på kulturupplevelserna. Här påverkas såväl närboende som företag, organisationer och föreningar med inriktning på kultur och kringverksamheter, som besökande.
Fartygstransporterna innebär en isränna tvärs över Södra Björkfjärden och genom Riksintresset för friluftsliv Björkfjärden–Prästfjärdens övärld. Det innebär en konflikt med det rörliga friluftslivet vintertid eftersom isrännan skär av alla möjligheter att från såväl Södertälje kommun/Enhörnalandet som från Nykvarns kommun öster om hamnen att isledes nå mer än en liten del av detta, för bl a långfärdsskridskoåkning andra issporter, starkt frekventerade område.
Konsekvenserna för natur och miljö kommer att vara delvis mycket stora står helt klart, vilket också kommer att framgår av den MKB som naturligtvis är ett krav. Vi uppfattar att den allra största negativa påverkan kommer att utgöras av transporterna, i närområdet såväl som omkring vägförbindelsen från hanteringsområdet via Finkarby till E20. Vägnätet till och från Taxinge är helt underdimensionerat för en så frekvent och tung trafik som skulle bli aktuell och konsekvenserna för växt- och djurliv liksom för den befintliga bebyggelsen efter vägsträckningen skulle bli synnerligen negativa och omfattande.

Se remissvar_20131212_bergkross acrobat

 

2013-07-14 Granskning detaljplan Nykvarn centrum

Se remissvar_20130714_nykvarn_nya_centrum

 

2012-09-29 Programsamråd ny översiktsplan för Nykvarns kommun

Se remissvar_20120929_oversiktsplan_nykvarn_2012

 

2011-03-21 Detaljplan för Långängen 1:1, Nykvarn

Naturskyddsföreningen i Södertälje motsätter sig ett genomförande av den föreslagna planen för Långängen 1:1. Det är numera en självklarhet att klimat- och miljöhänsyn ska stå i främsta rummet vid samhällsplanering. Förslaget, som innebär en helt ny bybildning med bostadsbebyggelse långt utanför tätorten, står i direkt strid med detta. Därtill har området bristande allmänna kommunikationer, med 2.4 km till närmaste busshållplats utan säker väg dit för icke bilburna. Det saknar också ett vägnät som säkerställer samhällsviktiga transporter. Det lider en uppenbar risk för att bli en segregerad enklav, dels pga. av bristen på allmänna kommunikationer men också för att bybildningen och dess hästanknutna verksamheter kommer att innebära en de facto-privatisering av planområdet och kanske även delar av omgivningarna.

Se remissvar_20110321_langangen

 

2011-04-26 Samråd om detaljplan för Hökmossen 1:6

Förslaget är i sin helhet, i sin nuvarande utformning, oacceptabelt då det tillsammans med genomförda (1A) och planerade andra exploateringar i Hökmosseområdet (1B och 3) introducerar en barriär för klövviltet att fritt förflytta sig runt Riksintresset, och klyver sjön i en västlig och östlig del. Vi ser förslaget som ett första steg att helt inkludera Norra Yngerns strandlinje som en del av tätorten Nykvarn, vilket bl a föreslaget val av byggnadstyp, 3-våningshus, i strandnära och delvis strandskyddat område talar för.

Vi motsätter oss med skärpa ett upphävande av strandskyddet eftersom det enligt vår mening inte föreligger sådana särskilda skäl för dispens som lagen kräver.

Se remissvar_20110426_hokmossen1-6

 

2008-04-27 Detaljplan Farfars udde Nykvarn

Länsstyrelsens Samrådsyttrande vid kommunens förra försök att detaljplanera för den första tätortsbebyggelsen inom Yngerns strandskydd (4021-07-49682). På det då snarlika exploateringsplanerna ansåg Länsstyrelsen inte att särskilda skäl förelåg att upphäva strandskyddet. Vi anser att exploateringen bör ändras så att det i sin helhet ligger utanför strandskyddet.
Se remissvar_20080427_dpfarfarsudde acrobat