Remisser Nykvarn

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn.
Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss, gärna via e-post sodertalje-nykvarn@naturskyddsforeningen.se . Detta gäller i synnerhet ärenden som rör Nykvarn eftersom vi f n inte har någon remissansvarig för Nykvarn som löpande granskar och tar sig an dessa.

Aktuella ärenden:

2024-06-30 Avfallsplan 2024-2030 för Nykvrans kommun

Nykvarns kommun har tagit fram förslag på ny Avfallsplan 2024-2030. Den är nu ute på samråd. Det är många dokument men ”hårdvaran” är Bilaga 1 Handlingsplanen som innehåller konkreta åtgärder för hur vi ska nå avfallsmålen. Huvuddokumentet ger överblicken. Synpunkter per mail till avfallschef Johan Dahlberg (johan.dahlberg@nykvarn.se, tel 08-55501095) senast den 30/6.

Handlingarna finns här: https://nykvarn.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/samrad-avfallsplan-2030

 

Föreningen har sedan 2008 avlämnat följande skrivelser och yttranden:

2024-04-16 Naturvårdsprogram för Nykvarns kommun

Nykvarns kommun har tagit fram ett förslag på naturvårdsprogram. Syftet är att skapa förutsättningar i kommunen för en rik biologisk mångfald, stimulerande friluftsliv, god hälsa och ett boende med god tillgänglighet till naturen. Naturvårdsprogrammet ska skapa en samsyn om kommunens naturvärden. Inte bara biologisk mångfald och fungerande ekosystem, utan även värden i ett brukarperspektiv, som attraktiva grönområden för promenader, rekreation, motion och friluftsliv. En boendemiljö med närhet till natur- och höga estetiska värden samt goda möjligheter till friluftsliv ger i förlängningen engagemang för naturen, hembygdskänsla och möjligheter till en god folkhälsa.

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn ser mycket positivt på det förslag till Naturvårdsprogram för Nykvarn som nu presenteras. Det utgör en ambitiös ansats för det angivna syftet, det vill säga att vara en del i arbetet för hållbar utveckling och en vägledning för arbetet med att uppnå utpekade miljö- och hållbarhetsmål.

Dokumentets omfång ger intryck av en väldigt djupgående redovisning av konkreta riktlinjer för arbetet. Dock utgörs huvuddelen av en faktaredovisning av styrande lagar, nationella miljömål, länsstyrelsens handlingsplan, förutsättningar vad avser Nykvarns geologi och natur, med mera. Vi menar att programmet för att verkligen utgöra ett ”program”, i den meningen att det kan utgöra en reell handlingsplan, borde vara mer bestämt t ex vad gäller konkreta åtgärder.  De mål och riktlinjer för naturvård som anges är bra, men de är ofta allför vaga för att ha verklig betydelse om de utmanas vid t ex detaljplanläggning. Många är öppna för (egna) tolkningar som passar egna syften och önskemål. Vi efterlyser distinkta regler alternativt definitioner och specifikationer.

På ett flertal ställen anges, eller underförstås, att Naturvårdsprogrammet gäller av kommunen ägd mark och platser. Vi anser att programmet, så långt det är rimligt, ska gälla all mark, dvs även privatägd.

Föreningens yttrande i sin helhet finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Naturvårdsprogram för Nykvarns kommun (KS 2021-332) – 2024-04-16

Förslaget finns här: KS2021.332 Naturvårdsprogram Nykvarns kommun

2023-11-07 Granskning 2 – Detaljplan Hökmossen 2b

Planområdet är beläget cirka 2 kilometer sydväst om Nykvarns centrum, mellan Hökmossbadet och Farfars udde. Området avgränsas av sjön Yngern i väst, befintligt bostadsområde i norr och
öst samt båthamnen i norr. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya flerbostadshus och småhus i form av friliggande enbostadshus och parhus samt bygga ut kommunal infrastruktur bestående av kommunala gator, kommunalt vatten och avlopp samt dagvattenhantering. Detaljplanen möjliggör för maximalt 65 nya bostäder, varav 30 lägenheter i flerbostadshusen. Efter den första granskningen har planförslaget ändrats väsentligt, främst med en minskad exploateringsgrad för flerbostadshusen men också med mer naturmark inom planområdet. Därav bedömer kommunen att detaljplanen ska skickas ut på en ny granskning (granskning II).

Naturskyddsföreningen anser att strandskyddet inte ska upphävas (det behövs inte!), att nyckelbiotopen (äldre alsumpskog) ska värnas, att en vägförbindelse Hökmossen-Brokvarn är ett måste och att en återvinningsplats ska reserveras. Detta uttrycks i yttrandets sammanfattning så här:

– Strandskyddet ska bibehållas. Vi anser inte att de särskilda skäl för ett upphävande som anförs är tillfyllest. Dessutom finner vi att samtliga de föreslagna åtgärderna, såsom viss utökning och upprustning av vägar, GC- banor, park mm mycket väl kan genomföras ändå. Det som med tiden har skett i form av sådant har ju tillkommit utan dispens! Att upphäva strandskyddet öppnar bara för nya, större ianspråkstaganden i framtiden.

– Nyckelbiotopen ska värnas. Nyckelbiotopen i planområdets södra del utgörs av en äldre alsumpskog. Denna bör skyddas eftersom den enligt en tidigare inventering har klassats som ett naturvärdesobjekt med Högt naturvärde: klass 2. Planbeskrivningen skriver att för att en biotop som denna ska behålla sin karaktär ”har mark med liknande vegetation som biotopen sparats för att utgöra en buffertzon”. Vi anser att buffertzonen utanför fastighetsgräns måste vara större än 10 meter om nyckelbiotopens hydrologi och ljusförhållanden inte ska påverkas negativt! Med tanke på nyckelbiotopens skyddsvärde bör fastigheterna sydväst om Lokalgata 2 strykas helt. Vidare får ledningsdragning och tillfartsväg till pumpstationen inte göra intrång på eller på annat sätt påverka nyckelbiotopen. Det får lösas på alternativ sätt.

– Vägförbindelse mellan Älgbostad och Brokvarn är ett måste. Trots att en sådan har varit på tal tidigare är den inte med i detaljplaneförslaget. Vi anser att en detaljplan för Hökmossen 2b måste innehålla en sådan vägförbindelse för att antas. Redan dagens situation, där all trafik till/från Hökmossen och fastigheterna söder därom går via Hökmossvägen, är näst intill oacceptabel. Allvarligast är att den ökade trafiken kommer att innebära än större risker än hittills för skolungdomar som varje dag måste ta sig till och från de två skolorna, Turingeskolan och Lillhagaskolan.

– Återvinningsplats behövs. Hökmossen 1-3 accentuerar behovet av en återvinningsplats i planen. Denna kan även ge plats för container för trädgårdsavfall som i annat fall riskerar att läggas i nyckelbiotopen. Vi vill betona vikten av att nu genast planera in denna plats, inte minst inför risken att annars all lämplig plats med tiden blir ianspråktagen för annat.

Föreningens yttrande i sin helhet finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Detaljplan Hökmossen 2b Granskning 2 KS2014-115 – 2023-11-07

Kommunens underlag finns här: www.nykvarn.se/hokmossen2b

Naturskyddsföreningens tidigare synpunkter och yttranden avseende Hökmossen återfinns nedan under följande rubriker:

  • 2011-04-26 Samråd om detaljplan för Hökmossen 1:6
  • 2014-01-06 Synpunkter Utställning Detaljplan Hökmossen 1:6, del 2
  • 2014-09-05 Överklagan Hökmossen 1:6 etapp
  • 2020-05-26 Överklagan av Detaljplan Nykvarn KS/2015:437 Hökmossbadet; Nykvarn 1:11 m fl (Älgbostad)
  • 2021-04-08 Yttrande Hökmossen 2b KS/2014:115

2023-07-25 Samråd för detaljplan del av Vidbynäs 1:19 (Miare Backar), diarienummer: KS/2013:403

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn avstyrker med bestämdhet planförslaget med 250 bostäder på föreslagen plats. Orsaken är att det strider mot hållbar utveckling att etablera ett nytt bostadsområde en bra bit utanför tätorten och utan egentlig anknytning till denna. Området blir en enklav, en närmast isolerad ö, vars storlek varken motiverar tillfredsställande kollektiva trafikförbindelser, förskola, livsmedelsaffär, fundamentala välfärdstjänster eller annan viktig infrastruktur. Planförslaget redovisar inte heller sådant.

Att befintliga VA-system är otillräckliga, liksom tillfartsvägars kapacitet, är också nackdelar. Sådant går dock att rätta till så det talar i sig inte emot etableringen på samma sätt – även om såklart avståndet till tätorten, service etc är en nackdel som helt klart leder till ett stort bilberoende.

I samrådshandlingarna berättas om trafiksituationen vad gäller kommunikationen mot tätorten. Det framhålls att en del av dessa kommer att lösas i och med ett genomförande av planförslaget. Det är möjligt. Samtidigt är det märkligt att behöva etablera ett helt bostadsområde med 250 bostäder bara för att lösa den beskrivna trafiksituationen! Behövlig förbättring kan – och bör! – såklart åstadkommas ändå! Och detta till en bråkdel av kostnaden!

I media (t ex LT 9/5 2023) beskrivs projektets angelägenhetsgrad för huvudägaren. Inkomsterna från bostadsförsäljningen ska betala av banklån på 40 miljoner kr och möjliggöra nödvändiga investeringar i golfanläggningen. Ägaren anser också att kommunen behandlar företag dåligt. Detta kan vi bara kommentera med att företagets affärer och lönsamhet inte ska påverka bedömningen av planförslaget i sig, inkl lokaliseringen.

Föreningens yttrande i sin helhet finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Miare Backar 2023-07-25

Kommunens underlag finns här: https://nykvarn.se/miarebackar

2022-05-06 Kompletterande Samråd om planerad vattenverksamhet Ånsta. Avser fastigheten Mörby 5:1
Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarns yttrande redovisar synpunkter betr dels hydrogeologiska aspekter, dels bevarandestatus avseende arternas livsmiljö. Sammanfattningsvis så är vi kritiska till att förlägga de tänkta verksamheterna inom detaljplaneområdet på det sätt som beskrivs i tillståndsansökan och föreslår att de ska förläggas till närliggande, bättre lämpade, områden med mark som består av berg och morän.
Vårt yttrande finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Kompletterande samråd vattenverksamhet Ånsta 2022-05-06
Underlagen finns här: 2022-05-06 Kompletterande samråd_Ånsta

2021-04-30 Yttrande ändrat strandskydd M2020/02032
Kretsens yttrande finns att läsa här: M2020_02032_SNF_Sodertalje_Nykvarn

2021-04-19 Skogsutredningens betänkande M2020/01926
Kretsens yttrande finns att läsa här: 2021-04-19 Yttrande över Skogsutredningens förslag M2020_01926

2021-04-08 Yttrande Hökmossen 2b KS/2014:115
Kretsens yttrande finns att läsa här: Naturskyddsföreningen Yttrande Hökmossen 2b 2021-04-08

2021-03-03 Yttrande Mörby verksamhetsområde etapp 6 (KS/2018:419)
 Av klimatskäl/för bibehållande av biologisk mångfald så anser vi att kommunen inte ska godkänna omvandlingen av skogsområdet till verksamhetsområde, utan i stället återplantera skog och restaurera befintliga habitat för salamander och annan fauna och även bibehålla övriga delar av den biologiska mångfald, som beskrivs i naturinventeringarna. Vi menar också att det saknas en konkret redovisning av faktiskt behov av mer industrimark, utifrån redan igångsatta och existerande verksamhetsområden i Nykvarn/ Södertälje och intilliggande kommuner längs europavägarna.
Hela yttrandet finns här: Mörby Verksamhetsområde 6 D.nr_KS_2018_419 Yttrande Naturskyddsföreningen
Kommunens handlingar i ärendet finns här: https://www.nykvarn.se/byggaboochmiljo/kommunensplanarbete/detaljplanering/pagaendedetaljplaner/morby6.4.4d84121a1774947500f20454.html

2020-12-12 Synpunkter avgränsningssamråd vattenverksamhet Mörby 5:1 och Krummeltorp 1:1, Nykvarn
 Handlingen finns här: Samråd vattenverksamhet Mörby 5

2020-09-20 Överklagan Bygg- och Miljönämndens beslut om Nykvarn Ströpsta 3:54 (Båglan)
 Handlingen finns här: 2020-09-20 Överklagan2_Båglan_

2020-06-24 Synpunkter utbyggnad verksamhetsområde Mörby 5; Nykvarn
 Handlingen finns här: Mörby5Vattenverksmahet

2020-06-21 Överklagan Bygg- och Miljönämndens beslut om Nykvarn Ströpsta 3:54 (Båglan)
 Handlingen finns här: 2020-06-21 överklagan_Båglan
Som följd av bl a Naturskyddsföreningens överklagan beslutade Länsstyrelsen 2020-07-24 att upphäva Båglans byggrätt. Beslutet finns här:: BåglanLstBeslut

2020-06-16 Remissvar Detaljplan Ånsta 2:1 Dnr KS/2014:132
 Planen medför mycket negativa konsekvenser för värdefulla biotoper och ger barriäreffekter för ekologiska samband. Den är också negativ för landskapsbild, skogsbruk och kulturhisriska miljöer. Området saknar tillräckliga allmänna kommunikationer och annan samhällsservice, vilket leder till ett bilberoende med onödig klimatpåverkan. Vi anser att en inventering av förekomst av större vattensalamander ska göras vår/sommar 2020, liksom en riktad fågelinventering samt en förnyad inventering av naturvårdsarter för områdets västra delar. Kompensatoriska åtgärder av våtmarker i andra delar av kommunen som ersätter förstörda våtmarker inom planområdet måste ske vid ev. exploatering. Eftersom det finns lediga ytor i stor omfattning i Almnäs- och Mörbyområdena bör kommunen inte bör godkänna att marken ändras från skogsmark till verksamhetsområde.
Hela remissvaret finns här: Remissvar2_Ånsta2_1

2020-06-08 Remissvar Detaljplan Sundsviks ängar Dnr KS/2015:94
 Exploateringen påverkar värdefull jordbruksmark, vilket enligt RUFS 2050 bör undvikas i största möjliga mån. Området saknar tillräckliga allmänna kommunikationer och annan samhällsservice, vilket leder till ett bilberoende med onödig klimatpåverkan. Vi motsätter oss upphävande av strandskydd för de 2 fastigheter som kräver detta. Slutligen anser vi att Länsstyrelsen måste ge dispens för biotopskyddsområde innan ev. godkännande av detaljplanen.
Hela remissvaret finns här: Remissvar_SundsviksängarJuni2020

2020-05-26 Överklagan av Detaljplan Nykvarn KS/2015:437 Hökmossbadet; Nykvarn 1:11 m fl (Älgbostad).
 Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn överklagar härmed Kommunfullmäktiges beslut att anta Detaljplan KS/2015:437, då man inte tagit tillräckligt stor hänsyn till Riksintresset och Regionens Gröna kil (Bornsjökilen). Sjön Yngern är Riksintresse för Naturvård och länets 3:e största sjö. Huvudargumentet för den senare klassningen (NRO01032) är sjöns så gott som helt obebyggda strandlinje och höga vattenkvalitet.
Hela överklagandet finns här: SNF_Överklagan_200526_DP_Nykvarn_KS_2015_437

2020-02-02 Remissvar_Detaljplan_Algbostad

2019-09-03 Remissvar190903_Ansta 2-1

2019-04-07 Detaljplan del av Mörby 5_1_Mörby 7

2019-04-15 Yttrande Vägtrafikplan

2019-03-10 Remissvar Planprogram Miare backar

2019-03-10 Remissvar Planprogram Stenkälla

2019-01-12 Yttrande Detaljplan Stensättra 2_1 mfl

2018-04-29 180429_SNF_Remissvar Stråkstudie f Nykvarns kommun

2018-03-16 Remissvar Samråd Miljöprogram för Nykvarns kommun

2018-01-15 Yttrande remissvar_20180115_hokmossen1b

2017-11-03 NF_yttrande_RUFS2050

2017-10-11 YttrandeSNF_Detaljplan_HM2b

2016-01-16 Utvidgat strandskydd Nykvarn:

remissvar_20160116_utvstr

2015-03-11 Samrådsutl. Detaljplan Stöpsta 3:402 Ladvreta del 1:

Samrad_Ladvreta_del1

2015-01-15 Remissvar Rimsjöhöjden:

remissvar_rimsjohojden_2014

2014-10-04 Överklagan strandskydd Måsnaren:

remissvar_20141004_masnaren

2014-10-04 Överklagan Älgbostad:

remissvar_20141004_algbostad

2014-09-05 Överklagan Hökmossen 1:6 etapp 2:

overklagan_hokmossen_1_6_etapp2

2014-06-14 Detaljplan Ströpsta 3:9 och del av Stöpsta 3:11: Rimsjöhöjden:

remissvar_20140614_rimsjöhöjden

2014-04-30 Särskilt yttrande Utvidgat strandskydd Nykvarns kommun:

remissvar_20140413_utv_strandskydd

2014-01-06 Synpunkter Utställning Detaljplan Hökmossen 1:6, del 2:

remissvar_20140106_dp_hokmossen1

2013-12-31 Utställning ny översiktsplan för Nykvarns kommun:

remissvar_20131231_oversiktsplan_nykvarn_2013

2013-12-12 Samråd Hamn-, kross- och vattenverksamhet i Taxinge:
Skanska Asfalt och Betong AB avser att ansöka om tillstånd till hamn-, kross- och vattenverksamhet i Taxinge på fastigheten Näsby 3:24. Ansökan innefattar bl.a. mottagandet vid hamn i Taxinge av ca 3 miljoner ton primärkrossat bergmaterial från byggandet av Förbifart Stockholm och krossning av detta under 4-5 år samt förvaring av detta och utlastning av detta under upp till 30 år. Ansökan föregås av en samrådsprocess, i vilken Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn yttrat sig enligt nedan.

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn anser att det inte är klarlagt att en förläggning i Taxinge av hela eller delar av den föreslagna verksamheten är det bästa sättet att uppnå samhällets mål om ett hållbart utnyttjande av resurser och en minskad användning av naturgrus. Inför den fortsatta handläggningen av detta ärende begär vi därför att Skanska redovisar vilka alternativ till Taxinge som står till förfogande. Bara en ordentlig kartläggning kan anvisa alternativ, vad gäller hela eller delar av verksamheten (inkl transporter, ställe(n) för krossning, mellanlagring etc), och därmed göra en ur samhällelig synpunkt (natur, miljö, friluftsliv, ekonomi, resurser, samhällsutveckling etc) så bra bedömning som möjligt.

Taxinge är ett mycket populärt utflyktsmål för friluftsliv och rekreation. Det beror, förutom dess badplats, natur och möjligheter till kulturupplevelser, på dess lättillgänglighet. Här finns möjligheter att ”nå” Mälarens stränder som i princip inte finns i övrigt inom Nykvarns kommun eller i Strängnäs kommun söder om Mariefred. Att badplatsen i sig såväl som dess besökare kommer att påverkas negativt av den tänkta hanteringen av bergmassor är givet. Detta gäller även vintertid eftersom isrännan kommer att blockera möjligheterna att härifrån isledes nå Mälarens stora fjärdar. Idag förekommande båtliv, hästsport, promenader, motionslöpning och cykling inom området kommer att helt eller delvis omöjliggöras. Förutom konkreta inskränkningar enligt ovan kommer friluftslivet i omgivningarna också att påverkas negativt av buller, och möjligen även av damm, från hanteringen.

Området i och kring Taxinge-Näsby är rikt på kultur och utgör ett Riksintresse för kulturmiljövården, och den föreslagna hanteringen kommer att ha stor negativ påverkan på kulturupplevelserna. Här påverkas såväl närboende som företag, organisationer och föreningar med inriktning på kultur och kringverksamheter, som besökande.

Fartygstransporterna innebär en isränna tvärs över Södra Björkfjärden och genom Riksintresset för friluftsliv Björkfjärden–Prästfjärdens övärld. Det innebär en konflikt med det rörliga friluftslivet vintertid eftersom isrännan skär av alla möjligheter att från såväl Södertälje kommun/Enhörnalandet som från Nykvarns kommun öster om hamnen att isledes nå mer än en liten del av detta, för bl a långfärdsskridskoåkning andra issporter, starkt frekventerade område.

Konsekvenserna för natur och miljö kommer att vara delvis mycket stora står helt klart, vilket också kommer att framgår av den MKB som naturligtvis är ett krav. Vi uppfattar att den allra största negativa påverkan kommer att utgöras av transporterna, i närområdet såväl som omkring vägförbindelsen från hanteringsområdet via Finkarby till E20. Vägnätet till och från Taxinge är helt underdimensionerat för en så frekvent och tung trafik som skulle bli aktuell och konsekvenserna för växt- och djurliv liksom för den befintliga bebyggelsen efter vägsträckningen skulle bli synnerligen negativa och omfattande.

Se remissvar_20131212_bergkross acrobat

 

2013-07-14 Granskning detaljplan Nykvarn centrum

Se remissvar_20130714_nykvarn_nya_centrum

 

2012-09-29 Programsamråd ny översiktsplan för Nykvarns kommun

Se remissvar_20120929_oversiktsplan_nykvarn_2012

 

2011-03-21 Detaljplan för Långängen 1:1, Nykvarn

Naturskyddsföreningen i Södertälje motsätter sig ett genomförande av den föreslagna planen för Långängen 1:1. Det är numera en självklarhet att klimat- och miljöhänsyn ska stå i främsta rummet vid samhällsplanering. Förslaget, som innebär en helt ny bybildning med bostadsbebyggelse långt utanför tätorten, står i direkt strid med detta. Därtill har området bristande allmänna kommunikationer, med 2.4 km till närmaste busshållplats utan säker väg dit för icke bilburna. Det saknar också ett vägnät som säkerställer samhällsviktiga transporter. Det lider en uppenbar risk för att bli en segregerad enklav, dels pga. av bristen på allmänna kommunikationer men också för att bybildningen och dess hästanknutna verksamheter kommer att innebära en de facto-privatisering av planområdet och kanske även delar av omgivningarna.

Se remissvar_20110321_langangen

 

2011-04-26 Samråd om detaljplan för Hökmossen 1:6

Förslaget är i sin helhet, i sin nuvarande utformning, oacceptabelt då det tillsammans med genomförda (1A) och planerade andra exploateringar i Hökmosseområdet (1B och 3) introducerar en barriär för klövviltet att fritt förflytta sig runt Riksintresset, och klyver sjön i en västlig och östlig del. Vi ser förslaget som ett första steg att helt inkludera Norra Yngerns strandlinje som en del av tätorten Nykvarn, vilket bl a föreslaget val av byggnadstyp, 3-våningshus, i strandnära och delvis strandskyddat område talar för.

Vi motsätter oss med skärpa ett upphävande av strandskyddet eftersom det enligt vår mening inte föreligger sådana särskilda skäl för dispens som lagen kräver.

Se remissvar_20110426_hokmossen1-6

2008-04-27 Detaljplan Farfars udde Nykvarn

Länsstyrelsens Samrådsyttrande vid kommunens förra försök att detaljplanera för den första tätortsbebyggelsen inom Yngerns strandskydd (4021-07-49682). På det då snarlika exploateringsplanerna ansåg Länsstyrelsen inte att särskilda skäl förelåg att upphäva strandskyddet. Vi anser att exploateringen bör ändras så att det i sin helhet ligger utanför strandskyddet.
Se remissvar_20080427_dpfarfarsudde acrobat

 

Ärenden under 2022 och 2023 som vi tyvärr inte haft resurser nog att ta oss an:

2023-03-09 Detaljplan för Ströpsta 3:94 är ute på granskning II, Dnr:KS/2016:302

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2023-01-24 §14 att ställa ut rubricerad
detaljplan för granskning. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett nytt
bostadsområde med cirka 45 bostäder i form av flerbostadshus. Planområdet är beläget i
Brokvarn, cirka två kilometer sydost om Nykvarn centrum. Planområdet avgränsas av ett
gammalt sågverk med tillhörande byggnader i norr, enstaka villor i söder och Rudkällavägen i
väst. Detaljplanen bedöms inte strida mot kommunens gällande översiktsplan.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Nykvarns kommun den 8 april 2021, § 43.
Länsstyrelsen upphävde den 9 juli 2021 kommunens beslut att anta detaljplanen på grund av att
kommunen bedöms har underskattat risken för översvämning och erosion i Moraån vid 100-
årsflöde. Efter Länsstyrelsens beslut om upphävande av detaljplanen har en hydraulisk
modellering tagits fram för att utreda översvämningsrisken efter exploatering. Modellresultatet
visar att planområdets planerade höjdsättning innebär att vattnet inte kommer utsätta planerade
byggnader inom planområdet för någon översvämningsrisk vid högsta flöde. Den geotekniska
utredningen har även uppdaterats i enlighet med den framtagna hydrauliska modellen.

Kommunen vill upplysa om att planförslaget berör samfälligheterna Ströpsta S:5 och Ströpsta
S:6. Då styrelser eller förvaltare saknas för dessa samfälligheter delges fastighetsägare med högst
andelstal. Samtliga delägare är dock sakägare i planprocessen. Detaljplanen berör också det aktiva
markavvattningsföretaget ”Vällingen”.

Detaljplanen ställs ut på en ny granskning (Granskning II) mellan 2023-02-16 och 2023-03-09.
Under granskningsperioden finns granskningshandlingarna tillgängliga i Servicecenter i
kommunhuset samt på kommunens hemsida via denna länk: https://nykvarn.se/dplstropsta394.

Eventuella synpunkter ställs skriftligen till Nykvarns kommun och ska vara kommunen tillhanda
senast 2023-03-09. Ange diarienummer: KS/2016:302 i rubrik. Inlämnade synpunkter utgör
allmän handling. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter kan
förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta planen.
Synpunkter i brevform skickas till: Nykvarns kommun, Planavdelningen, 155 80 Nykvarn.
Synpunkter i digitalt format skickas till: kommun@nykvarn.se

Efter att detaljplanen blev upphävd har mindre justeringar gjorts på detaljplaneförslaget. Bland
annat har en naturremsa reserverats längs med planområdets norra gräns för att säkerställa
anläggandet av erosionsskydd och tillgänglighet vid underhåll av ån. En mindre ändring i
exploateringsförslaget har också gjorts då den tidigare radhuslängan inom den västra delen av
planområdet ersatts med ett mindre flerbostadshus. Kommunen bedömer i enlighet med
framtagna utredningar att detaljplanen inte kommer medföra risk för översvämning, erosion samt
ras och skred.

Granskningstiden pågår från den 16 februari 2023 till den 09 mars 2023.

Alla underlag finns här: https://nykvarn.se/dplstropsta394

 

2023-03-09 Detaljplan för Cementen 1 och Cementen 2 samt en del av Nykvarn 1:74 är ute på granskning II, Dnr:KS/2018:155

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2023-01-24 §13 att ställa ut rubricerad
detaljplan på en andra granskning.

Planområdet är beläget en kilometer nordväst om Nykvarns centrum, i området Furuborg.
Området avgränsas av järnvägen i söder, Björkhemsvägen i öst och Furuborgskolan samt ett
naturområde i norr.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett större sammanhängande område för
idrottsändamål och ett nytt bostadsområde med cirka 290 nya bostäder i form av kedjehus,
radhus och stadsvillor. Inom den nordvästra delen av planområdet möjliggörs natur- och
parkmark. En mindre del i norr möjliggör för odling (åkermark). Detaljplanen bedöms ligga i linje
med kommunens översiktsplan och är strategiskt viktig för kommunens framtidsplanering för
idrott.

Inkomna granskningsyttranden med kommunens kommentarer har redovisats i ett
granskningsutlåtande.

Efter den tidigare granskningen har planförslaget ändrats väsentligt, främst inom den norra delen
av planområdet, varför kommunen bedömer att detaljplanen ska skickas ut på en ny granskning
(granskning II).

Eventuella synpunkter ställs skriftligen till Nykvarns kommun och ska vara kommunen tillhanda
senast 2023-03-09. Ange diarienummer: KS/2018:155 i rubrik. Inlämnade synpunkter utgör
allmän handling. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter kan
förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta planen.

Synpunkter ska vara Nykvarns kommun tillhanda senast den 9 mars 2023

Synpunkter i brevform skickas till: Nykvarns kommun, Planavdelningen, 155 80 Nykvarn.
Synpunkter i digitalt format skickas till: kommun@nykvarn.se

Alla underlag finns här: https://nykvarn.se/dplCementen

2023-02-20 Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet. Grundvattenuttag betongindustri, på fastigheten Norrkärr 2:9, Nykvarns kommun. Bakom står Gullström konsult och fastighet AB samt Snebro Gård AB. Synpunkter ska vara inne den 20/2.

Huvuddokumentet finns här: Nacka TR M 9008-22 Aktbil 1, Ansökan (original) (6 st map  (länken fungerar!) Övriga tillhörande dokument (6 st) kan erhållas efter begäran hos sodertalje-nykvarn@naturskyddsforeningen.se .

2022-05-22 Mörby verksamhetsområde etapp 6 – Granskning. Detaljplanen ska möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde med markanvändning inriktat på verksamheter, logistik, industri, kontor och handel (ej dagligvaru- eller livsmedelshandel). En mindre del av planen möjliggör även för begränsat idrottsändamål. I detaljplaneförslaget möjliggörs cirka 63 hektar för verksamheter, handel och/eller kontor varav 47 hektar även möjliggör för industri. Med hänsyn till naturvärden och med beaktande av hantering av vattenflöden undantas delar av planområdet från exploatering och planeras som natur. Då kommunen funnit att genomförande av planen kan innebära betydande miljöpåverkan har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) producerats, denna har samråtts tidigare parallellt med planförslaget. Svar ska vara inne d 22/5. 

Handlingarna finns här: https://www.nykvarn.se/byggaboochmiljo/kommunensplanarbete/detaljplanering/pagaendedetaljplaner/morby6.4.4d84121a1774947500f20454.html

Vårt yttrande i tidigare samrådsskede: Se nedan 2021-03-03. Yttrande Mörby verksamhetsområde etapp 6 (KS/2018:419) – vilket f ö bemöts (och ingen hänsyn taget till) i samrådsredogörelsen; se handlingarna.

2022-05-16 RGS Nordic ABs ansökan om avfallshantering mm inom Snebro, fastigheterna Norrkärr 2:13 m fl. Diarienummer 1912-2021. Handlingarna finns publikt tillgängliga här till och med 2022-05-28: https://filskick.lansstyrelsen.se/message/KExJeBsaZnD1TISEfiAo7M. Svar ska vara inne d 16/5. 

2022-05-16 Veidekke Industri ABs ansökan om återvinning av avfall på Stora Bysta 3:9. Diarienummer 68838-2021, Handlingarna finns publikt tillgängliga här till och med 2022-05-28: https://filskick.lansstyrelsen.se/message/eXZXDo7KVTDbzL1Hk5cd2v . Svar ska vara inne d 16/5. 

2022-04-19 Samråd enligt Miljöbalken avseende miljöfarlig verksamhet för avfallshantering inom fastigheterna Norrkärr 2:19, 2: 22 och 2:21 (ny). Svar ska vara inne 19/4. Information finns här: https://www.ewgroup.se/media/attachments/2022/03/14/samradsunderlag-ewgroup-2021-12-22_inkl-bilagor.pdf