Remisser Södertälje 2023

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn. Vi är också instans i samråd vad gäller ansökningar/anmälningar enligt Miljöbalken (bl a 4 kap. MB, 6 kap. MB, 9 kap. MB). Det kan t ex röra tillstånd för avfallshantering, bergtäkter, farligt avfall, hamnverksamhet, vattenverksamhet, krossverksamhet …

Remissansvarig för Södertälje är Lars Ljungdahl. Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss, gärna via e-post sodertalje-nykvarn@naturskyddsforeningen.se

 

Föreningen har under 2023 avlämnat följande skrivelser och yttranden:

2023-12-22 Samråd om detaljplan för Kallfors 1:341 (tidigare del av Kallfors 1:4) mfl (Kallfors ängar och uppsamlingsväg) i Järna

Bakgrund:

Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra bebyggelse med radhus, kedjehus och flerbostadshus, sammanlagt cirka 400 bostäder. Området ligger invid Kallfors gård med anor från 1600-talet och med utpekade kulturhistoriska värden enligt kommunens kulturmiljöprogram. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra nya kommunala vägsträckor med tillhörande gång- och cykelbanor. Utöver det tillkommer en kommunal park i södra delen. Planområdet omfattar cirka 18 hektar som utgörs av dels öppen mark planlagd som golfbana, dels natur med skog i östra delen. Detaljplanen möjliggör främst kvartersmark för bostäder, utöver det ingår naturmark samt en mindre andel park samt gatumark. Groddjur, växter och fåglar har utretts och olika åtgärder för deras skydd föreslås. Undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts och bedömningen är att risk för betydande miljöpåverkan finns. Därför har en miljökonsekvensbeskirvning tagits fram. En mängd åtgärder ska vidtas för att konsekvenser för miljön inte ska riskeras. Bebyggelsens omfattning styrs i detaljplanen av en kombination av prickmark och exploateringsgrad samt hushöjder. Att marken ska utföras lämpligt med tanke på dagvatten och groddjur är också en viktig fråga som styrs av planen.

Naturskyddsföreningens yttrande i sammanfattning:

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn avstyrker förslaget till detaljplan för Kallfors 1:341 m fl. Det huvudsakliga skälet är att vi anser det fel att ta brukningsbar jordbruksmark; denna begränsade resurs, viktig för att trygga livsmedelsförsörjning och hushållning med resurser; i anspråk för bostäder. Även om behov finns och om bostäderna kan anses tillgodose ett väsentligt samhällsintresse så visar förslaget till detaljplan inte att de inte kan lokaliseras på annan mark. Lagen kräver att ett ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark ska motiveras via en lokaliseringsutredning. Någon sådan har inte gjorts. Det som anförs om att det inte någon annanstans finns plats för samlad bebyggelse av angiven storlek är, enligt vår mening, inte ett giltigt argument. Detta eftersom bebyggelsen mycket väl kan delas upp och förläggas till flera platser.

Bostäder på föreslagen plats överensstämmer varken med gällande översiktsplan eller med den sedan länge fastlagda, och fortfarande gällande, principen om att bygga Järna inifrån och ut. Mot förslaget till detaljplan kan också fogas att tillkomsten av bostäderna inte heller kommer att innebära infrastrukturella förbättringar i form av tillkomsten av affär, skola, hälsovård, buss med mera.

Yttrandet i sin helhet finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Kallfors ängar 2023-12-22

Planförslaget inkl alla planhandlingar finns här: www.sodertalje.se/detaljplan/kallforsangar

 

2023-12-15 Samråd om bio-CCS-anläggning för Igelsta kraftvärmeverk i enlighet med 6 kapitlet miljöbalken

Bakgrund:

Söderenergi planerar att ansöka om tillstånd för att uppföra en anläggning för att avskilja koldioxid från rökgaserna från Igelsta kraftvärmeverk för permanent geologisk lagring, så kallad CCS (Carbon Capture and Storage). Eftersom det till allra största del är biobränslen som används i kraftvärmeverket är det en bio-CCS-anläggning som planeras. Avskiljning av koldioxid för geologisk lagring kräver tillstånd enligt 29 kapitlet 62§ miljöprövningsförordningen. Anläggningsarbetet kan innebära bortledning av grundvatten, vilket är så kallad vatten­verksamhet som innebär krav på tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbalken. Uttag av kylvatten från Igelstaviken, samt anläggning av ny kaj (muddring och kajkonstruktion) är också vattenverksamhet. Dumpning av muddermassor kräver dispens och tillstånd enligt 15 kapitlet miljöbalken.

Naturskyddsföreningens yttrande avslutas med följande Slutord:

Det finns enormt många till synes ”lågt hängande frukter” vad gäller att minska koldioxidutsläppen. Allt från energisparande åtgärder av fastigheter till radikalt höjda priser på (eller förbud mot!) fossila bränslen. Och omedelbara storsatsningar på kraftslag som gör nytta i närtid, som el från vind och sol. Med mera. Men många av dessa är i realiteten inte särskilt ”lågt hängande” eftersom de förutsätter radikala, ”obekväma”, politiska beslut.

Därför får vi finna oss i en ”anarkistisk” utveckling, där vi får välkomna satsningar av olika slag, vilka de än är. Här kan satsningar på CCS-anläggningar vara aktuella – även om Naturskyddsföreningen nationellt varnar för att CCS kan fördröja en nödvändig omställning; en ursäkt för att fortsätta använda fossila bränslen. När det gäller CCS för biobränslen är Naturskyddsföreningen positiv till forskning och utveckling, men den får inte leda till konflikt med andra hållbarhets- och miljömål och hota matproduktion och biologisk mångfald!

Varhelst det föreslås, eller kan komma att föreslås, CCS-anläggningar finns det invändningar. Det kan röra miljö, natur, kulturmiljö, risker, energikrävande transporter … Här uppfattar vi att en lokalisering som den föreslagna, intill och samverkande med en transportmässsigt fördelaktig redan befintlig stor och energikrävande anläggning, som dessutom genererar mycket stora utsläpp av CO2 till den omgivande miljön, är så ”idealisk” som den kan bli, jämfört med andra tänkbara ställen.

Mot bakgrund av den stora förändring som Igelstaverket står inför, med en planerad omgörning av hela anläggningsparken, anser vi dock att ett separat CCS-projekt enligt ansökan bör avvakta tills det är möjligt att samordna CCS-anläggningen med den kommande omgörningen.

Yttrandet i sin helhet finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Samråd Bio-CCS Igelsta 2023-12-15

Handlingarna finns tillgängliga här: Samråd inför ansökan om tillstånd för en bio-CCS-anläggning | Söderenergi – för ett hållbart och cirkulärt samhälle (soderenergi.se)

 

2023-11-17 Samråd om förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Vasaskogen i Södertälje kommun

Naturreservatets syfte är att säkra ett tätortsnära naturområde för rörligt friluftsliv. Syftet med naturreservatet är också att bevara och stärka värdefulla naturmiljöer för biologisk mångfald på land och i vatten i närhet till tätbebyggt område.

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn är mycket positivt till inrättande av naturreservatet Vasaskogen. Detta reservat är viktigt i synnerhet eftersom det säkrar ett tätortsnära område för allmänheten och rörligt friluftsliv men också för den biologiska mångfaldens skull. Vi har dock anfört följande synpunkter:

Ang. framförande av fordon: I reservatsföreskrifterna anges under A, punkten 5. att det i naturreservatet är förbjudet att ”framföra motordrivet fordon, annat än på väg till fastigheter”, samt under C, punkten 1, att det i naturreservatet är förbjudet att ”framföra motordrivet fordon annat än på vägar och anvisad plats”. Eftersom naturreservatet även omfattar ett stort vattenområde så menar vi att begreppet ”fordon” bör ersättas med ett begrepp som täcker även andra typer av ”farkoster”; för såväl brukande på land som i/på vatten; såsom båtar, vattenskotrar, snöskotrar liksom andra vatten- och isburna ”farkoster”. Vi föreslår att det i föreskrifterna anges att det i naturreservatet är förbjudet att ”på land och vatten framföra motordrivet fordon eller farkost”, eller annan formulering med samma innebörd.

Ang. inhägnader på odlingsmarken: Skötselplanen stipulerar att ”odlingslotterna ska vara tillgängliga som en del av naturreservatet”. Samtidigt anges att odlingslotterna ska vara ”inhägnade”. Vi förstår såklart syftet: att motverka sådant som intrång, nedskräpning och stölder. Men vi vänder oss bestämt emot inhägnader eftersom sådana inkräktar på en del av själva syftet med reservatet, nämligen tillgänglighet och öppenhet. För övrigt utgör inhägnader (om de inte är av det gigantiska slag som omgärdar Eklundsnäs-koloniområdet!) inget egentligt hinder för den som ”vill” göra intrång eller skada. Tvärtom kan inhägnader inbjuda till sådant! Det finns många exempel på att det fungerar bra utan. Ett exempel här i Södertälje är (det södra) koloniområdet vid Öbacken/Bränninge, där inte heller byggnader får uppföras. Vi föreslår alltså att inhägnader inte ska medges.

Ang. parkeringar/platser för bilar: För att motverka parkering av bilar utanför markerade områden, t ex på naturmark, eller på Måsnarens koloniområdes parkering, och samtidigt säkra tillgängligheten till naturreservatet föreslår vi att en ny parkering inrättas precis intill rondellen/vändplatsen vid Gesällvägen. Detta avlastar också ev. alltför stor belastning på (och trafik till) parkeringen utanför det nämnda koloniområdet. Det kan iofs invändas att det kan vara ganska livlig industritrafik inom detta industriområde – men det gäller i princip bara under vardagar! Under helger, dvs då naturreservatet kan antas locka flest besökare, är området och vägarna där (t ex Hantverkarvägen/Gesällvägen) väldigt lite belastat. Vi föreslår alltså att det inrättas en ny parkering för reservatsbesökande vid Gesällvägens avslutning.

Yttrandet i sin helhet i pdf finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Samråd naturreservatet Vasaskogen (NAT.2021.1845) 2023-11-17

Handlingarna finns tillgängliga här: https://www.sodertalje.se/miljo-och-halsa/naturvard/naturskydd/

 

2023-09-08 Samråd för ändring av detaljplan för Sandviken, Etapp 1 (dnr: EN 2023/000023) 

Utbyggnadsstrategin för Södertälje betonar vikten av förtätning. Den anger att kommunens särskilt utpekade områden, s k tyngdpunkter,”kan utvecklas till ännu mer blandade och täta bebyggda miljöer”. Sandviken-Tuna-Ekeby är en av dessa tyngdpunkter. Men Sandviken som sådan är en avskild, relativt isolerad del, av området. En förtätning enligt förslaget ger förvisso underlag för hållbara VA-lösningar, vilket också föreslås. Det är bra. Men i övrigt kommer förslaget att cementera Sandviken som en i det närmaste helt isolerad enklav; med ensidig bebyggelse- och bostadsstruktur, vilken ger en likaledes ensidig befolkningssammansättning.

Yttrandet i sin helhet finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Sandviken ändring detaljplan 2023-09-08

Handlingarna finns tillgängliga här: https://www.sodertalje.se/detaljplan/sandvikenetapp1

 

2023-09-01 Granskning angående förslag till detaljplan för del av Hjälmsättra 1:3 i Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn noterar att flera av de synpunkter som framfördes av oss (och av andra) vid den förra remissomgången (2020) har lett till, som vi ser det, positiva justeringar i planen. Det gäller till exempel det som vi framförde om att värna vattenområdet i NO från bebyggelse, vilket nu sker. Vad gäller det andra våtmarksområdet som vi nämnde, beläget 50-75 m S-SSO om det centralt belägna berget, tror vi att den föreslagna bebyggelsen inte kommer att påverka dess funktion i nämnvärd grad (sett till de åtgärder för dagvattensflöden som föreslås). Även det vi anförde ang att bostäder inte ska placeras i närheten av kraftledningen har fått en bra lösning genom att bostäder som i samrådsförslaget var markerade som ”exploateringsbara enbart om kraftledning flyttas” har tagits bort. Ett annat exempel rör vad som ska gälla om byggnaders uppvärmning, där det nu anges att sådan uppvärmning ”kommer /…/ ske lokalt, exempelvis med markvärme, bergvärme eller solpaneler” (s 29). Det anser vi både positivt och framsynt!

I vårt tidigare remissvar angav vi att ”Byggnadernas tak bör generellt sett få en riktning och lutning som är optimal för att nyttja solceller och/eller solpaneler. Oberoende av om de anskaffas/monteras omedelbart eller i framtiden så har man därmed förberett för möjligheten att tillvara ta denna potential!”. Planbeskrivningen anger nu att ”Teknisk lösning för uppvärmning får inte regleras i detaljplanen utan kommer hanteras i bygglov. Taklutning regleras i detaljplanen och ger möjlighet till solfångare och solceller.” Vi är införstådda med detta, och i synnerhet att taklutning (inkl riktning?) som vi tolkar det, ska ge möjlighet för tillvartagande av solenergi.

Planförslaget redovisar en gedigen genomgång och utredning av frågan om dagvatten och skyfallshantering (inkl fördröjnings- och reningsåtgärder) och det därmed sammanhängande kravet på att lämna tillräckligt stora icke hårdgjorda ytor. Vi uppfattar att kravet på lokalt omhändertagande av dagvatten uppfylls. Även de föreslagna åtgärderna för att minimera påverkan på biologisk mångfald uppfattar vi som bra, liksom hänsynstagande till rödlistade och skyddade arter. Utredningen om spridningssamband är tillfyllest.

Däremot anser vi fortfarande att det i planen angivna hänsynsavståndet (20 meter) mellan bostäder och naturreservatet är för litet – det bör enligt vår mening vara 50 meter. För övrigt anser vi att hänsynsavståndet (vilket som än beslutas) ska gälla alla typer av byggnader (och anläggningar), inte bara ”bostäder”! Vi har också synpunkter beträffande bevarandeplanen för träd. Det anges att ”Av de 22 träd som identifierats ha högre naturvärden skyddas de 17 träd som anses mest skyddsvärda från att fällas”. Vi anser att det bör specificeras noggrant vad som bör sparas/resp avverkas. Att ”Nedtagna större trädstammar bör företrädesvis sparas i området och placeras ut i närområdet, i form av så kallade faunadepåer.” är givetvis utmärkt – men levande träd är trots allt att föredra. Vi ser fram mot den separata process som föreslås, liksom förslaget om att ta fram ”En trädvitesplan tas fram för värdefulla träd inom planområdet i fall av dessa kommer till skada under exploateringen.” är bra eftersom en sådan leder till extra försiktighet.

Planbeskrivningen skriver att ”Planområdet /…/ nyttjas inte av en bred allmänhet och lockar inte heller långväga besökare. Ett anordnande av allmän parkering för naturreservatet tillsammans med informationstavla skulle tillgängliggöra Talbyskogens naturreservat och kan locka till att en större del av allmänheten besöker naturreservatet vilket är ett primärt syfte med naturreservatet.” Vi håller inte med om påståendet att området är bara ringa besökt. Men detta oaktat så är vi synnerligen positiva till den parkeringsplats för besökande till Talbyskogen som föreslås!

Yttrandet i sin helhet finns här: https://sodertalje.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/238/2023/09/Yttrande-Naturskyddsforeningen-Detaljplan-Hjalmsattra-1-3-SBN-2012-00946-2023-09-01.pdf

Handlingarna finns tillgängliga här: https://www.sodertalje.se/detaljplan/hjalmsattra

 

2023-05-08 Nyetablering av deponi för inert avfall och återvinningsverksamhet inom fastigheten Hall 4:1

NCC Industry AB avser att ansöka om tillstånd för nyetablering av deponi för inert avfall och återvinningsverksamhet inom fastigheten Hall 4:1 i Södertälje kommun. Vår remissgrupp, som leds av remissansvarige Lasse Ljungdahl, inspekterade den 26 april det föreslagna området, ett 27 hektar stort fält en knapp kilometer SO om kriminalvårdsanstalten Hall.

Avsikten är att deponera interta (som inte förändras vid lagring) jord- och schaktmassor från bygg- och anläggningsprojekt. En del går att återvinna genom sortering, medan det som inte går att återvinna helt enkelt ska läggas på hög. Det är helt makalöst stora mängder: 5 miljoner ton. De kommer att fylla ett stort fält om ca 400 m x 700 m, eller större, med massor om 25 m i höjd, med höjder och berg på sidorna som ”mothåll”. Till saken hör att marken är ren jordbruksmark av den näst högsta klassen som förekommer i våra trakter. Den har länge legat i träda och utnyttjats bara för slåtter, gissningsvis för användning som djurfoder. Den har tidigare nyttjats som åker – och är intakt och kan enkelt åter tas i bruk för t ex födoämnesproduktion.

Södertälje kommun är starkt kritisk till planerna, framför allt just på grund av att deponin förstör åkermark, men även på grund av hot mot grund- och ytvatten mm. Även vi avstyrker såklart, just med anledning av att anläggningen kommer att förstöra värdefull åkermark. Faktiskt är vi undrande över att förslaget ens läggs. Men det är klart, NCC har problem med att göra av de stora massor med icke återvinningsbara material som genereras av de många bygg- och anläggningsprojekt som pågår i Stockholmstrakten och här har man funnit ett ställe som det är hyfsat korta transporter till. Detta är en del av de stora markområden som den nuvarande fastighetsägaren förvärvade på 1990-talet, som sträcker sig från Hall ända ner till, och förbi, kommungränsen mot Botkyrka.

Texten i vårt kortfattade yttrande, inlämnat den 8 maj, lyder så här:

Vi är starkt kritiska till att ta jordbruksmark i anspråk för denna typ av ändamål. Det innebär en irreversibel åtgärd som för alltid förhindrar ianspråktagande av denna mark för till exempel livsmedelsproduktion. Marken har förvisso legat i träda en längre tid, men äldre flygfoton och kartor visar att den har brukats som åker. Med tanke på att jordbruksmark kan bli en bristvara i framtiden, inte minst pga klimatförändringarna, ska sådan inte onödigtvis tas i anspråk för andra ändamål.

Vad gäller miljö och natur kan vi konstatera följande. Bland fåglar förekommer storskrake, sångsvan-par (häckande) samt tranpar (också häckande) i Marsjön, dvs i omedelbar närhet till deponin. Dessa kommer med säkerhet att försvinna med den föreslagna verksamheten. Läckage är ofrånkomligt vid det höga tryck som uppstår på grund av höjden.

Den typ av material som man skall bearbeta skall inte deponeras utan återanvändas i sin helhet i ett cirkulärt system. Detta görs lämpligen med torr- och våtsiktning, företrädesvis den senare som är tystare och ett slutet system. En generell synpunkt är att deponin ligger i ett stort opåverkat område. Det är ytterst olämpligt att här börja med industriell produktion. Därför motsätter vi oss denna etablering av en deponi- och återvinningsverksamhet.

Vårt yttrande finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen deponi NCC-Hall 2023-05-08

 

2023-03-06 Jehanders (Underås/Enhörna) kompletterande samrådsförslag av tidigare ansökan.

Rubricerad ansökan rör utökad mottagningen ev. externa massor, utökad jordtillverkning och användning av grundvatten. Vi uttrycker oro kring den utökade trafiken på Enhörnaleden och begär säker cykelförbindelse där sådan saknas, motsätter oss användning av grundvatten och förordar (renat) vatten från Mälaren eller från stadens ledningsnät samt motsätter oss bestämt utökad användning av torv för jordtillverkning (kan ersättas av t ex kompost). Vi kräver att den aviserade utredningen inom ramen för MKBn slutförs innan beslut fattas.

Vårt yttrande finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Jehander Enhörnatäkten 2023-03-06

(Anm: Vårt tidigare yttrande finns här: https://sodertalje.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/238/2022/09/Yttrande-Naturskyddsforeningen-Jehander-Enhornatakten-2022-08-31.pdf . Alla underlag i samband med detta ärende återfinns under Remisser Södertälje 2022, benämnt 2022-08-31 Samråd om Jehanders utökade täktverksamhet i Enhörna, Södertälje kommun).

Samrådsunderlaget finns här: https://www.jehander.se/sv/kompletterande-samrad-om-jehanders-utokade-verksamhet-i-enhorna-sodertalje-kommun

 

2023-02-02 Granskning förslag till Detaljplan för Farstanäs camping

Detaljplanen syftar till att stärka naturreservatets värde för bad och det rörliga friluftslivet samt säkra allmänhetens möjlighet att röra sig i området. Planen vill även lyfta områdets attraktivitet för kommuninvånarna och turismen genom att ge möjligheten att bygga ny restaurang, servicehus, vandrarhem och/eller naturmuseum och campingstugor. Kommunen påbörjade 2011 arbetet med en detaljplan för Farstanäs camping. Efter synpunkterna från samrådet 2014 har detaljplanen omarbetats till en lägre exploatering och endast uthyrning av campingstugor. Farstanäs camping ligger inom Farstanäs naturreservat. Parallellt med framtagandet av detaljplanen pågår en process hos miljökontoret att ta över ansvaret för naturreservatet från Länsstyrelsen och göra det till ett kommunalt naturreservat.

Vi avgav vårt yttrande i rubricerade ärende 2023-02-02. I höstas, den 2022-09-14, avgav vi vårt yttrande angående ”Remiss om inrättande av kommunalt naturreservat för Farstanäs”. Det yttrandet utgör en bas för det nu aktuella yttrandet om detaljplan, vilket i princip utgör en komplettering till yttrandet om naturreservat. Dessa två yttranden ska alltså ses som ett och detsamma.

Vårt yttrande finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Granskning Detaljplan Farstanäs (Dnr SBN-2010-00616) 2023-01-02

Alla handlingar och underlag finns här: https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/planering/pagaende-planprojekt/detaljplan-for-farstanas/

 

2023-02-06 Granskning angående förslag till ändring av detaljplan för Ekbacken (Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m.fl.)

Ett förslag till detaljplan för Ekbacken (Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m.fl.) har upprättats av samhällsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadsnämnden har 2022-11-15 §189 beslutat att förslaget skickas
ut på granskning.
Under samrådet inkom yttranden från remissinstanser, sakägare och övriga berörda. De yttrandena samt kommunens ställningstaganden till det som framförs där går att läsa i samrådsredogörelsen som finns på vår hemsida (https://www.sodertalje.se/detaljplan/ekbacken). Efter samrådet har planförslaget
reviderats och ställs nu ut för granskning. Planändringen är förenlig med kommunens översiktsplan avseende målbild och riktlinjer för
samhällsbyggande. Enligt översiktsplanen behöver kommunen bl.a. ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status.
Detaljplanens syften är att
• Möjliggöra anslutning till kommunalt vatten och avlopp inom planområdet, för att få en hållbarare VA-lösning ur hälsosynpunkt samt minska risken för föroreningsutsläpp till Bornsjön.
• Öka bostadsfastigheternas byggrätter för att möta boendes behov i samband med att kommunalt VA möjliggörs.
• Säkerställa god dagvattenhantering inom området som inte påverkar Bornsjön negativt.
• Förtydliga detaljplanen genom komplettering av nya planbestämmelser för att säkerställa planområdets användning och miljö, med beaktande till vattenskyddsområdet och recipienten Bornsjön.

Anm: Föreningen har avgett yttranden i tidigare skeden av detta ärende. Det senaste återfinns under ”Remisser 2021”: 2021-04-28 Ändring av detaljplan för Ekbacken (Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m.fl.)

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast den 6 februari 2023.

Vårt yttrande finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Granskning Ekbacken (Dnr 20145-01573) 2023-01-26

Underlagen finns härhttps://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/planering/pagaende-planprojekt/detaljplan-for-viksberg-15-och-ladvik-136-mfl/

 

Ärenden som vi inte hade möjlighet att besvara:

2023-12-21 Avgränsningssamråd inför planerad vattenverksamhet inom Tveta-Valsta 4:1 i Almnäs

Södertälje kommun inbjuder till samråd enligt 6 kap. 24 § miljöbalken inför planerad vattenverksamhet. Området för vattenverksamhet omfattas av pågående detaljplanering för del av Tveta-Valsta 4:1 (Vekan) samt gällande detaljplan del av Tveta-Valsta 4:1 m.fl. del 1A. Detaljplanerna är en del av Almnäs verksamhetsområde. Genomförandet innebär schakt och utfyllnad inom vattenområde för grundläggning av byggnader och anläggande av dagvattenanläggning. Vidare ska mindre utfyllnader göras i utkanten av en våtmark för att möjliggöra anläggande av en gång- och cykelväg och ett dike planeras att ledas om. Dessa åtgärder utgör vattenverksamhet vilket kan kräva tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. Södertälje kommun avser att söka tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen.

(Vi har tidigare, 2021, avgett ett yttrande som rör området: https://sodertalje.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/238/2021/11/Yttrande-Naturskyddsforeningen-Detaljplan-Vekan-2021-09-02.pdf ).

Synpunkter lämnas skriftligt via epost till exploatering@sodertalje.se och ska vara Södertälje kommun tillhanda senast den 21 december 2023. Märk mailet med ”Samråd vattenverksamhet Vekan” i ämnesraden.

Samrådsunderlagen finns här: https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/planering/pagaende-planprojekt/del-av-tveta-valsta-41-vekan/