Remisser Södertälje 2000-2008

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn.

Remissansvarig för Södertälje är Lars Ljungdahl. Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss, E-post sodertalje-nykvarn.krets@naturskyddsforeningen.se

Nedan sammanfattas föreningens yttranden år 2000-2008 avseende Södertälje kommun. Förteckningen är inte komplett.

2007-11-13 Skogspolicy för Södertälje kommuns skogar utanför detaljplanelagd mark

Syftet med policyn är att klargöra målsättningen för Södertälje kommuns skogsmarksinnehav samt ange inriktningen på skogsskötseln. Men utan kartor går det inte att se hur skogsmarksinnehav ser ut. Vi kan dock påpeka några saker som inte är beroende av kartor. Bland annat hoppas vi att det framöver inte kommer vara något avkastningskrav på skogarna som ägs av Södertälje kommun. Vidare oroas vi över att det förslås ett uttag av bioenergi, ett uttag som kan bli ett hot om för stora mängder tas ut. Död ved måste finnas kvar i skogen. Stubbrytning ställer vi oss frågande och negativa inför för en del arter kan de stubbar som skogsbruket skapar, speciellt om de är lite grövre och höga, utgöra en ersättning för död ved som är en bristvara i dagens skogslandskap.
Se remissvar_20071113_skogspolicy acrobat

2007-09-03 Marenutbyggnad

Det stora antalet bostäder och en galleria med 1700 parkeringsplatser ger en stor trafikökning och stora problem med boende- och besöksparkering. Bostäder i parkmiljö minskar tillgängligheten i ett centralt läge. Gamla historiska hus som Flickskolan, Hebbevillan och Sorbonhuset försvinner bland föreslagna höga byggnader. Frågan måste återremitteras med nya direktiv, det visar det massiva motståndet mot utfyllnaden av Maren.
SNF vill:
Att slussholmen inte byggs ut med bostäder, behåll parkkaraktären
Att ett bilfritt centrum skapas mellan Nygatan och kanalen
Att parkeringsplatser planeras runt centrum i stället för i
Att spårområdet vid gästhamnen utreds som altemativ
Att kollektivtrafiken i centrum samordnas med galleria och bostadsutbyggnad
Se remissvar_20070903_marenutbyggnad acrobat

2007-09-01 Väg 225

Väg 225 går mellan Ösmo och Södertälje och är smal, med obefintliga vägrenar och många kurvor som gör den olämplig för tunga lastbilstransporter. Olyckligtvis har dock under senare år den tunga trafiken på väg 225 mellan Ösmo och Södertälje ökat kraftigt, bland annat på grund av den ökade ro/ro-trafiken till Nynäshamns hamn.
Vi uppmanar Vägverket
att uppmärksamma Stockholm Hamn AB:s MKB:s brister när det gäller analysen av Norviks konsekvenser för vägtrafiken, inte minst vad gäller väg 225,
att göra en oberoende analys av de troliga direkta och indirekta konsekvenserna av Norvik, att undersöka möjligheterna att införa vägavgifter som är differentierade på ett sätt som skulle bidra till att styra bort tung trafik på väg 225 (EU-vägavgiftssystemet Eurovinjett gäller i nuläget inte för trafiken på väg 225, vilket gör att utländsk trafik kan köra där gratis),
att undersöka möjligheterna att införa andra typer av restriktioner mot tung trafik (t.ex. viktbegränsningar och fysiska hinder såsom vägbulor), på väg 225 när nya våg 73 är klar, och att dessa möjligheter undersöks oavsett om Norvik byggs eller inte, eftersom det i alla händelser torde vara säkrare ur trafiksäkerhets- och miljörisksynpunkt att leda tung trafik via nya väg 73 istället för via väg 225,
att undersöka vilka ytterligare skyddsåtgärder som kan vidtas längs väg 225 för att minska risken för utsläpp till vattendrag i händelse av haverier/trafikolyckor, och
att börja prioritera anläggandet av gång- och cykelbanor längs väg 225.
Se remissvar_20070901_vag225 acrobat

2006-06-06 Tallhöjden

Naturskyddsföreningen lämnade synpunkter på programsamrådet och eftersom byggnation fortfarande ingår i planen kvarstår dessa synpunkter. I övrigt borde möjligheterna att bygga på redan exploaterad mark undersökas, förtätning ovanför grönområdet samt ombyggnad och ev utvidgning av gamla LT-huset.
Naturskyddsföreningens (och hyresgästföreningens) grundinställning, att Tallhöjden bör bevaras som en grön lunga och grönområde i staden, står fast och vi avstyrker fortfarande att området bebyggs.
Se remissvar_20060606_tallhojden acrobat

2005-07-20 Tallhöjden

Vi motsätter oss den tänkta bebyggelsen enligt detaljplaneförslaget på det befintliga underlagsmaterialet.
Det aktuella området utgör en del av Mälareparken, som är ett mycket uppskattat och välfrekventerat naturområde, och som ligger nära befintliga bostadsområden. Det är även lättillgängligt för personer utan tillgång till bil.
Kommunen gjorde för en tid sedan en ansats för att ta ett helhetsgrepp på hela Mälareparksområdet, vilket vi anser var ett lovvärt initiativ. Vi har emellertid inte sett något resultat från initiativet.
Planförslaget kan därför, enligt vår mening, inte ligga till grund för något beslut med föreliggande underlag. Planförslaget i sin nuvarande form avstyrkes därför.
Se remissvar_20050720_tallhojden acrobat

2004-07-28 FÖP Viksberg och Viksäter

Se remissvar_20040728_fop_viksberg_viksater

 

2003-02-14 Översiktsplan 2004

Det nu aktuella planförslaget innehåller många vackra men svepande och till intet förpliktigande formuleringar, som lämnar dörrarna öppna för olika bedömningar i framtiden.
Man slås av intrycket att detta är en medveten strategi för att inte i onödan låsa upp den framtida planläggningen. Översiktsplanen kommer då inte att bli det starka stöd vid planeringen som en väl genomarbetad och väl förankrad översiktsplan med klara och koncisa riktlinjer kan innebära.
I övrigt hänvisar vi till våra tidigare remissvar till programsamrådet om översiktsplanen, Ostlänken samt förslaget till ”grön” skogsbruksplan vilka samtliga bilägges detta yttande.
Se remissvar_20030214_op acrobat

 

2001-05-01 Lindängen 1:2 och Viksberg

Se remissvar_20010501_lindangen_viksberg

 

2000-04-10 Talbyskogen

Se remissvar_20000410_talbyskogen