Remisser Södertälje 2017

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn.

Remissansvarig för Södertälje är Lars Ljungdahl. Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss, E-post sodertalje-nykvarn.krets@naturskyddsforeningen.se

 

BESVARADE REMISSER

Remissvar ”Tillstånd till täkt- och återvinningsverksamhet inom fastigheten Hall 4:1 i Södertälje kommun och Snäckstavik 3:110 i Botkyrka kommun”. 2017-12-22

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn yrkar att Svevia AB inte ska ges tillstånd till den del av företaget ansökta täkt- och återvinningsverksamheten inom fastigheten Hall 4:1 i Södertälje kommun och Snäckstavik 3:110 i Botkyrka kommun.

 

Remissvar Södertälje Syd 2017-12-18

Vi avstyrker ianspråktagande av all jordbruksmark inom planområdet för andra ändamål än just jordbruk. Planhandlingen visar inte att den föreslagna verksamheten är av ett sådant väsentligt samhällsintresse att den motiverar ett ianspråktagande av högvärdig jordbruksmark. Denna del av planområdet är inte heller utpekat som utredningsområde för verksamheter i kommunens översiktsplan, vilket felaktigt påstås.

Vad gäller träsket och den övriga delen av planområdet ger planhandlingens beskrivning av de föreslagna verksamheterna inte tillräckliga motiv för en exploatering. Södertälje har få våtmarker kvar idag varför det finns starka skäl att behålla träsket intakt. Det bör i stället restaureras. Vi håller inte med om att det förslag om nya våtmarksmiljöer som planhandlingen redovisar ska kunna kompensera för förlusten av livsmiljöer.

Utredningen om alternativa lokaliseringar är undermålig. Planhandlingens beskrivning av den föreslagna verksamheten ger inte tillräckligt underlag för en ordentlig sådan utredning, som även bör bedöma om verksamheten kanske kan vara geografiskt uppdelad.

Hela remissvaret finns här: remissvar_sodertalje_syd_2017-12-18

För samrådshandlingar se http://https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/planering/pagaende-detaljplaner/pershagen-14-och-branninge-gard//

 

Utställning angående förslag till detaljplan för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 mfl (Båtvarv) – Dnr 2012-00411

Strandskydd

Vi avstyrker förslaget vad gäller ianspråktagande av strandskyddad mark utöver sådan som är nödvändig för att bedriva varvets verksamhet. De byggnader B1, B2, B3 och B4, med båthallar, motorverkstad, kontor, butik mm, som placerats här måste inte för sin funktion ligga vid vattnet. Behoven av sådana verksamheter kan tillfredsställas utanför strandskyddsområdet. Eventuell brist på plats för dessa båthallar, verkstäder mm utanför strandskyddat område är inget giltigt skäl för att upphäva strandskyddet.

Plats för båtupptagning kan anläggas strax söder om järnvägspelaren istället för de nya placeringar som presenteras i utställningsförslaget. En sådan placering, som också indikerats i tidigare (2015) samrådsförslag, fyller exakt samma funktion utan att ta mer strand i anspråk än nödvändigt. (För övrigt är urschaktningar såväl norr som söder om bropelaren redan åstadkomna).

Tillträdet till flytbryggorna söder om pelaren kan ske via den flytbrygga som redan är förankrad ca 5-10 meter utanför stranden vid den ”preliminära” hamn som etablerats med stöd av det nu gällande tillfälliga (5-åriga) bygglovet. Därmed behöver inte strandskyddad mark onödigtvis tas i anspråk ens för transporter ut till (och på) bryggorna.

De anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten, såsom kaj, båtupptagningsplatser mm, ryms väl förutom strand norr om bropelaren på en sträcka av ca 40 meter strand söder om bron.

Sammanfattningsvis finner vi inte att det finns särskilda skäl att upphäva strandskyddet på stranden söder om pelaren utöver de ca 40 meter som behövs för kaj och upptagningsplats. Tilläggas kan att detta även fortsättningsvis icke ianspråktagna och allmänrättsligt tillgängliga strandområde även fortsättningsvis givetvis ska vara allemansrättsligt tillgängligt.

Övrigt

Jämfört med tidigare samrådsförslag noterar vi två viktiga förändringar. Det rör för det första att förslaget om en mycket lång kaj nu borttagits. Det är bra, och är i överensstämmelse med våra nu och tidigare krav på att minimera ianspråkstagandet av strandskyddad mark. För det andra föreslås nu möjlighet att passera längs anläggningens södra sida. Detta möjliggör den av oss m fl efterfrågade möjligheten att nå Asphagen-området även från norr. Även detta välkomnar vi givetvis.

Södertälje kommun arbetar för att bidra till en hållbar omställning av energisystemet, med fokus på att minska utsläppen av fossil koldioxid. Ändå är det enda som nämns i detaljplaneförslaget avseende lokalernas värmeförsörjning att ”det är inte aktuellt att dra fjärrvärme till båtvarvet i dagsläget”. I samrådsredogörelsen anges att det är ”av ekonomiska skäl”. En så stymoderlig behandling av detta ämne är inte acceptabelt. Naturligtvis bör det, precis som i andra detaljplaner, preciseras hur värmeförsörjningen bör ske. I synnerhet ska det ställas krav på att värmeförsörjningen inte får vara fossilbaserad. Om inte fjärrvärme från Igelstaverket (med möjlighet att ansluta till närbelägna fjärvärmeledningar) så uppfattar vi att det finns goda förutsättningar för såväl tillvaratagande av solenergi (stora takytor) som nyttjandet av värmepumpar (drivna av fossilfri el och med tillvaratagande av värme från mark och/eller hav). Direktverkande el får givetvis inte användas.

Yttrandet återfinns här: Remissvar_Hall_2012-00411-214_ 2017-08-25.

Förslag till program för Området kring Östertälje station i Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn ber härmed att få avge följande synpunkter på rubricerade programförslag.

Inledning

Genomgången och synpunkterna nedan följer den ordning och de benämningar som anges i programförslaget. Vi inleder med ”Strategi för bebyggelseutveckling – Bostäder och Verksamheter”, med utgångspunkt i dess översiktskarta benämnd Bebyggelseutveckling på sidan 28 med beskrivningar på sidorna 29-30. Därefter följer synpunkter på avsnitten ”Utveckling av idrott, rekreation m fl” , ”Utveckling av naturmiljön” och ”Utveckling av kommunikationer”. I samtliga fall förekommer vissa hänvisningar som relaterar sig till de olika avsnitten.

Vi behandlar inte frågor om arkeologi/fornlämningar, kulturmiljö, natur, störningar, risker etc utan här förutsätts att vederbörlig hänsyn till sådant görs i förekommande fall. Vi får anledning att återkomma till sådant i senare samrådsskeden.

Den strategi som ligger bakom att etablera s k ”tyngdpunkter” må vara principiellt riktig. Men vad gäller genomförandet på en mer detaljerad nivå menar vi att en anpassning ska ske till de förhållanden som gäller för tyngdpunkten ifråga. När man talar om Östertälje som stadsdelscentrum måste man ta i beaktande Östertäljes särart, nämligen att det här finns en pendeltågsstation som inte bara innebär ett extra stort behov av lokala kommunikationer utan också ett stort behov av parkeringsplatser för pendlare, något som kommunens andra tyngdpunkter inte har. Därför är det inte självklart att utöver den infartsparkering för tågpendlare som är en nödvändighet också förlägga service och handel hit. Förutom att sådant kräver plats i sig så behövs då ännu fler parkeringsplatser på detta begränsade område. Kanske är det bäst att låta stationens funktion vara – just en station! Och förlägga eventuell service och handel på annan lämplig plats inom stadsdelen.

Avslutningsvis för vi en diskussion beträffande Fördjupat program för stationsområdet vad gäller den strategi som ligger bakom att etablera s k ”tyngdpunkter”. Kanske bör en anpassning här ske till Östertäljes särart, nämligen att det här finns en pendeltågsstation som inte bara innebär ett extra stort behov av lokala kommunikationer utan också ett stort behov av parkeringsplatser för pendlare, något som kommunens andra tyngdpunkter inte har? Att förlägga också service och handel hit kommer att göra det än ”stökigare” och kräva ännu mer parkeringsplatser. Området är trots allt begränsat. Kanske bör stationen få fortsätta vara just en station och inte en handelsplats?

Hela yttrandet återfinns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Östertälje (Dnr 2014-01067-214) 2017-05-26

 

Remissvar 2017-02-02. Miljöfarlig verksamhet Södertälje och Botkyrka kommun (Datum 2016-12-29, Diarienummer 5511-30676-2013, 0181-40-070

Hela yttrandet finns här: Överklagande Naturskyddsföreningen Bergtäkt Hall-Snäckstavik dnr 5511-30676-2013 2017-02-02 signerat[2469]