Remisser Södertälje 2017

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn.

Remissansvarig för Södertälje är Lars Ljungdahl. Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss, E-post sodertalje-nykvarn.krets@naturskyddsforeningen.se

 

BESVARADE REMISSER

Förslag till program för Området kring Östertälje station i Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn ber härmed att få avge följande synpunkter på rubricerade programförslag.

Inledning

Genomgången och synpunkterna nedan följer den ordning och de benämningar som anges i programförslaget. Vi inleder med ”Strategi för bebyggelseutveckling – Bostäder och Verksamheter”, med utgångspunkt i dess översiktskarta benämnd Bebyggelseutveckling på sidan 28 med beskrivningar på sidorna 29-30. Därefter följer synpunkter på avsnitten ”Utveckling av idrott, rekreation m fl” , ”Utveckling av naturmiljön” och ”Utveckling av kommunikationer”. I samtliga fall förekommer vissa hänvisningar som relaterar sig till de olika avsnitten.

Vi behandlar inte frågor om arkeologi/fornlämningar, kulturmiljö, natur, störningar, risker etc utan här förutsätts att vederbörlig hänsyn till sådant görs i förekommande fall. Vi får anledning att återkomma till sådant i senare samrådsskeden.

Den strategi som ligger bakom att etablera s k ”tyngdpunkter” må vara principiellt riktig. Men vad gäller genomförandet på en mer detaljerad nivå menar vi att en anpassning ska ske till de förhållanden som gäller för tyngdpunkten ifråga. När man talar om Östertälje som stadsdelscentrum måste man ta i beaktande Östertäljes särart, nämligen att det här finns en pendeltågsstation som inte bara innebär ett extra stort behov av lokala kommunikationer utan också ett stort behov av parkeringsplatser för pendlare, något som kommunens andra tyngdpunkter inte har. Därför är det inte självklart att utöver den infartsparkering för tågpendlare som är en nödvändighet också förlägga service och handel hit. Förutom att sådant kräver plats i sig så behövs då ännu fler parkeringsplatser på detta begränsade område. Kanske är det bäst att låta stationens funktion vara – just en station! Och förlägga eventuell service och handel på annan lämplig plats inom stadsdelen.

Avslutningsvis för vi en diskussion beträffande Fördjupat program för stationsområdet vad gäller den strategi som ligger bakom att etablera s k ”tyngdpunkter”. Kanske bör en anpassning här ske till Östertäljes särart, nämligen att det här finns en pendeltågsstation som inte bara innebär ett extra stort behov av lokala kommunikationer utan också ett stort behov av parkeringsplatser för pendlare, något som kommunens andra tyngdpunkter inte har? Att förlägga också service och handel hit kommer att göra det än ”stökigare” och kräva ännu mer parkeringsplatser. Området är trots allt begränsat. Kanske bör stationen få fortsätta vara just en station och inte en handelsplats?

Hela yttrandet återfinns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Östertälje (Dnr 2014-01067-214) 2017-05-26