Remisser Södertälje 2020

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn. Vi är också instans i samråd vad gäller ansökningar/anmälningar enligt Miljöbalken (bl a 4 kap. MB, 6 kap. MB, 9 kap. MB). Det kan t ex röra tillstånd för avfallshantering, bergtäkter, farligt avfall, hamnverksamhet, vattenverksamhet, krossverksamhet …).

Remissansvarig för Södertälje är Lars Klasén. Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss, gärna via e-post sodertalje-nykvarn@naturskyddsforeningen.se

 

Föreningen har under 2020 avlämnat följande skrivelser och yttranden:

Samråd enligt 6 kap miljöbalken (1998-808) för Järna berg- och grustäkt

Ärendet: Skanska kommer att ansöka under 20 års tid och ett totalt uttag av ca 6 miljoner ton berg och grus. Ansökan kommer även att omfatta viss återvinningsverksamhet, mottagning av entreprenadberg samt matjordstillverkning. 

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn har den 9 oktober avlämnat följande synpunkter avseende rubricerade samråd:

Verksamhetsområdet är till allra största delen exploaterat sedan tidigare. De egentliga undantagen utgörs av dels den ca 100 m breda skogbevuxna delen i norr, dels ”vägbanken”, dvs området kring den allmänna vägen mellan det norra och södra brytningsområdet. Vi uppfattar att det förstnämnda området inte alls kommer att beröras, medan det senare däremot kommer att helt förändras; på sikt kanske helt försvinna i och med att vägflytten gör det tillgängligt i sin helhet för täktverksamhet (brytning, sortering, krossning, återvinning etc).

Vad gäller hur verksamhetsområdet, efter vägflytten, disponeras fysiskt för den planerade verksamheten finner vi inte något hinder, förutsatt att den nya vägdragningen accepteras av berörda kommuner, personer, verksamheter som är beroende eller i övrigt använder denna väg. Vi förutsätter att dennas anslutning till väg 509 utförs på ett trafiksäkert sätt.

Vi uppfattar att den planerade verksamhetens största påverkan på omgivningen rör den ökade trafikmängden på väg 509 och dess anslutningar kring Nykvarns och Järnas tätorter. Vägen är en redan överbelastad väg med stora olycksrisker, i synnerhet för cyklister. Vi ser inte att konsekvenserna varken för säkerhet eller buller mm på omgivningen på/kring denna väg är utredd, vilket bör ske inför nästa skede i samrådsprocessen.

Vad gäller påverkan på omgivningen från verksamhet inom själva täktområdet, såsom buller, vibrationer, utsläpp till mark, vatten och luft, ev annat, så kan vi inte uttala oss innan vi tagit del av kommande naturvärdesinventeringar och miljökonsekvensbeskrivning.

Yttrandet finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Samråd Järna berg- och grustäkt 2020-10-09

Handlingen från Skanska finns här: Samrådshandling Järna utökat

 

2020-10-01 Yttrande Samråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende planerad förnyelse av 400 kV transmissionsnätstation Hall, Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn anser att påverkan på rekreation och friluftsliv ska minimeras så långt det är möjligt. Detta uppnås genom att hålla en så stor del som möjligt av området kring det nya stationsområdet öppet, utan att för den skull ge avkall på säkerhet för människor och installationer/utrustning. Det innebär att inte onödigtvis stängsla in eller på annat sätt förhindra tillträde till området utanför stationsområdet, till ledningsgator eller till omgivande mark. Vi ifrågasätter redan dagens instängsling av ett stort, skogsbevuxet, område söder och sydväst väl utöver själva stationsområdet. I samband med förnyelsen anser vi att detta, eller en del av detta, öppnas genom att flytta stängselgränsen närmare stationsområdet, fram till ett absolut nödvändigt säkerhetsområde däromkring.

En del av stationsförnyelsen föreslås ske på våtmark/sumpmark. Sådana marker är ofta känsliga och kan rymma djur- och växtarter som är skyddsvärda eller på annat sätt måste tas hänsyn till. Därtill kan det nu aktuella området givetvis inte ses isolerat utan har betydelse även för omgivningens naturmiljö, grundvatten etc. Vi ser här fram mot den kommande MKB:n för att få svar på frågor som dessa, liksom vilken påverkan själva byggandet och de kommande underhållsarbetena kommer att ha på denna mark. Det gäller såväl fysisk påverkan som sådant som beskrivs i underlaget, t ex oljor från läckande maskiner.

Yttrandet finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Samråd transmissionsnätstation Hall (Svk 2020592) 2020-10-01

 

2020-07-07 Yttrande ang. Anmälan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten Tyttinge 1:1, Botkyrka kommun, gränsande till Södertälje kommun (Dnr 2020-1078, Miljö- och hälso­skyddsnämnden, Botkyrka kommun), Ärende 2020-2882.

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn tar härmed starkt avstånd från den i anmälan (Anmälan, miljöfarlig verksamhet, Tyttinge samt Verksamhetsbeskrivning, Tyttinge) angivna exploateringen på fastigheten Tyttinge 1:1 med anläggandet av en verksamhetsyta om närmare 2 ha.

Orsaken är att denna verksamhetsyta/parkeringsanläggning tillsammans med det nyligen genomförda anläggandet av parkeringsanläggningen ca 3 ha på fastigheten Skälby 1:1 norr därom (med avverk­ning av all skog och utfyllnad med avfallsmassor) kommer att bilda en 120 m bred och 400 m lång barriär längs hela den skogstäckta delen av kommungränsen Södertälje-Botkyrka; från den starkt trafikerade väg 225 (och norr därom bebyggelse och golfbana) till jordbruksmarken och järnvägen i söder.

Denna barriär eliminerar den enda återstående spridningskorridoren för växt- och djurliv här. Detta uppfattar vi som ytterst allvarligt! Exploateringen på Skälby 1:1 lämnade i alla fall så pass mycket skog mellan kommunerna att den, förutom att den sammanfogade kommunerna, säkert var tillräcklig för just sådan spridning.

Hela yttrandet finns att läsa här: Yttrande Naturskyddsföreningen 2020-07-07 Ärende 2020–2882 Tyttinge

Handlingarna finns här: Anmälan, miljöfarlig verksamhet, Tyttinge.png (1)   Verksamhetsbeskrivning, Tyttinge.png (1)

 

2020-05-31 Detaljplan för Hjälmsättra 1:3 inom Viksberg i Södertälje (Dnr: SBN-2012-00946)

Inledning

En stor del av planområdet, i synnerhet dess västra del, utgör idag ett väl frekventerat område för rekreation och friluftsliv, inklusive promenader, motionslöpning, hästridning, svamp- och bärplockning. Det har sin förklaring i att området där utgörs av barrskog på ”lagom” kuperad mark, med en variation av mindre berg, skog med blåbärsris med mera och våtmarker samtidigt som det är lättillgängligt. Området kan delvis upplevas som en ”förlängning” av den östra delen av naturreservatet Talbyskogen. Framför allt utgör det en viktig spridningszon för biologisk mångfald vad gäller såväl djur och växter.

Detta tillsammans med det relativt höga naturvärdet i områdets östra del innebär en viss tveksamhet från vår sida vad gäller att ö h t exploatera planområdet. Men området har i många år varit på tal för bostadsbyggande – visserligen lite till och från, men ändå – och det planförslag som nu föreligger har, som vi ser det, tagit relativt stor hänsyn till befintliga naturvärden, relaterade till deras klass, med förslag på åtgärder som kan minska negativ påverkan på biologiskt mångfald. Därför delger vi här våra synpunkter på det befintliga detaljplaneförslaget.

Natur

Vi nämnde inledningsvis att planområdet idag upplevs som en förlängning av Talbyskogens naturreservat. För att minimera påverkan på reservatet anser vi att en zon på åtminstone 50 meter från reservatets gräns bör hållas fritt från bebyggelse. Vad gäller detaljplanens naturmark så anser vi att skogsvegetationen ska bibehålls i så stor utsträckning som möjligt, dvs inte omvandlas till ”park”. I princip anser vi att den bör behandlas som s k rekreationsskog och att ett rejält antal träd utöver de 22 specificerade träden ska behållas.

Vad gäller våtmarkerna så är det viktigt att behålla de få kvarvarande av dessa, även utöver de som behövs för att skydda den större vattensalamanderns livsmiljö. Bland dessa anser vi att byggande inte ska ske på två av de vatten-/våtmarksområden som har betydelse framför allt för andra djur än grod- och kräldjur. Det första av dessa är det vattenområde som finns 50-75 m NO om berget mitt i planområdet. Här bör några av (kedje)husen utgå eller omlokaliseras. Det andra är det våtmarksområde som är beläget 50-75 m S-SSO om nämnda berg. Även här bör en del av (rad)husen utgå eller omlokaliseras. Utdikningarna bör återställas. De idag öppna vattenytorna är också viktiga att behålla eftersom dessa områden annars kommer att omvandlas till gräsytor och onaturliga hårdgjorda ytor.

Det kanske största problemet med exploateringen är dess påverkan på den Gröna kilen och det gröna sambandet här, med risk för att den allvarligt begränsar spridningen av djur och växter. Planbeskrivningen missar här att nämna större djur som frekventerar denna zon, som rådjur, älg, räv och vildsvin. Det största problemet är den avsmalning av området/zonen över Viksbergsvägen, vilken gör att delen söder om flerbostadshusen blir bara 300 m. Därför blir det norra området/zonen längs med kraftledningen och vidare över Viksbergsvägen extra viktig, och bör därför enligt vår mening hållas fri från de bostäder som är markerade som ”exploateringsbara bara om kraftledning flyttas”, även om kraftledningen flyttas.

Energi

Vad gäller byggnadernas uppvärmning måste det anges att den inte får baseras på direktverkande el eller fossila bränslen. Utgångspunkten bör vara anslutning till det kommunala fjärrvärmenätet. Men det hindrar inte att denna värmeförsörjning kan stödas genom tillskott från – eller helt utgöras av – andra värmekällor: från marken m hj a värmepumpar och från solen via solpaneler (för direkt värmeproduktion), eventuellt i kombination med värmepumpar och/eller solceller (för elproduktion, som kan stöda värme- eller elförsörjningen). Vi tror nämligen att markförhållandena på platsen kan vara goda för värmeförsörjning just via mark- och/eller bergvärmepumpar. Möjligheterna för användning av värmepumpar bör därför utredas.

Byggnadernas tak bör generellt sett få en riktning och lutning som är optimal för att nyttja solceller och/eller solpaneler. Oberoende av om de anskaffas/monteras omedelbart eller i framtiden så har man därmed förberett för möjligheten att tillvara ta denna potential! Verkligt bra vore att använda takbeläggning med inbyggd solcellsfunktion. Sådana tak är förvisso ca 50 % dyrare än ”vanliga” tak, men jämfört med att senare anbringa solceller så ges en avsevärd besparing. Därför föreslår vi att detta utreds redan nu i samband med att planen vidareutvecklas.

Hela yttrandet i pdf finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Detaljplan Hjälmsättra 1-3 (SBN-2012-00946) 2020-05-31

Kommunens handlingar finns här: https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/planering/pagaende-detaljplaner/detaljplan-for-hjalmsattra-13/

 

2020-05-22 Detaljplan Del av Lina 4:27 (Äldreboende) (Dnr: SBN-2018-01893)

Vi är positiva till att ett äldreboende av föreslagen storlek beträffande brukare och personal lokaliseras till det föreslagna planområdet. Men vi anser att inplaceringen och utformningen av byggnader, parke­ringar och hårdgjorda ytor i övrigt behöver modifieras jämfört med Swecos förslag. Skälet för detta är att inte onödigtvis förminska naturområdet. Genom en nordligare inplacering och mer yteffektiv arkitektur och färre parkeringsplatser så kan den södra delen, ”korridoren”, mot berget få en större yta. Detta är viktigt av två skäl. Det ena är att öka chansen till naturupplevelse för de boende än Swecos förslag, som ju bara ger en rätt smal ”korridor” mellan byggnader och berget i söder. Det andra är att öka chansen till att den öst-västliga spridningskorridoren verkligen kommer att fungera som en sådan.  Se den fortsatta skrivningen i Hela yttrandet enligt nedan.

Hela yttrandet finns att läsa här: Yttrande Naturskyddsföreningen Detaljplan Del av Lina 4-27 Äldreboende (SBN-2018-01893) 2020-05-22

Kommunens handlingar finns här: https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/planering/pagaende-detaljplaner/detaljplan-for-del-av-Lina-4-27-aldreboende/

 

2020-05-19 YRKANDE på stopp för det pågående vägbygget och anläggandet av förmodad båtupptagnings- och upplagsplats inom strandskyddat område på fastigheterna Skarlunda 1:2 och 1:4, Södertälje kommun (ref: SBN-2018-00414, MIL.2018.960)

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn yrkar härmed på att verksamhetsutövaren för de pågående arbetena avseende en väg samt en anlägg­ning uppenbarligen avsedd för upptagning/uppläggning av båtar inom strandskyddat område på fastigheterna Skar­lunda 1:2 och 1:4, Södertälje kommun, omedelbart förbjuds att fortsätta dessa arbeten samt att krav ställs på återställande av de omfattande markarbeten som redan gjorts. Arbetena görs 1) utan tillstånd vad gäller anläggningar på strandskyddad mark, 2) utan bygglov och 3) utan att vägen till sitt syfte och utformning överensstämmer med den som godkändes av Skogsstyrelsen.

Hela yrkandet finns att läsa här: Yrkande på stopp för nya arbeten inom strandskydd på Skarlunda 1-2 och 1-4