Remisser Södertälje 2020

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn.

Remissansvarig för Södertälje är Lars Klasén. Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss, gärna via e-post sodertalje-nykvarn@naturskyddsforeningen.se

 

Ärenden som föreningen f n överväger att ge synpunkter på:

Inget på gång f n.

Föreningen har hittills under 2020 avlämnat följande skrivelser och yttranden:

Detaljplan för Hjälmsättra 1:3 inom Viksberg i Södertälje (Dnr: SBN-2012-00946)

Inledning

En stor del av planområdet, i synnerhet dess västra del, utgör idag ett väl frekventerat område för rekreation och friluftsliv, inklusive promenader, motionslöpning, hästridning, svamp- och bärplockning. Det har sin förklaring i att området där utgörs av barrskog på ”lagom” kuperad mark, med en variation av mindre berg, skog med blåbärsris med mera och våtmarker samtidigt som det är lättillgängligt. Området kan delvis upplevas som en ”förlängning” av den östra delen av naturreservatet Talbyskogen. Framför allt utgör det en viktig spridningszon för biologisk mångfald vad gäller såväl djur och växter.

Detta tillsammans med det relativt höga naturvärdet i områdets östra del innebär en viss tveksamhet från vår sida vad gäller att ö h t exploatera planområdet. Men området har i många år varit på tal för bostadsbyggande – visserligen lite till och från, men ändå – och det planförslag som nu föreligger har, som vi ser det, tagit relativt stor hänsyn till befintliga naturvärden, relaterade till deras klass, med förslag på åtgärder som kan minska negativ påverkan på biologiskt mångfald. Därför delger vi här våra synpunkter på det befintliga detaljplaneförslaget.

Natur

Vi nämnde inledningsvis att planområdet idag upplevs som en förlängning av Talbyskogens naturreservat. För att minimera påverkan på reservatet anser vi att en zon på åtminstone 50 meter från reservatets gräns bör hållas fritt från bebyggelse. Vad gäller detaljplanens naturmark så anser vi att skogsvegetationen ska bibehålls i så stor utsträckning som möjligt, dvs inte omvandlas till ”park”. I princip anser vi att den bör behandlas som s k rekreationsskog och att ett rejält antal träd utöver de 22 specificerade träden ska behållas.

Vad gäller våtmarkerna så är det viktigt att behålla de få kvarvarande av dessa, även utöver de som behövs för att skydda den större vattensalamanderns livsmiljö. Bland dessa anser vi att byggande inte ska ske på två av de vatten-/våtmarksområden som har betydelse framför allt för andra djur än grod- och kräldjur. Det första av dessa är det vattenområde som finns 50-75 m NO om berget mitt i planområdet. Här bör några av (kedje)husen utgå eller omlokaliseras. Det andra är det våtmarksområde som är beläget 50-75 m S-SSO om nämnda berg. Även här bör en del av (rad)husen utgå eller omlokaliseras. Utdikningarna bör återställas. De idag öppna vattenytorna är också viktiga att behålla eftersom dessa områden annars kommer att omvandlas till gräsytor och onaturliga hårdgjorda ytor.

Det kanske största problemet med exploateringen är dess påverkan på den Gröna kilen och det gröna sambandet här, med risk för att den allvarligt begränsar spridningen av djur och växter. Planbeskrivningen missar här att nämna större djur som frekventerar denna zon, som rådjur, älg, räv och vildsvin. Det största problemet är den avsmalning av området/zonen över Viksbergsvägen, vilken gör att delen söder om flerbostadshusen blir bara 300 m. Därför blir det norra området/zonen längs med kraftledningen och vidare över Viksbergsvägen extra viktig, och bör därför enligt vår mening hållas fri från de bostäder som är markerade som ”exploateringsbara bara om kraftledning flyttas”, även om kraftledningen flyttas.

Energi

Vad gäller byggnadernas uppvärmning måste det anges att den inte får baseras på direktverkande el eller fossila bränslen. Utgångspunkten bör vara anslutning till det kommunala fjärrvärmenätet. Men det hindrar inte att denna värmeförsörjning kan stödas genom tillskott från – eller helt utgöras av – andra värmekällor: från marken m hj a värmepumpar och från solen via solpaneler (för direkt värmeproduktion), eventuellt i kombination med värmepumpar och/eller solceller (för elproduktion, som kan stöda värme- eller elförsörjningen). Vi tror nämligen att markförhållandena på platsen kan vara goda för värmeförsörjning just via mark- och/eller bergvärmepumpar. Möjligheterna för användning av värmepumpar bör därför utredas.

Byggnadernas tak bör generellt sett få en riktning och lutning som är optimal för att nyttja solceller och/eller solpaneler. Oberoende av om de anskaffas/monteras omedelbart eller i framtiden så har man därmed förberett för möjligheten att tillvara ta denna potential! Verkligt bra vore att använda takbeläggning med inbyggd solcellsfunktion. Sådana tak är förvisso ca 50 % dyrare än ”vanliga” tak, men jämfört med att senare anbringa solceller så ges en avsevärd besparing. Därför föreslår vi att detta utreds redan nu i samband med att planen vidareutvecklas.

Hela yttrandet i pdf finns här: Yttrande Naturskyddsföreningen Detaljplan Hjälmsättra 1-3 (SBN-2012-00946) 2020-05-31

Kommunens handlingar finns här: https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/planering/pagaende-detaljplaner/detaljplan-for-hjalmsattra-13/

 

2020-05-22 Detaljplan Del av Lina 4:27 (Äldreboende) (Dnr: SBN-2018-01893)

Vi är positiva till att ett äldreboende av föreslagen storlek beträffande brukare och personal lokaliseras till det föreslagna planområdet. Men vi anser att inplaceringen och utformningen av byggnader, parke­ringar och hårdgjorda ytor i övrigt behöver modifieras jämfört med Swecos förslag. Skälet för detta är att inte onödigtvis förminska naturområdet. Genom en nordligare inplacering och mer yteffektiv arkitektur och färre parkeringsplatser så kan den södra delen, ”korridoren”, mot berget få en större yta. Detta är viktigt av två skäl. Det ena är att öka chansen till naturupplevelse för de boende än Swecos förslag, som ju bara ger en rätt smal ”korridor” mellan byggnader och berget i söder. Det andra är att öka chansen till att den öst-västliga spridningskorridoren verkligen kommer att fungera som en sådan.  Se den fortsatta skrivningen i Hela yttrandet enligt nedan.

Hela yttrandet finns att läsa här: Yttrande Naturskyddsföreningen Detaljplan Del av Lina 4-27 Äldreboende (SBN-2018-01893) 2020-05-22

Kommunens handlingar finns här: https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/planering/pagaende-detaljplaner/detaljplan-for-del-av-Lina-4-27-aldreboende/

 

2020-05-19 YRKANDE på stopp för det pågående vägbygget och anläggandet av förmodad båtupptagnings- och upplagsplats inom strandskyddat område på fastigheterna Skarlunda 1:2 och 1:4, Södertälje kommun (ref: SBN-2018-00414, MIL.2018.960)

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn yrkar härmed på att verksamhetsutövaren för de pågående arbetena avseende en väg samt en anlägg­ning uppenbarligen avsedd för upptagning/uppläggning av båtar inom strandskyddat område på fastigheterna Skar­lunda 1:2 och 1:4, Södertälje kommun, omedelbart förbjuds att fortsätta dessa arbeten samt att krav ställs på återställande av de omfattande markarbeten som redan gjorts. Arbetena görs 1) utan tillstånd vad gäller anläggningar på strandskyddad mark, 2) utan bygglov och 3) utan att vägen till sitt syfte och utformning överensstämmer med den som godkändes av Skogsstyrelsen.

Hela yrkandet finns att läsa här: Yrkande på stopp för nya arbeten inom strandskydd på Skarlunda 1-2 och 1-4